Bijdrage debat Begroting 2020

Hermen in debat.jpgvrijdag 08 november 2019 20:04

In de Begroting 2020 constateert GS terecht dat er een veeldeling zichtbaar is tussen groepen die kunnen meekomen en groepen die dat in minder mate kunnen. In het coalitieakkoord legde u de vinger op de zere plek dat de sociale verschillen tussen Brabanders zich vertalen in ongelijkheid die steeds meer zichtbaar is in steden, dorpen en wijken.

Nieuwe balans
Het college constateert dat er een nieuwe balans gezocht moet worden tussen natuur, mens en economie, maar elk vraagstuk in deze begroting wordt vanuit economisch groeiperspectief aangevlogen. Zelfs de natuurontwikkeling moet bijdragen aan een versterking van het vestigingsklimaat. Gezondheid wordt belicht vanuit de gedachte dat mensen die economisch welvarend zijn over het algemeen gezonder zijn. Onze fractie vraagt zich bij elk voorstel dat langskomt af wat het betekent voor kwetsbaren. Zien we de mens nog wel achter de vraagstukken die hier op tafel komen?
ChristenUnie-SGP is ervan overtuigd dat er een nieuwe balans moet komen tussen mens, natuur en economie. Dat iedereen, alle sectoren en op alle terreinen een bijdrage moeten leveren en een pas op de plaats moeten maken. Dat zien we niet terug in deze begroting. Zowel in de verdeling van de middelen, de verdeling van de investeringsruimte alsook vanuit de inhoud ademt deze begroting de focus van economische groei. Van de mooie woorden uit het coalitieakkoord die oproepen tot een nieuwe balans blijft niet veel over in deze eerste begroting.
Verhoging motorrijtuigenbelasting
We zien dat terug in de verhoging van de motorrijtuigenbelasting. In plaats van herverdeling, vinden we het snijden in het eigen vlees de makkelijkste oplossing. De belasting gaat omhoog.  Het grootste deel gaat naar economie en mobiliteit. Past dat bij de vraagstukken waar we nu voor staan? Is het eerlijk om nu al de belasting omhoog te doen terwijl nog niet duidelijk is welke plannen er van betaald worden?
Arbeidsmigranten
Een groot deel van onze economie draait op arbeidsmigranten. We bouwen blokkendozen langs snelwegen ten koste van het Brabantse landschap. Dit veroorzaakt een groot aantal transportbewegingen met veel uitstoot. Daarnaast worden er arbeidsmigranten uitgebuit om onze economie te dienen. Maar op het moment dat we de verplichting hebben voor fatsoenlijke huisvesting, het beschermen van rechten en het voorkomen van uitbuiting van arbeidsmigranten geven wij als overheid niet thuis. We horen de verhalen! Arbeidsmigranten moeten contant € 700 huur voor een klein kamertje betalen. Dat onrecht willen bestrijden.
Duurzame energie
Er liggen ambitieuze plannen voor duurzame energie zoals elektrisch rijden en andere innovaties. Tegelijk zien we dat de rijken profiteren en de armen de rekening betalen. Gezinnen in den Bosch zijn  20% van hun inkomen kwijt aan gas en licht. Duurzame energie gaat bij veel gezinnen ten koste van kleding voor de kinderen, een gezonde maaltijd en mogelijkheden om te sporten. Wij willen een provincie die oog heeft voor de andere kant van duurzame energie. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.
Openbaar vervoer
We blijven zorgen houden over het OV in Brabant. Zoals iemand treffende zei: “De bus haalt je op waar je niet woont en brengt je waar je niet wilt zijn.” Willen we echt minder rijden dan moeten we durven investeren in het openbaar vervoer. Er moet een forse eigen bijdrage van de provincie voor extra busvervoer komen in het landelijk gebied.
Dorpendeals
We waren verheugd dat college in het coalitieakkoord oog had voor de dorpen. Dorpendeals die perspectief bieden om eigen plannen te realiseren. In deze begroting zien we nog geen concrete stappen. We roepen GS daarom op om hier snel werk van te maken. De nood in veel dorpen is groot.
Drugs
ChristenUnie-SGP vindt drugs niet normaal. We moeten als provincie durven investeren in onze jeugd om ze drugsvrij op te laten groeien. Roken vinden we inmiddels ook niet meer normaal. Datzelfde moet ook voor drugs gaan gelden. Er zijn al mooie initiatieven in Brabant die navolging verdienen.
Landbouw
We kunnen er niet omheen. Ook in de landbouw neemt dit college besluiten die catastrofaal zijn voor Brabant. Besluiten die honderden boerengezinnen raken, die leiden tot schaalvergroting, die leiden tot een enorm veiligheidsvraagstuk door al het leegkomend vastgoed.
Op 25 oktober is het besluit genomen dat elke boer met een verouderd stalsysteem per 1 januari verboden in werking is. Door dit Provinciebestuur worden honderden boeren op 1 januari juridisch vogelvrij verklaard. Ik ben blij dat één van de coalitiepartijen ingezien heeft hoe slecht dit besluit is geweest en dat de deadline van 1 april  voor boeren van tafel moet. Daarmee is er geen steun meer in de coalitie en in GS voor het coalitieakkoord op dit punt. Feitelijk zit er een demissionair college.
Terwijl de provincie de tijd denkt te nemen om eens rustig de situatie te overzien staan onze boeren met de rug tegen de muur door de regels in de verordening. Dan kan niet, dat mag niet en dat moet veranderd worden. Wij dienen een motie in dat het college opdraagt om zo snel mogelijk een gewijzigde Verordening in procedure te brengen die de deadline van 1 april voor de verplichte vergunningaanvraag ongedaan maakt.
Industrie zonder natuurvergunning
We weten dat er veel industrie in werking is zonder natuurvergunning. Ondanks aandringen, interpellaties, aanvullend onderzoek en plannen van aanpak kan of wil GS ons niet duidelijk informeren hoe groot dit aandeel is. Dat het groot is staat wel vast. Wij willen hier heel snel helderheid in. We dienen daarom een motie in om vóór 1 december in beeld te brengen hoeveel  bedrijven zonder natuurvergunning in werking zijn.
Dankbaar
Afgelopen woensdag was het in de protestantse kerken dankdag voor gewas en arbeid. We mogen in Brabant dankbaar zijn voor zoveel rijkdom, vaak voldoende te eten, vrijheid en kansen die ons geboden worden. Tegelijk zijn er ook veel zorgen. Zorgen over de toekomst van je bedrijf, je pensioen, de natuur, of in veel gezinnen heel basaal het dagelijks brood. In de kerkdienst mochten we afgelopen woensdag onze dankbaarheid en onze zorgen als gemeente gezamenlijk bij God brengen. Dat gaf mij veel rust en tegelijk de moed om mij vol in te zetten voor een samenleving die omziet naar elkaar.
Ik wens het college, het ambtelijk apparaat en ons allen diezelfde saamhorigheid toe, in dankbaarheid voor al het goede en oog houdend voor de zorgen van kwetsbaren.
In de hoop dat ons beleid mag bijdragen aan een Brabant die kiest voor kwaliteit met oog voor elkaar.
Ora et Labora

« Terug

Archief > 2019 > november

Geen berichten gevonden