Op de bres voor de natuur

hermen met koe.jpgvrijdag 22 november 2019 15:55

Als je je stevig roert over de stikstofuitstoot krijg je meteen ook verwijten niet op te willen komen voor de natuur. Ik ben een enorm natuurliefhebber, en ik zie de schepping zuchten. Dat is mijn diepste motivatie om me al vanaf 2007 met hart en ziel in Provinciale Staten in te zetten voor een duurzaam Brabant.

Toen ik in 2007 Statenlid in Brabant werd constateerde ik al snel dat met name in de kwetsbare natuurgebieden twee belangrijke zaken speelden, namelijk verdroging en vermesting. Wil je de biodiversiteit behouden, dan zul je beide aan moeten pakken. In de Staten heb ik dan ook geen moment ongemoeid gelaten om het college scherp te houden op het uitvoeren van het beleid ‘Herstel Natte Natuurparels’. Menig gedeputeerde is horendol van me geworden. Dit in combinatie met de aanpak van de gigantische grondwateronttrekking door bedrijven als Bavaria, Heineken en Coca Cola. Hier heb ik altijd het gevecht geleverd met name met de VVD gedeputeerden die de economische waarde van deze bedrijven belangrijker vonden dan natuurherstel.
Ik heb me er hard voor gemaakt dat met name op de hoge zandgronden het organisch gehalte van de bodem toe zou nemen zodat water langer in de bodem vastgehouden wordt, langzamer doorsijpelt naar de beken en hiermee de verdroging in de zomer voorkomen wordt. Bronaanpak die in samenwerking met de landbouw (met name melkveehouderij) vormgegeven moet worden.
Daarnaast pakken we al vanaf 2009 de vermesting van de natuurgebieden aan. Brabant is met Limburg de enige provincie die in 2009 al een vrijwillig convenant had met de agrarische sector om de uitstoot te verminderen. Dat heeft effect gehad, ik kan de depositiedaling per Natura2000 gebied vanaf 2009 zo overleggen. Eens, het is niet voldoende maar het is wel een gedragen aanpak met de afspraak dat als het niet voldoende is er een pakket zou komen waar alle sectoren bij zouden dragen aan verdere reductie.
Brabant had als eerste een depositiebank, daar was ik groot voorstander van. Hiermee hebben we daadwerkelijk veel uitstoot vlakbij natuur weggehaald en depositiewinst voor de natuur geboekt.
Naast stikstof speelt ook het belangrijke vraagstuk van het verbinden van natuurgebieden in Brabant. Op ons initiatief heeft de provincie in 2010 de bijdrage voor de aanleg van de ecologische verbindingszones, de EVZ’s verhoogd naar 75%, dit in combinatie met een bestuursakkoord met de Waterschappen om de droge en natte ecologische verbindingszones met elkaar te combineren. Hierdoor ontstaan brede waterrijke corridors door ons agrarisch landschap.
Als ik kijk naar de natuurdoeltypen van verschillende natuurgebieden in Brabant en de beheervergoeding die daar vanuit de provincie tegenover staat constateer ik al jaren dat er een gat van zo’n 25 % in zit. Ook is dat budget niet gegarandeerd voor de komende jaren. Ik jaag dit debat telkens aan om een vergoeding te geven die past bij het vastgestelde doeltype. Wat ons betreft liever gegarandeerde beheerbijdrage voor de huidige natuur dan nu weer nieuwe natuur aanleggen waarvan het beheer onzeker is.
Daarnaast ben ik de aanjager geweest van de extra vergoeding van € 17/ha voor toezicht in opengestelde natuurgebieden. Als je de natuur wilt beschermen moet het toezicht ook op orde zijn. Je hebt niets aan bijzondere flora als daar op zondagochtend met crossmotoren doorheen gecrost wordt.
Ik heb er persoonlijk ook stevig voor gevochten om de bijdrage voor ‘groen-blauwe diensten’ waaronder weidevogelbeheer ook telkens op te hogen zodat mooie initiatieven door konden gaan zonder geconfronteerd te worden met een uitputting van het budget. Hier heb ik menig gevecht over geleverd met de vorige gedeputeerde. Ik vind dat belangrijk omdat niet alleen de Natura2000 mooie natuur is maar ook het boerenland een prachtige diversiteit herbergt waar we zorg voor moeten dragen.
Zo een aantal voorbeelden die me brengt op onze visie waar we vanuit de provincie continue voor strijden.

-  Reëele en gegarandeerde beheersvergoeding afgestemd op natuurdoeltype;
-  Aanpakken van verdroging en de economie hier niet in sparen;
-  Terugdringen van depositie, alle sectoren dragen hier proportioneel aan bij;
-  Verbinden van natuurgebieden, extra inzet op aanleg van zowel droge als natte ecologische verbindingszones;
-  Versterken biodiversiteit landbouw, focus op de omslag naar kringlooplandbouw;
-  Blijvende ondersteuning initiatieven ‘groen-blauwe diensten’ en weidevogelbeheer.

En hier gaan we in de komende jaren ook flink mee door. Hopelijk met jouw steun! Ora et labora.

« Terug

Archief > 2019 > november

Geen berichten gevonden