Brabants Geluid januari 2007

zaterdag 27 januari 2007 23:53

Provinciaal Contactorgaan van de ChristenUnie in Brabant

 1. Gedicht
 2. Meditatie
 3. In memoriam
 4. Jongste Lijsttrekker Hermen Vreugdenhil
 5. Eerste 10 kandidaten Provinciale verkiezingen 7 maart a.s.
 6. Speerpunten uit het verkiezingsprogramma
 7. Campagne Statenverkiezingen
 8. Eindhoven lichtstad
 9. Terugblik op vier jaar statenlidmaatschap
 10. Terugblik Tweede kamer verkiezingen

Gedicht: Sint Patrick: De Heer is voor u...

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen
gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.


- St. Patrick, Ierland, 12e eeuw -

Met deze oude Ierse zegenbede willen we u als lezer van het Brabants Geluid een heel gezegend 2007 toe wensen.

MEDITATIE

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Genesis 1:1

Dit eerste zinnetje is zó onmisbaar! Er was eerst helemaal niks. Alleen God. Alleen God was er in het begin. Alleen Hij is eeuwig. God begon met niks, sprak en er ontstond een wereld die vol was, bruisend van leven. Van de allergrootste ster tot de kleinste bacteriën.
God staat aan het begin. Dat betekent dus dat wij nooit op God kunnen vooruitlopen. Dat betekent dat wij God nooit kunnen verrassen. God is altijd ‘in den beginne’. Als wij ‘s zondags belijden: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige”, spreken we uit dat Hij de controle heeft over alles wat Hij gemaakt heeft. Wat Hij schept, onderhoudt Hij. Hij geeft het leven, Hij houdt het omhoog, Hij brengt orde aan. Onze adem is in zijn handen. Hij laat de zon schijnen, en Hij laat het regenen. Hij voedt de vogels en bekleedt de bloemen.
God staat aan het begin van elke dag in dit nieuwe jaar. Laten we daarom dit nieuwe jaar elke dag beginnen met God. Voor het eten bidden om Gods zegen. Dat is niet alleen een goed christelijk gebruik. Je vertelt daarmee ook aan je hemelse Vader dat je voor je leven en alle dingen afhankelijk bent van je trouwe Schepper.

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” En als God terug kijkt op alles wat Hij gemaakt heeft – het licht, mensen, vogels, prachtige lelies in het veld – zag Hij dat het zeer goed was. God was verrukt over zijn scheppingswerk. En Hij zorgt ervoor.
Luister ’s vanuit die gedachte naar de Here Jezus:
“Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? ... Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet … Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg bekleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:25-34)

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid…” Waar het God om te doen was met die prachtige schepping. Leren luisteren naar Hem en leven uit de hand van je Schepper. Hij staat aan het begin van alles wat Hij gemaakt heeft. Aan ons begin. Aan het begin van ons nieuwe jaar. Wie Hem kent door een levend geloof in zijn Zoon, Jezus Christus, mag tegen alles in weten: begin goed, al goed. Zo kunnen we met hoop en verwachting dit nieuwe jaar leven. Ook in de politiek…

Ds. A. van der Lugt,
Almkerk-Werkendam

IN MEMORIAM.

In het vorige nummer van het Brabants Geluid schreef ds. Boer uit Nieuwendijk de meditatie.
Hij was toen al ziek. Ondanks zijn ziekte gaf hij aan graag een meditatie voor het Brabants Geluid te willen schrijven. Hij wilde alleen wat langer tijd om te herstellen van een chemokuur. Ik voelde me op dat moment wat bezwaard, maar de dominee gaf aan dat dit niet hoefde.
Een aantal maanden later bleek de behandeling niet het gehoopte resultaat te bieden en werd hij hard ziek. In vertrouwen op zijn Heer en Heiland overleed hij enkele weken later.

We zijn ds. Boer bijzonder dankbaar dat hij ondanks zijn ziekte bewogen was met christelijke politiek en zich daarvoor wilde inzetten. We bidden zijn vrouw en kinderen Gods troost en nabijheid toe.


Namens de redactie van ‘t Brabants Geluid,

JONGSTE LIJSTTREKKER HERMEN VREUGDENHIL


“Brede Brabantse belangstelling voor ChristenUnie.”

De jongste lijsttrekker voor de Statenverkiezingen, slechts éénendertig lentes. En tegelijkertijd al vader van drie zonen. Sinds er samen gevoetbald wordt, wordt het behang niet langer van de muur getrokken, verklapte Hermen Vreugdenhil in november publiekelijk, tijdens de campagnetour voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Met de verhuizing uit het Bredase Heusdenhout, afgelopen zomer, kregen de jongens allemaal een eigen nieuwe kamer. Sander van vijf heeft een vissenkamer, vertelt hij vol trots. Zijn driejarige broer Thomas slaapt en speelt in een oerwoud kamer. En zijn kleine broertje David, net één jaar, heeft nog een babykamer en mag straks zelf kiezen wat papa en mama voor hem gaan knutselen. Samen met zijn vrouw Petra en beider ouders is er de afgelopen maanden door Hermen druk geklust aan het gezellige dijkhuisje aan de Rijksweg in Nieuwendijk. Naast de kamers van de jongens, onder andere een nieuw zelf ontworpen keuken, en een gezellige houtkachel.

Maar sinds enige tijd liggen de ‘bouwwerkzaamheden’ geheel en al stil. De aanloop naar de Statenverkiezingen vergen andere kwaliteiten van dit aankomend statenlid. Verkiezingsprogramma schrijven, uitslagen analyseren, campagnestrategieën initiëren. Interviews, debatavonden, promotiefilms: ze slurpen tijd. Maar Hermen doet het graag. “Nu gaat het erom spannen. Heel belangrijk dat we ons in de campagne erop richten om de stemmen vast te houden die we hebben gekregen met de Tweede Kamerverkiezingen.” De ChristenUnie verdriedubbelde bijna in onze provincie: “We zijn veel breder geworden dan de trouwe aanhang vanuit het noordwesten van Brabant. Het christelijk sociaal geluid valt blijkbaar goed in de Brabantse samenleving.”

Hermen Vreugdenhil wordt geboren op Curaçao, als vierde kind in een rij van zes.. “Eén broer, twee zussen, een broer, een broertje en een zusje.” Vader is zendeling in dit benedenwindse eiland. Zes jaar is Hermen als het gezin terugkeert naar Nederland en in Berkel en Rodenrijs ging wonen: “Nee, Papiaments spreek ik niet meer. Een enkel woord en de melodie van het volkslied heb ik nog onthouden!” Daarna wordt Emmen de standplaats van predikant Vreugdenhil. Na zes jaar Drenthe gaat Hermen op kamers in Wageningen voor zijn studie in Velp: Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening. Op de VGSW (Vereniging voor Gereformeerde Studenten Wageningen) ontmoet hij Petra, die Rurale ontwikkelingssociologie studeert, en in ’98 komt het tot een huwelijk. Samen verhuizen ze nog naar Bennekom om uiteindelijk te belanden in Breda als Hermen adviseur VROM bij de Bestuursacademie Zuid-Nederland wordt. “Ik ben daar verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verwerven en managen van opleidingen, cursussen en trainingen voor ambtenaren van alle bestuurslagen. Landelijk, provinciaal, gemeentelijk, maar wij scholen bijvoorbeeld ook personeel van de waterschappen en milieudiensten. Wij verzorgen praktijkopleidingen gericht op functies binnen die organisaties. Ik ben dan bijvoorbeeld veel bezig met het zoeken van de juiste freelance praktijkdocenten die de trajecten voor ons verzorgen. En daarvoor cross ik dagelijks heel Nederland door. Ik bezoek potentiële opdrachtgevers, regel de werving van studenten en begeleid bij companytrajecten de organisatieontwikkeling.” Ook als de verkiezingsuitslag zodanig zal zijn dat Hermen de één of zelfs tweemansfractie mag gaan aanvoeren, zal hij vier dagen per week bij de Bestuursacademie werkzaam blijven. Sinds december is zijn rooster van 5 x achturige werkdagen opgeschaald naar vier maal negen uur per dag. De vrijdag is voor de provincie Brabant.

Al tijdens zijn studie was Vreugdenhil politiek actief. Bij de éénmansfractie in Wageningen nam hij als steunfractielid de portefeuille Ruimtelijke ordening en milieu voor zijn rekening. Maar zijn politieke activiteiten kwamen na zijn verhuizing naar Breda op een laag pitje te staan. In de Baroniestad was geen fractie, alleen een kiesvereniging.. “Kort nadat we in Breda zijn gaan wonen ben ik al snel de kerkenraad (Gereformeerd Vrijgemaakt) ingerold. Ik werd ouderling, heb in het moderamen gezeten, en ben scriba geweest. Ruim 2,5 jaar zeer betrokken geweest bij de gemeente.” Zijn achterbuurman in de Bredase wijk Heusdenhout bleek de provinciale fractiemedewerker Willem Boerma te zijn. Van het één kwam het ander: “Die heeft afgelopen voorjaar eens gepolst of ik beschikbaar was, voor de provinciale staten.” Dat er een sollicitatie procedure volgde, heeft Hermen als zeer positief ervaren

Waarom kiest Hermen Vreugdenhil voor de ChristenUnie? “Vanwege de heldere en praktische stellingname van de ChristenUnie. De principiële,Christelijk sociale koers. Het is heel belangrijk dat de ChristenUnie zich sterk maakt voor het gezin. Juist daar zal in de komende jaren volop moeten worden geïnvesteerd. Investeren in jongeren, kwalitatief ontwikkelde jeugdzorg. Dat betekent ook betere scholingsmogelijkheden voor jongeren, minder drop-outs, meer leerwerkplaatsen. In ons verkiezingsprogramma zetten we speciaal in op Centra voor Jeugd en Gezin en, in navolging van Limburg, een informatie-adviespunt Scheiding.”
Verder wil Vreugdenhil zich inzetten voor de jonge starters (vaak ook jonge gezinnen) die moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden op de overspannen woningmarkt. “Zelf hebben we dat bij de hand gehad. Als ChristenUnie willen we dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om voldoende te bouwen voor de eigen inwoners. Oók in de kleine kernen. En dan zal specifiek ingestoken moeten worden op bouwen voor starters. In de uitvoering is dat aan de gemeenten. Maar daarover kunnen wel heldere afspraken gemaakt worden tussen gemeente en provincie in de sfeer van bebouwingscontouren en contingenten woningen. Daaraan hebben we in ons verkiezingsprogramma onder de noemer de woonvisie en maatschappelijk gebonden woningen specifiek aandacht gegeven.”

Vieren de Vreugdenhils carnaval? “Op maandag gaan we altijd de optocht in Breda kijken, maar echt carnaval vieren kun je dat niet noemen. Maar heel bijzonder opvallend vind ik wel de gemeenschapszin binnen al die carnavalsverenigingen. Die samen met een hele club het hele jaar door bezig zijn met een mooie wagen of leuk lied. Dat verenigingsleven vind ik wel heel speciaal. Ook in m’n studententijd heb ik dat gezien bij vrienden die uit dorpen of plaatsen kwamen waar carnaval gevierd werd. Die gingen dan allemaal terug naar huis. Daarin zie je toch een heel grote betrokkenheid bij elkaar.” De Brabantse jaren bevallen het gezin Vreugdenhil goed. “Vaak ben ik verhuisd, maar heb dat nooit erg gevonden. Je proeft verschillend culturen en overal pik je wat mee. De Brabantse cultuur bevalt goed. Dat merk je heel snel. Ik ben voor mijn werk vaak bezig door heel Nederland, maar je merkt toch het verschil als je weer terug in Brabant bent. Gezellig, open, gemoedelijk.”

DE EERSTE TIEN KANDIDATEN OP DE VERKIEZINGSLIJST

 1. Hermen Vreugdenhil - Nieuwendijk
 2. Jan Luteijn - Werkendam
 3. Gerrit Noeverman - Almkerk
 4. Hennie Schermers - van Elderen Werkendam
 5. Bertus Waaijenberg - Veen
 6. Ko Jansen - Eindhoven
 7. Jan van Groos - Waalwijk
 8. Willem Bijl - Werkendam
 9. Gert de Vente - Uitwijk
 10. Lysette Klop - Tilburg

Enkele speerpunten uit het verkiezingsprogramma:

“VOOR EEN WAARDE(N)VOL BRABANT!”


In het verkiezingsprogramma geeft ChristenUnie-SGP aan hoe we mogen bouwen met de rijke mogelijkheden die Brabant en de Brabanders biedt om te leven en te werken. Maar wij verliezen niet de kwetsbaarheid van Brabant en de Brabanders uit het oog. Wij blijven opkomen voor de kwetsbare groepen in onze samenleving en willen zo de Bijbelse begrippen barmhartigheid en rentmeesterschap vorm geven.

Goed bestuur

ChristenUnie-SGP Brabant pleit voor de provincie als bondgenoot van gemeenten; dit vraagt om sterke gemeenten en een flexibele provincie. Een provincie moet weten wat haar kerntaken zijn en waar ze coördinerend en faciliterend op moet treden richting gemeenten, maar ook richting maatschappelijke organisaties. Met ChristenUnie-SGP kiest u voor:

 Duidelijke regelgeving en scherp afgebakende verantwoordelijkheden;
 Een sterke provincie en sterkere gemeenten, en zo weinig mogelijk ‘bestuurlijke drukte’ daartussen;
 Provinciale organisatie die flexibel genoeg is om de gemeenten van dienst te kunnen zijn;
 Volledig Essent dividend (jaarlijks ruim 60 miljoen) bestemmen voor extra investeringen die effect hebben op lange termijn;
 Subsidiebeleid grondig herbeoordelen.

Gezin en opvoeding

ChristenUnie-SGP staat voor het gezin. Een samenleving waarin de zorg voor elkaar geleerd kan worden in de liefdevolle omgeving van het gezin is een rijke samenleving. Een samenleving waarin zorg voor elkaar een belangrijke plaats inneemt. Wij pleiten voor blijvende aandacht en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers; de provincie kan hierin een coördinerende en ondersteunende rol vervullen. Met ChristenUnie-SGP kiest u voor:

• Ondersteunen van gezinnen door gezinscoaching en opzetten Centra voor in Jeugd en Gezin;
• Actieve werving en ondersteuning van pleeggezinnen
• Kind en gezin centraal in de hulpvraag.;
• Oprichting van een Informatie- en Adviespunt Scheiding.
• Betrekken van identiteitsgebonden organisaties bij de jeugdzorg;
• Passende woonomgeving voor ouderen.

Schepping

Een duurzame omgang met Gods schepping is voor ChristenUnie-SGP van groot belang. De schepping biedt veel mogelijkheden om te genieten, tegelijk staat ze onder druk door (verkeerd) menselijk handelen. De provincie moet een coördinerende en initiërende rol spelen in het ondersteunen van duurzame ontwikkelingen als het overschakelen op vernieuwbare energiebronnen en verduurzaming van de landbouw. Met ChristenUnie-SGP kiest u voor:

 Inzetten voor een duurzaam watersysteem;
 Alle provinciale auto´s in 2011 op biobrandstof/ aardgas rijden;
 Stimulering gemeenten bij het maken van gebieds- en woonvisies;
 Meer betaalbare woningen bij voorkeur in maatschappelijk gebonden eigendom;
 Agrarische gezinsbedrijven ondersteunen;
 Beter en goedkoper openbaar vervoer, meer en veilig fietsen;
 Intensiever gebruik van vervoer over water;
 Terugdringing van de achterstand in het onderhoud van vaarwegen en sluizen.

ChristenUnie-SGP gaat voor een

• betrouwbaar bestuur,
• voor een goed jeugd- en gezinsbeleid
• een duurzame omgang met de schepping.

Vanuit christelijk perspectief kijken we realistisch naar de samenleving met oog voor wat rijk en kwetsbaar is.

Wij gaan voor een waarde(n)vol Brabant! U ook?

Hermen Vreugdenhil
Lijsttrekker ChristenUie-SGP
Provinciale statenverkiezing Noord-Brabant

CAMPAGNE STATENVERKIEZING

De campagne voor de statenverkiezing is inmiddels in volle gang. We mogen de campagne voeren vanuit een heel mooi programma met concrete doelstellingen en speerpunten voor een waarde(n)vol Brabant.
Meer dan voorheen willen we onze visie op de Brabantse samenleving en onze speerpunten voor de komende vier jaar bij de Brabanders onder de aandacht brengen. We willen dat doen in een campagne die Brabant-breed ingestoken wordt. Na de landelijke verkiezing is immers gebleken dat we in heel Brabant een stevige basis beginnen te krijgen.
Tijdens de campagne zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van ‘free publicity’, internet en deelnemen aan door derden georganiseerde activiteiten zoals debatten.

In de campagne zult u ook geregeld onze ‘campagne caravan’ tegenkomen. Hiermee willen we zichtbaar en herkenbaar zijn bij onze activiteiten. De caravan speelt ook een prominente rol in onze campagne spot. We zullen de laatste zaterdagen voor de statenverkiezing een tour met de caravan maken langs verschillende plaatsen. Op de website kunt u het spoorboekje raadplegen. Het zou leuk zijn als we u dan daar mogen ontmoeten. Voor de kinderen is er natuurlijk altijd wat leuks te doen.
Ook zullen we een tweetal campagne avonden organiseren die gekoppeld zijn aan de werkbezoeken die de fractie aflegt in de regio. Zoals het er nu voorstaat zullen die worden gehouden op:

• 14 februari in Roosendaal
• 23 februari in Eindhoven.
• 2 of 3 maart verkiezingsavond PerspectieF in Almkerk met een flitsend programma en met medewerking van 2e kamerleden.
Al met al een leuk en druk programma in de aanloop naar 7 maart. Maar mag ik voor het échte campagnevoeren een beroep op u doen? U bent nog veel beter dan wij in staat om de potentiële ChristenUnie-SGP kiezers persoonlijk te bereiken. Om aan hen uw keus voor ChristenUnie-SGP uit te dragen.

Ook willen wij u vragen te bidden voor een gezegende campagne en kracht voor alle campagnemedewerkers. Wij willen zo gaan voor een waarde(n)vol Brabant! U ook?

Hermen Vreugdenhil
Lijsttrekker ChristenUnie-SGP
Statenverkiezing Noord-Brabant, 07-03-07

EINDHOVEN LICHTSTAD HEEFT BEHOEFTE AAN LICHTDRAGERS

Dat was een van de ambiteuze slogans waarmee we ons in de
verkiezingstijd presenteerden.
We hoopten deze keer vurig op een zetel en toen het lukte was dat een
fantastische ervaring. Dankbaar en vol goede moed aan de slag en daar zit je dan in een Raad van 45 met 11 partijen.
Het is hard aanpakken naast mijn gewone werk als Productiemanager en
eerlijk gezegd,na 10 maanden ben ik nog steeds zoekend naar balans.
Nu ik dit opschrijf gaan mijn gedachten weer terug naar hoe het begon.
Ik heb van jongsaf interesse in politiek en maatschappij(het verwijderen van posters van de tegenpartij op ons dorp in Zeeuws Vlaanderen zat er al vroeg in al was dat meer kwajongenswerk dan politieke daad). Dit gecombineerd met liefde voor natuur en landschap gaf me mijn eerste ervaring als schaduwlid van Waterschap in Midden-Zeeland namens het bedrijf waar ik toen werkte.
Verhuizing naar Eindhoven bracht me in contact met Waterschap de Dommel en daar werd ik verrassend snel als bestuurder gekozen.
Na 6 jaar even verrassend niet herkozen en toen even luwte op het publiek-
bestuurlijke vlak. Totdat in de zomer van 2005 de ChristenUnie me polste voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf die tijd is het snel gegaan met een intensieve campagne waar uiteindelijk Goddank de felbegeerde zetel, werkelijkheid werd.
Inmiddels mijn plek gevonden, daarin ondersteund door een 3-tal burgerleden t.w: Jan van Houweling, Aaron Kerkhof en Paul Prijt en natuurlijk ook een enthousiast en meelevend en meedenkend Christenuniebestuur.
Bewust heb ik alle taken die ik naast mijn baan had, beëindigd en ik steek nu zo'n 16-18 uur per week in mijn Raadslidmaatschap.
Het is wel kritisch kiezen wat je oppakt en ook een beetje meeliften.
Ons beleid tot nu toe is inzetten op een beperkt aantal zaken die het standpunt van onze partij raken maar daarnaast ook verantwoording dragen voor algemene zaken in de stad, zij het in een meer volgende rol.
Inmiddels ook moties ingediend deels met succes zoals extra werk/leerplekken voor meerjarig jonge werklozen bij de gemeentelijke diensten, soms met minder succes zoals met onze motie: beperking aantal koopzondagen, al heeft dit laatste thema de nodige publiciteit gegeven en daarmee duidelijk ons Christenunie standpunt kunnen belichten.
Eigenlijk heb je als 1-mans fractie relatief veel gelegenheid om standpunten in te brengen tijdens de Raadsvergadering.
Iets om al met al dankbaar voor te zijn. Onder God's zegen hoop ik veel Licht te kunnen verspreiden in komende jaren. Hoge pretentie maar in afhankelijkheid beleefd.

Groet,
Ko Jansen
geboren in 1951
Gemeenteraadslid ChristenUnie Eindhoven
Getrouwd, 4 uitwonende kinderen
Productiemanager Trespa Weert,
lid van Geref. Kerk Vrijgemaakt Eindhoven/Best

TERUGBLIK OP VIER JAAR STATENLIDMAATSCHAP

Dit Brabants Geluid verschijnt net voor de verkiezingen voor de nieuwe Provinciale Staten op DV woensdag 7 maart. In de afgelopen maanden is er een nieuwe lijsttrekker, een nieuwe kandidatenlijst, een nieuw verkiezingsprogramma en een nieuw campagneplan tot stand gekomen. Het geeft een goed gevoel dat er na vier jaar weer zoveel inzet in onze partijen is, en het brengt bij mij ook het besef dat de vier tropenjaren er bijna op zitten. Ik zal als tweede man op de ChristenUnie-SGP lijst opnieuw een actieve bijdrage mogen leveren, maar het actieve Statenlidmaatschap zal ik beëindigen. Er is een mogelijkheid dat onze lijst twee zetels haalt en dan zal ik opnieuw een plaats innemen, maar realistischer is dat we (zo God het wil) onze enige statenzetel kunnen behouden. Schreef ik in het vorige Brabants Geluid nog bezorgd over de extra stemmen die we ten opzichte van 2003 nodig hebben, na de verkiezingen voor de Tweede Kamer ben ik daar meer gerust op. ChristenUnie behaalde immers in onze provincie duizenden extra stemmen en we verwachten dat een deel daarvan ook in maart zal worden uitgebracht op onze lijst. Dat laat onverlet dat we allen als ambassadeurs een taak houden om familie, vrienden en collega’s aan te moedigen op ChristenUnie-SGP te stemmen. Dat is pas echt een strategische stem!

Een korte reflectie op mijn politieke werk vanaf maart 2003
Ik zie terug op een drukke, interessante en leerzame periode. Op vier jaren die zijn omgevlogen. Gemiddeld tweemaal per week naar Den Bosch levert ongeveer 400 autoritten Werkendam-Den Bosch op. Maar ook ruim 100 bezoeken aan gemeenten, instellingen en bedrijven. Het aantal mensen wat ik ontmoet heb is talrijk. De ontmoeting met H.M. Koningin Beatrix spant de kroon!
Ik ben blij dat ik politieke ervaring had; daarmee heb je zoveel voor op Statenleden die zonder enige ervaring in maart 2003 met mij begonnen. Bovendien vond ik het ook belangrijk om zaken aan te pakken. Om het initiatief te nemen waar dat kon. Onze amendementen, moties en de schriftelijke vragen zijn daar voorbeelden van. Op die manier laten we zien dat ook een kleine fractie mee kan doen in het politieke debat. Met de uitstekende terugkoppelingen van Jan van Groos (hij is commissielid van de commissie Bestuur & Middelen en Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid) was ik in de gelegenheid om over alle agendapunten in de staten het woord te voeren.

In de bijdrages van onze fractie bij de Kadernota én bij de behandeling van de Begroting heb ik steeds een principiële lijn willen trekken naar de Brabantse samenleving en haar burgers. Gelukkig kan dat én in de pauze kreeg ik hierop wel positieve opmerkingen van collega’s. Dat geeft toch weer verbondenheid. Als kleine niet-coalitiepartij stond ik wel eens tussen de drie coalitiefracties (CDA, PvdA en VVD) en de oppositiefracties in. In die rol kon ik wel eens een brug slaan. Soms door een opmerking te maken, soms ook door een nuance aan te brengen en ook wel door een motie/amendement mondeling aan te passen waardoor deze wel voor een meerderheid aanvaardbaar was. Ik vond die rol goed bij mijzelf passen en collega-Statenleden gunnen je die rol na enige tijd ook.

We zijn als fractie erin geslaagd om een statengesprek te houden over waarden en normen. Er is na enig aandringen toch door een aantal Statenleden in geïnvesteerd en er is zelfs een boekje over gemaakt. Ik hoop dat in de nieuwe statenperiode er een verdiepend gesprek gevoerd zal worden!
Ook Duurzaam Bouwen is als thema nadrukkelijker op de agenda gekomen door onze inbreng. Willem Boerma heeft een boeiende notitie gemaakt en deze is unaniem aanvaard in de commissie, waardoor het nu één van de zes speerpunten is van het strategische milieubeleid van de provincie.

Door de invoering van het dualisme vanaf 2003 heeft onze fractie aanmerkelijk meer mogelijkheden gekregen dan in de periodes daarvoor. Een burger/commissielid, een beleidsmedewerker, een website, een jaarlijkse ontmoeting met alle lokale raadsleden en een Nieuwsbulletin leveren het bewijs. Steun heb ik ervaren van het BAC (Beleids Advies College) wat maandelijks bijeenkwam om de agenda van de vier commissies door te nemen. De inzet van Jan van Groos als commissielid is erg groot geweest. Ook heeft hij een uiterst bekwame indruk achter gelaten bij de andere commissieleden.

Wat ik als minpunt heb ervaren is het chronische gebrek aan tijd. Het statenlidmaatschap komt naast je baan te staan. Daarnaast zijn er nog andere zaken die aandacht vragen en niet in de laatste plaats je eigen gezin. De hoeveelheid informatie die haast elke dag op je afkomt en de enorme stroom van omvangrijke stukken die moeten worden gelezen noodzaken om kritisch te zijn op de tijdbesteding.
Dat altijd maar weer selecteren en stukken terzijde leggen geeft wel eens een moedeloos gevoel.

Ik voelde het als een geruststelling dat Hermen Vreugdenhil werd aangewezen als lijsttrekker. Vanaf dat moment zijn er al zaken die hij moet overnemen. En dat zullen er vanaf DV 16 maart nog meer zijn. Ondanks mijn positieve ervaringen ben ik blij dat hij mijn werk kan en wil overnemen. Ik denk dat het goed is om na vier overvolle jaren de fakkel over te dragen.
Het Statenlidmaatschap is mooi en moeilijk tegelijk. Het is een uitdaging, maar het kan niet in eigen kracht. Wat is het belangrijk om te weten dat de Heere met ons meegaat. Dat Hij ons wil leiden op alle wegen die we moeten gaan. Ik wens Hermen en allen die hem omringen van harte Gods onmisbare zegen in de komende jaren toe.

Jan Luteijn

Terugblik Tweede Kamer verkiezingen.

Feest en grote dankbaarheid!! De ChristenUnie krijgt een verdubbeling van het aantal zetels.
Hierdoor is de ChristenUnie een van de winnaars van deze verkiezingen.

ChristenUnie stemmers bedankt!

Het CDA weet het verlies nog beperkt te houden, terwijl Wouter Bos een behoorlijk verlies moet verwerken. Ook Alexander Pechtold ziet zijn partij D’66 halveren. Grote winst voor SP man Jan Marijnissen en ook veel zetels voor de partij van Geert Wilders. LPF verdwijnt even snel als ze kwam.
Wat een politiek aardverschuivingen vonden er twee maanden geleden plaats. In een column las ik dat de kiezer vooral heeft gekozen voor de partij met de duidelijke mening. Niks geen zoeken naar de gouden middenweg meer en water bij de wijn om alle Nederlanders te paaien. Zeggen wat je wil en waarom je dat wil, liefst zo helder mogelijk, is beloond.

Toen alle verkiezingsdampen nog maar net wat waren opgetrokken, werd er al sterk gespeculeerd over coalitiemogelijkheden. Opvallend was dat daarbij de ChristenUnie heel vaak werd genoemd. Na een eerste poging met SP, PvdA en CDA, kwam Balkenende al snel tot de conclusie dat de SP en CDA mijlenver uit elkaar lagen en dat er geen toekomst was voor een degelijk huwelijk. Wouter Bos keek op z’n neus, want hij had dat wel zien zitten met SP zei hij.
Zo kwam toch de ChristenUnie opnieuw in beeld en werd officieel uitgenodigd om mee te praten over een coalitie tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Meteen staan de tegenstanders van christelijke politiek te gillen dat als de ChristenUnie meedoet het gedaan is met onze Nederlandse verworvenheden als homohuwelijk, abortus en euthanasie. Alsof dat iets is waar we trots op moeten zijn.
Mensen in de kerk, familie en vrienden reageren heel divers op een eventuele regeringsdeelname van de ChristenUnie. “ Dat moeten ze nooit doen, want dan moeten ze net als CDA veel teveel water bij de wijn doen en blijft er van de duidelijke bijbelse standpunten niets over. Misschien gaat het dan wel net als met D’66 die gehalveerd is, omdat ze te ver van de achterban kwamen te staan.” Dit ontlokte een ander om te melden dat zo’n miezerig partijtje als D’66 er wel voor wist te zorgen dat al die zogenaamde verworvenheden als homohuwelijk en euthanasie er dankzij D’66 zijn gekomen. “Als de ChristenUnie nu ook als een Gideonsbende ten goede weet te bereiken wat D’66 ten kwade heeft aangericht zou dat geweldig zijn!” Weer iemand anders is dolblij en feliciteert mij met de behaalde winst. “ Dit is een gebedsverhoring, want hebben we niet jaren gebeden voor een christelijke regering?” Als opnieuw iemand aangeeft dat hij zich zorgen maakt over regeringsdeelname, omdat CDA bang is haar programmapunten op sociaalgebied te verliezen aan PvdA en op christelijk gebied aan ChristenUnie en daardoor zal proberen om CU zo min mogelijk scoringskansen te geven. Verzucht een ander:” Het kan er alleen maar beter op worden als de ChristenUnie mee gaat doen. Hoe weinig ze misschien ook binnen weten te halen, het is altijd een stapje in de goede richting!”
Terwijl ik dit stukje schrijf zijn de onderhandelingen weer begonnen en is de uitslag nog niet bekend.
Laten we in ieder geval André en het team wat hem ondersteunt Gods wijsheid en zegen toe bidden, want dat heeft hij op dit moment het hardst nodig!

De Campagnetrein voor de Provinciale verkiezingen loopt ook al op stoom. Zou het niet geweldig zijn als we ook hier het aantal stemmen weten te behalen wat we met de Tweede Kamerverkiezingen hebben gekregen? Bid u met ons mee? ! En maakt u mensen in uw kerk, familie en vriendenkring enthousiast voor zo’ n frisse gezonde partij die vanuit Gods Woord politiek wil bedrijven.

Hennie Schermers.

« Terug

Archief > 2007 > januari

Geen berichten gevonden