Brabants Geluid oktober 2007

20-10-2007 21:30 20-10-2007 21:30

Provinciaal Contactorgaan van de ChristenUnie in Brabant

Download als Word-document

 

INHOUDSOPGAVE

 MEDITATIE
Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. (Prediker 11: 7-10 NBV)

In onze samenleving is de leus: ‘Geniet, want je leeft maar één keer!’. In deze tijd zijn het de mensen zelf, de individuen, die de norm zijn geworden voor het genieten. Het gaat om ‘ik’. Maar wie het bijbelboek Prediker leest, ziet dat de mens niet zichzelf centraal moet stellen in denken en doen, maar God. Waarom dat is? Omdat de Here van ons houdt. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de natuur, de dieren en de mensen op een unieke wijze geschapen. Daarom wil Hij niets anders dan dat we Hem eren. Prediker schrijft dat de ware wijsheid een leven is volgens het Woord van God. Wijsheid is jezelf afvragen of je de dingen die je doet wel verantwoorden kunt naar God toe. Moet er daarom zo veel worden gedronken bij het uitgaan als je jong bent? Moet je als dertiger nu wel zonodig hard werken om alleen maar te gaan voor je carrière? Is het leven meer dan je alleen maar zorgen maken over geld? Prediker zegt: ‘Leef van het hier en nu. Gedenk je Schepper!’

Het gaat dus niet om materiele zaken, want die zorgen slechts voor tijdelijk geluk. Maar wie de Schepper leert kennen als een liefdevolle Vader die er voor zijn volk wil zijn, hoe rijk ben je dan? Door je Schepper te gedenken, door God te zoeken van jongs af aan, word je echt wijs en krijgt het leven zin! Je Schepper gedenken is namelijk ook stilstaan bij het feit wat zijn Zoon voor ons heeft gedaan. Jezus heeft het kwade overwonnen. Hij is door de dood heengegaan, pleit voor ons bij God de Vader en geeft ons het eeuwige leven. Om die reden mogen wij verheugd zijn in de Here. Daarom mogen we genieten van wat God ons dagelijks geeft. Maar het is genieten met mate. De Here kijkt toe. Daarom raakt het Hem als Hij ziet dat we de verkeerde kant op gaan. God wil niet dat wij bezwijken voor wereldse verleidingen. Hij wil wel dat we genieten van de natuur en van het leven. Hij heeft immers de wereld op prachtige wijze geschapen. Hij wil niets liever dan dat we daar van genieten. Het is Gods Geest die tot ons zegt: Geniet en gedenk Mij of je nu jong of oud bent!

Drs. M. de Kreek
Predikant NGK te Rijsbergen


VAN DE VOORZITTER
Verkiezingen Provinciale Staten maart 2007
Binnen een periode van precies 1 jaar hebben we drie verkiezingen gehad, achtereenvolgens gemeenteraadsverkiezingen(maart 2006), verkiezingen voor de Tweede Kamer(november 2006) en verkiezingen voor de Provinciale Staten(maart 2007). Ook bij deze Statenverkiezingen hebben we samengewerkt met de SGP en zijn we met een gezamenlijke lijst uitgekomen.
Vooral de verkiezingen voor de Provinciale Staten betekenen veel werk voor de Provinciale Besturen, het selecteren van een lijsttrekker, het samenstellen van de verdere lijst, het (laten) schrijven van een verkiezingsprogramma, het benoemen van een campagneteam en dan de campagne zelf natuurlijk. De samenwerking met de SGP is ook deze keer uitstekend verlopen.
Als alles dan goed verloopt en tot een heel goed resultaat leidt dan geeft dat veel voldoening.
Iedereen die aan de campagne heeft meegewerkt nogmaals hartelijk dank voor de inspanningen. Ook alle kiezers hartelijk dank voor hun stem.
Voor Noord- Brabant was de uitslag geweldig, waar we enkele maanden voor de verkiezingen nog bang waren onze zetel te verliezen behaalden we 20.736 stemmen, goed voor 1 ½ zetel, helaas in de praktijk betekent dat 1 zetel. Als het aantal statenzetels niet was verminderd hadden we 2 zetels behaald, een ongekend goede uitslag. Bij mijn weten hebben we nooit zoveel stemmen behaald
Iedereen was er stil van en heeft het als een zegen van God ervaren.

Hermen Vreugdenhil is direct van start gegaan als nieuw verkozen statenlid. Over zijn eerste ervaringen kunt u lezen in het artikeltje dat in dit nummer is opgenomen.

“Stedenoverleg”

Ook de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn erg goed verlopen en waren zeer bemoedigend en wijzen op mogelijkheden voor de toekomst. Wie nu denkt dat we na 2 goede verkiezingsuitslagen tevreden achterover kunnen leunen heeft het mis. De uitdaging is om de geboekte winst ook voor de toekomst vast te houden.
Met name in de grote steden in Brabant waar we vroeger weinig aanhang hadden, hebben we veel stemmen behaald, zoveel zelfs dat er gedacht kan worden aan deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen met in een aantal plaatsen een redelijke kans op het behalen van een zetel. Veel kiezers willen ook graag de gelegenheid hebben ChristenUnie te stemmen.
Om met elkaar te bespreken wat we kunnen bereiken, zijn we medio mei met een aantal vertegenwoordigers uit “s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom in Breda bij elkaar geweest. We hebben deze bijeenkomst het “stedenoverleg” genoemd. Bemoedigend was dat uit een aantal plaatsen veel “nieuwe” gezichten en vooral ook jongeren aanwezig waren.
Ook het Landelijk Bestuur en het partijbureau was vertegenwoordigd. Het resultaat van deze vergadering was de afspraak voor een trainingsdag in Tilburg die begin september is gehouden.
Lysette Klop heeft er een verslag van gemaakt, u kunt het lezen in dit nummer. In haar verslag klinkt door dat het een hele goede, inspirerende dag waar was een vervolg op moet komen. Voorlopig ligt de afspraak er voor april/mei.
Iedereen is ook dan van harte welkom, ook de mensen uit de kiesverenigingen die al lang in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Van hun ervaring willen we leren.

Kaderschool
Door de deelname aan de regering wordt de ChristenUnie overal en door iedereen serieus genomen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat nu in 6 provincies de ChristenUnie zitting heeft in het college van Gedeputeerde Staten. De ChristenUnie wordt beschouwd als een betrouwbare partner die beschikt over ervaren bestuurders en dat moeten we zo houden. Daarom wil ik ook van deze zijde wijzen op de start van de kaderschool, daarover kunt u in dit nummer meer lezen. Van harte aanbevolen.

Waterschapsverkiezingen
Nieuw is de wijze waarop vanaf 2008 de waterschapsverkiezingen worden georganiseerd. Het worden algemene verkiezingen vergelijkbaar met de gemeenteraadsverkiezingen, provinciale staten en Tweede Kamer. Ook hierover kunt u meer lezen in dit ’t Brabants Geluid.

Nieuw bestuurslid
We zijn erg blij dat Hendrikjan Both te Almkerk lid wil worden van het Provinciaal Bestuur. We heten hem van harte welkom in ons midden en hopen veel steun van hem te ondervinden. We wensen hem Gods zegen toe bij zijn werk. Een en ander onder het voorbehoud dat de provinciale ledenvergadering van 25 oktober instemt met zijn benoeming

Tenslotte
Gelukkig kunnen we veel verblijdende ontwikkelingen melden. Toch ook deze keer een oproep om actief deel te willen nemen binnen de kiesverenigingen en het Provinciaal Bestuur. Veel kiesverenigingen hebben moeite mensen te vinden om de bestuursfuncties in te vullen.
Ook het Provinciaal Bestuur wil nog graag aanvulling, meer leden, het oprichten van nieuwe kiesverenigingen, het zoeken van mensen die in de diverse plaatsen de ChristenUnie willen vertegenwoordigen vraagt tijd. Het aantal vrouwen dat hieraan wil deelnemen willen we graag uitbreiden.
Veel werk wordt in stilte gedaan, het gaat er niet om dat wij daarvoor geprezen worden. Het gaat tenslotte om de eer van God, ook bij het besturen van onze provincie en de gemeenten waarin we wonen.


Rinus van Langevelde

Ga naar inhoudsopgave


 

WERKEN AAN EEN WAARDE(N)VOL BRABANT !

Van 12.927 naar 20.736 stemmen! Waar we een voor de verkiezing nog vreesden voor onze zetel in de staten mochten we die nu zeer ruim behalen. Een zegen op het werk van de fractie in de afgelopen vier jaar en een zegen op een intensieve campagnetijd.
Als je dan met de woorden “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” geïnstalleerd wordt is dat een bijzonder moment. Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid maar ook een enorme steun. Ons programma voor de komende vier jaar mag gebaseerd zijn op de richtlijnen die ons vanuit de Bijbel zijn gegeven. Een rijker program om vanuit te werken kan ik me niet indenken.

Als nieuw Statenlid heb je niet veel tijd om van de verkiezingsuitslag ‘na te genieten’. Al snel werden we verwacht bij de informateur om de uitslag te duiden. Uiteindelijk is ondanks ons advies om een college CDA-SP te onderzoeken toch het oude college weer verder gegaan. Toch kunnen wij ons in hoofdlijnen goed in het bestuursakkoord vinden. De lijn die landelijk al in het regeerakkoord was ingezet is nu ook in Brabant doorgetrokken. Met een koers, ingezet vanuit de analyse dat er meer is dan economie alleen. “Onderlinge zorg en vertrouwen in elkaar mogen dan ook weer als basiswaarde worden gezien voor een gezonde Brabantse samenleving” aldus het collegeakkoord. Wij kunnen dit met het college onderschrijven maar zullen ze hier scherp op houden!
De eerste maanden stonden voor een belangrijk deel in het teken van kennismaking. Kennismaking met de collega Statenleden, gedeputeerden en ambtenaren van de provincie. Maar ook een kennismaking met de verschillende beleidsvelden waar de provincie zich mee bezig houdt. Kennismaking met een groot aantal maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en adviescolleges. Zo leer je wel in héél korte tijd Brabant goed kennen.
Maar het werk begint ook gewoon meteen en al helemaal voor een éénmansfractie. Als je direct mag starten met een debat van 5 ½ uur over de aanbesteding Openbaar Vervoer en een debat over het bestuursakkoord is je inwerkperiode snel voorbij. Omdat het college vervolgens de hele zomer uittrok om tot een uitwerking van het bestuursakkoord te komen zullen de eerste algemene beschouwingen pas bij de begrotingsbehandeling in november plaats vinden. Dan zullen we weten of de mooie woorden ook worden omgezet in een mooi programma voor Brabant.
Maar in die tussentijd hebben we niet stilgezeten. De OV-crisis, het volkslied en de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening hebben de aandacht wel gevraagd. Als ChristenUnie-SGP fractie hebben we daarnaast aandacht gevraagd voor het behoud van ons religieuze erfgoed, een pilot voor goedkoop openbaar vervoer op het platteland en de kansen die duurzaam bouwen ons bieden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Deze zaken zullen door het college verder worden opgepakt en uitgewerkt.
Als klap op de vuurpijl kwam direct na de zomer het bericht over de gouden handdrukken. De provincie klaagt vaak over te weinig aandacht. Nou, ik kan u verzekeren dat we als provinciaal parlement nog niet vaak zo zichtbaar geweest als in die weken. Maar of we met de gouden handdrukken punten hebben gescoord waag ik te betwijfelen.
We mogen het werk in de Provinciale Staten in Brabant doen in het besef dat we afhankelijk zijn van de zegen van onze Heer en God. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. Maar bovenal willen we u vragen te bidden voor kracht, en een zegen op het werk van de fractie. Wat zou ons werk immers betekenen zonder de zegen van onze God?
Wilt u op de hoogte blijven van het Statenwerk van de ChristenUnie-SGP fractie kijk dan op noordbrabant.christenunie.nl.
Uw meedenken en reacties worden gewaardeerd!


Hermen Vreugdenhil, statenlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

Ga naar inhoudsopgave


Aangenaam.. Johan en Esther Luttik

Per 1 juli zijn wij bij de ChristenUnie-SGP Noord-Brabant begonnen: Esther als fractiemedewerker en Johan als beleidsmedewerker. Johan (44) is historicus en werkt als communicatieadviseur bij de gemeente Papendrecht. Hiervoor heeft hij ervaring opgedaan bij de gemeenten Ridderkerk, Elburg en de Brabantse gemeente Heusden. Esther (37) heeft gewerkt als personeelsconsulent en de laatste 2,5 jaar als directiesecretaresse van een woningcorporatie. Samen hebben wij 4 prachtige kinderen: 3 zoons van 13, 10 en 6 jaar en een dochtertje van 1,5 jaar. Wij zijn lid van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël in Breda.

We zijn enthousiast om de fractie in de Staten te mogen ondersteunen. Het is wel bijzonder om als echtpaar én als collega’s aan de slag te gaan. Zo nu en dan levert dat verbaasde reacties op: “Ik had toch een mevrouw Luttik gesproken?”. We willen ons inzetten zodat de fractie met een helder én christelijk geluid in de Provinciale Staten kan klinken

Ga naar inhoudsopgave


TRAINING VOORBEREIDING EN VISIE ONTWIKKELEN GERICHT OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2010


Winners Church Tilburg We waren zaterdag 8 september jl. te gast in de Winners Church in Tilburg. Met elkaar waren we met ongeveer 20 mensen uit veel verschillende plaatsen. Plaatsen waar de ChristenUnie al één of meerdere zetels heeft, plaatsen waar net een kiesvereniging is ontstaan of nog moet worden opgericht, maar ook plaatsen die al wat verder zijn met de voorbereidingen.
En daarom juist zo ontzettend leuk en leerzaam om met elkaar een cursusdag te hebben over “hoe gaan we het doen richting 2010”.

De cursus werd gegeven door Klaas Quist van het partijbureau. Hij opende de dag met een stuk te lezen uit Nehemia. Nehemia werd door God geleid om terug naar Jeruzalem te gaan omdat hij gehoord had dat zijn stad Jeruzalem geheel in puin lag. En dan gaat Nehemia in Jeruzalem met steeds meer mensen die enthousiast worden de stad opbouwen. En dit is in de letterlijke zin van het woord, maar voor al de Brabantse steden moeten we ook in de bres springen om de stad op te bouwen. Een goede opsteker aan het begin van de dag. (tip: lees het boek Nehemia eens goed, wordt je echt enthousiast van..)

Toen zijn we verder gegaan met de basisprincipes van de ChristenUnie en hoe ontwikkel je visie.
Heel interessant en leerzaam om alles weer eens vanaf het begin te horen, en ook heel goed voor de mensen die nog niet zo lang bij de partij zitten.

s’ Middags hadden we een heerlijke lunch, verzorgd door de mensen van de Winners Church.. Geweldig, dat er mensen zijn die hun vrije zaterdag dienstbaar willen zijn. Nogmaals bedankt.

En als je een visie wilt ontwikkelen, moet je een droom hebben. En die dromen zijn er genoeg. Variërend van dat er een plek komt voor ‘hangouderen’, jongeren een goede plaats in de maatschappij krijgen, minimum leeftijd voor coffeeshops van 21 jaar en over 10 jaar zijn er geen voedselbanken meer nodig. Iedereen heeft zijn droom gepresenteerd aan elkaar. En ik denk dat het wel goed komt, met zoveel dromen en enthousiaste mensen.

Maar dan moet je aan de slag met je dromen. Daar hebben we het verder de dag over gehad. En dat is een taak voor iedereen die aan de slag gaat richting 2010. Een visie ontwikkelen om je dromen te realiseren.

Een super interessante en leerzame cursusdag. En ook heel goed om dit met elkaar te doen. Van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Dit gaan we zeker vaker doen. En als u naar aanleiding van dit stukje enthousiast wordt, neem contact op met je lokale kiesvereniging en help ons mee ons en u droom te verwezenlijken.

Lysette Klop
Voorzitter ChristenUnie Tilburg

Ga naar inhoudsopgave


FRACTIEVOORZITTER CHRISTENUNIE WOUDRICHEM

Mijn naam is Gerrit Noeverman, ik ben 63 jaar en woon in Almkerk. Onze drie kinderen zijn getrouwd en we mogen genieten van twaalf kleinkinderen. Ik ben nu met FPU en was vestigingsdirecteur van de Chr. Middelbare Agrarische School in Gorinchem.
In de kerk bekleed ik diverse functies, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters in de hervormde gemeente Dussen-Hank, scriba van de classis Heusden, lid van de generale synode en van de kleine synode van de Protestantse Kerk.

Sinds maart 2006 ben ik raadslid in de gemeente Woudrichem, eerst samen met Gert de Vente en na diens benoeming tot griffier met Folkert van Kalkeren.

Bij de schaduwfractie hebben we ook de SGP betrokken, die helaas niet in de raad vertegenwoordigd is. Zij kwamen net als in 2002 zo’n 20 stemmen tekort. Mijn mening is thans dat we er goed aan doen de volgende gemeenteraadsverkiezing met een gezamenlijke lijst te komen, zodat we samen op 3 zetels komen (de raad telt 15 leden). Een lijstverbinding biedt geen soulaas, want die is alleen geldig als beide partijen op eigen kracht ook een zetel behaald zouden hebben.

De besteding van de maatschappelijke gelden (begroting) en de bijstand hebben mijn bijzondere belangstelling. De WMO doen we samen met de gemeente Werkendam en dat heeft o.a. geleid tot een goede aanbesteding van huishoudelijke hulp, waarbij ook christelijke en reformatorische mensen recht wordt gedaan. Besluitvorming over het beheer van begraafplaatsen is vaak een emotionele zaak. Voor mij extra moeilijk omdat ik als kerkrentmeester ook verantwoordelijk ben voor de hervormde begraafplaats in Dussen.

We zijn dankbaar dat in onze gemeente de vergaderingen worden geopend met het ambtsgebed, waarin naar mijn mening de essentie van christelijke politiek wordt samengevat:
Barmhartig en genadig God en Vader in de hemel.
Wij zijn hier als plaatselijke overheid samengekomen om te beraadslagen en te besluiten over de belangen van deze gemeente. Van U zijn wij ook hierin afhankelijk.
Wil ons daarom schenken de verlichting van Uw Heilige Geest en wil ons in alle handelingen van deze vergadering leiden door Uw woord. Mogen we datgene zoeken wat is tot Uw eer en tot welzijn van de burgers van deze gemeente.
Schenk de burgers van deze gemeente als ook ons hier in vergadering bijeen Uw zegen.

Wij bidden u dit om Christus wil. Amen.

Ga naar inhoudsopgave


Politieke ambachtsschool een feit

Anno 2007. De ChristenUnie staat er goed voor., Als partij staan we voor een uitdaging alle nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheden goed te gebruiken. Er wordt op ons gelet. Terecht!

Een goede reden nog eens goed in de spiegel te kijken. Hoe doen we het eigenlijk? Waar zijn we goed in? Wat kan beter? Iedereen die zich een beetje verdiept in het politiek bedrijf, weet dat je hard moet werken om in de politiek iets te bereiken. Enthousiasme en toewijding zijn belangrijk. Maar zonder goed vakmanschap red je het niet.

De ChristenUnie Kaderschool voorziet daarin. Vol overtuiging zetten we ons in voor uw opleiding. Iedereen die actief is of dat wil worden, kan zich via de ChristenUnie Kaderschool verder ontwikkelen. U kunt de studiegids aanvragen bij het partijbureau afd. Opleiding & Advies. In deze studiegids staat een schema met daarin alle trainingen cursussen van het komend seizoen. U kunt in één oogopslag zien wat het aanbod is voor uw persoonlijke situatie. Dat kan uw huidige functie zijn, of een functie waarop u zich wilt voorbereiden.

De ChristenUnie Kaderschool, ruim twintig verschillende trainingen en cursussen, die we vaak ook nog eens meerdere keren aanbieden, in verschillende delen van het land. Om het voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Met deskundige trainers en docenten. Mannen en vrouwen die hun kennis en ervaring graag met u delen. Met het oog op uw vakmanschap.

Ik hoop u te ontmoeten op de politieke ambachtsschool van de ChristenUnie.

Klaas Quist
Hoofd Opleidingen & Advies

Ga naar inhoudsopgave


WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Van 10 tot 26 november 2008 zijn er verkiezingen voor de waterschappen.
Voor het eerst zal dat zijn met een lijstensysteem. Tot nog toe konden burgers zich op persoonlijke titel kandidaat stellen, maar dat is met het aannemen van de wet Modernisering Waterschappen veranderd. Er komen min of meer algemene verkiezingen, vergelijkbaar met die van gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer.
Een werkgroep heeft er zich op bezonnen of de ChristenUnie hieraan moet deelnemen.
Andere partijen zoals CDA, PvdA en VVD bereiden zich erop voor met deze verkiezingen mee te doen.
Een en ander maakt dat de ChristenUnie eigenlijk niet achter kan blijven met een eigen lijst mee te doen, kiezers zullen de ChristenUnie missen als we niet meedoen, trouwe kiezers willen ChristenUnie kunnen stemmen.
Nederland is opgedeeld in 27 waterschappen waarvan de grenzen niet of nauwelijks overeenkomen met de grenzen van kiesverenigingen of Provinciale Unies.
Het licht dan ook voor de hand om de Provinciale Unies een coördinerende taak te geven.
Concreet betekent dit dat de Provinciale Unie van Noord Brabant bij de verkiezingen trekker zal zijn voor de drie waterschappen die hun hoofdkwartier in Noord Brabant hebben: Waterschap Brabantse Delta te Breda, Waterschap De Dommel te Boxtel en Waterschap Aa en Maas te ’s-Hertogenbosch. Het Land van Heusden-Altena behoort tot het Waterschap Rivierenland met zijn hoofdkwartier in Tiel en zal dus te maken krijgen met de ProvincialeUnie Gelderland.
Ter zijner tijd zal de kandidaatsstellingprocedure via de Provinciale Unies lopen.
November 2008 lijkt nog ver weg maar het is goed dat nu al wordt gestart met de voorbereidingen.
We zullen dus voor de genoemde gebieden mensen moeten zoeken die zich kandidaat willen stellen.
Waterschappen zijn belast met de zorg voor de waterkering (dijkbeheer), waterkwantiteit (regelen waterpeil) en waterkwaliteit (schoon water)


 

« Terug

Reacties op 'Brabants Geluid oktober 2007'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.