Bijdrage debat begroting 2008

dinsdag 13 november 2007 14:57

Voorzitter, wij moeten als het ons goed gaat blijvend beseffen vanuit welke rijkdom wij mogen werken aan een waarde(n)volle Brabantse samenleving. Een miljard aan investeringsruimte, een goed draaiende economie en een in Brabant nog altijd sterke saamhorigheid en dito verenigingsleven. Ongekende middelen om een toekomstgericht en veerkrachtig beleid te voeren. Maar we mogen de kwetsbaarheid van Brabant en de Brabanders niet uit het oog verliezen. Het is een kerntaak van de overheid om op te komen voor het kwetsbare, de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Nu komt het er op aan of ook wij blijk geven van het verstaan van de Jozef-economie. Jozef die in de zeven vette jaren de infrastructuur aanlegde voor de mager jaren. Wat ons betreft zouden er ook juist nú meer maatregelen genomen mogen worden voor het versterken van de maatschappelijke infrastructuur. Investeren in openbaar vervoer, jeugdzorg, bescherming van landschap en cultureel erfgoed. Toekomstgericht beleid ontwikkelen vanuit de visie dat onderlinge zorg en vertrouwen in elkaar weer de basiswaarde moeten zijn voor een gezonde Brabantse samenleving.

De samenleving vraagt om een provincie die als bondgenoot een actieve en verantwoordelijke samenleving aanmoedigt.
Maar waar aanmoedigen en facilliteren onvoldoende is, moet ze wel kunnen optreden. Een bondgenoot moet immers de sterkste zijn als de andere partij zwak is. En daarom is het jammer dat we een nieuwe bestuursperiode ingaan zonder de kerntakendiscussie te hebben afgerond. We rollen een nieuwe bestuursperiode in zonder duidelijke visie op de lange termijn. Zonder afgebakende taakvelden.

En dat uit zich ook in de begroting. De verbinding van bestaand en nieuw beleid, geplaatst in een meerjarenperspectief is ver te zoeken. De proeftuinen staan er wat dor en droog tussen. 2008 lijkt zo meer een tussenjaar te worden.

Zorg
Het is goed dat de investeringen in de Centra voor Jeugd en Gezin worden waargemaakt. Toch moeten we ook hier bescheiden in zijn. Ook zonder de inzet van de provincie worden die centra binnen vier jaar gerealiseerd. Focus u dan ook op extra preventieve taken richting gemeenten en niet zozeer op het tot stand komen van de centra. Organiseer een aanbod voor hulp bij scheidingszaken waar kinderen bij betrokken zijn, aandacht voor het kind binnen het gezin. Een inzet van de provincie vanuit de gedachte preventie, preventie en nog eens preventie.

Als je het over mooi Brabant hebt heb je het zeker ook over ons cultuurhistorisch erfgoed. We horen dikwijls uit het veld hoe moeizaam het voor maatschappelijke organisaties is om aanvullende financiering te krijgen voor goede projecten. Onze fractie vindt het van groot belang om maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het behoud van ons erfgoed te stimuleren. Wij dienen dan ook een motie in hiervoor om een financieel budget in de begroting op te nemen.

Landelijk gebied
Het landelijk gebied staat onder druk en de agrarische gezinsbedrijven, die de ruggengraat vormen van ons agrarisch cultuurlandschap hebben het steeds moeilijker. In de begroting is de inzet van het college vooral gefocust op de LOG’s. Een provincie echter die zijn regierol wil pakken voor een mooi Brabant kan zijn ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen in de verwevingsgebieden. Steeds vaker bereikt ons het signaal het juist hier knel loopt. Wij willen dan ook op korte termijn een hoorzitting organiseren waaruit duidelijk moet worden hoe de provincie zich op dit punt een bondgenoot kan tonen voor gemeenten, ondernemers en burgers in het landelijk gebied. Facilliterend waar mogelijk, coördinerend waar gewenst maar ook optredend waar noodzakelijk.

OV
Het beleidskader voor openbaar vervoer is helder. Snel, schoon en sociaal openbaar vervoer mét garanties voor de bereikbaarheid van het platteland.
Het uitvoeringskader is blijkbaar minder helder. In de begroting zijn deze doelen nauwelijks meer terug te vinden. Onderzoek naar een helihavennetwerk wordt blijkbaar geprefereerd boven bereikbaarheid van het platteland.
Toch zou in kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer op het platteland wel eens de grootste winst kunnen liggen voor minder mobiliteitskilometers, minder CO2 uitstoot. In ieder geval is hier de sociale noodzaak het grootst. Wij dienen dan ook een motie in die het college oproept om nog binnen het komende begrotingsjaar met een plan van aanpak te komen. Om de kwaliteit van het openbaar vervoer, zowel qua bereikbaarheid als toegankelijkheid in het landelijk gebied een impuls te geven.

Slot
We mogen werken aan een waarde(n)vol Brabant in nauwe samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Niet om problemen ‘te stelen’ maar als bondgenoot van de samenleving.
Voor het komende jaar willen we dan ook het college als geheel en elk lid afzonderlijk Gods zegen en wijsheid toebidden.

Hermen Vreugendhil, Statenlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

« Terug

Archief > 2007 > november

Geen berichten gevonden