Motie “kwaliteitsimpuls openbaar vervoer landelijk gebied”

dinsdag 13 november 2007 15:02

Motie: kwaliteitsimpuls openbaar vervoer landelijk gebied

Provinciale Staten van Noord Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2007,
Gehoord de discussie over de Begroting 2008,

Overwegende:
 De grote sociale noodzaak voor een bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer in het landelijk gebied;
 Dat het schort aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in het landelijk gebied;

Voorts overwegende dat:
 De kaders zoals gesteld in de OV visie, en de doelen en ambities uit het PVVP ten aanzien van de bereikbaarheid van het platteland helder zijn;

Verzoeken het college:
 Voortvarend de uitwerking van de OV visie aangaande het basisvoorzieningenniveau landelijk gebied op te pakken.
 Hiertoe een plan van aanpak uiterlijk medio 2008 aan de Staten te presenteren.

En gaan over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief > 2007 > november

Geen berichten gevonden