Brabants Geluid maart 2008

05-04-2008 22:14 05-04-2008 22:14

Provinciaal Contactorgaan van de ChristenUnie in Brabant

Inhoud

Meditatie
Verslag vorige Provinciale Ledenvergadering
Het gedroomde Brabant
Voor u gelezen
Nieuw in de gemeenteraad van Waalwijk
Roosendaal
Cursussen
ChristenUnie Den Bosch
De Herbergbus

 

MEDITATIE

Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Hebreeën 4: 15

 Allemaal moeten we van tijd tot tijd kleine of grotere beslissingen of afwegingen maken. Thuis, op het werk, in de kerkelijke gemeente en ook wanneer we politiek actief zijn. Wat betekent het dan om christen te zijn? Om te belijden dat we de Here Jezus is ons leven navolgen? Hoe geef je daar handen en voeten aan? Is dat sowieso mogelijk?

Wanneer we in deze periode stilstaan bij het lijden van Jezus Christus en zijn overwinning op de Paasmorgen, gaan we hopelijk iets meer beseffen van de strijd die Hij in zijn leven hier op aarde heeft ondergaan. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, die Hem vervolgens veroordeeld heeft tot het kruis. Maar al veel langer was zijn leven hier op aarde een strijd. Dat wordt onder andere duidelijk vanuit de bovenstaande tekst uit de Hebreeënbrief: Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest. Heel concreet kom je dat tegen tijdens de verzoeking in de woestijn, toen de satan Hem probeerde te verlijden om hem te gehoorzamen in plaats van God. Maar ook later komen we de worsteling telkens tegen, in de ontmoetingen met mensen, midden in een gebroken wereld. Niet voor niets lezen we dat Jezus dikwijls de stilte opzocht om te bidden met de hemelse Vader. Om dicht bij Hem te zijn en te blijven.

Is dat ook niet onze taak en roeping? Om dicht bij God te blijven, door Jezus Christus. Om dicht bij Hem te leven, door ons leven en werk op te dragen aan Gods zorg en bescherming. Dan maakt het niet uit of dat nu gaat om het werk thuis of op ons werk, om onze contacten met buren of vrienden, of om onze inzet in de politiek. Alleen met onze mooie gedachten en idealen komen we er niet en kunnen we als christen niet overeind blijven.

Dat is wel mogelijk door de genade van God, wanneer Hij ons er de kracht voor geeft. En juist dan mogen we weten dat de Here Jezus weet hoe ingewikkeld het van tijd tot tijd kan zijn. Om op bepaalde momenten de juiste beslissing te maken. Hoe vaak we van Hem worden weggetrokken. Immers, Hij voelt mee met onze zwakheden.

Is het dan niet geweldig hoe we verder lezen in de Hebreeënbrief? We worden ertoe aangespoord om met vrijmoedigheid toe te gaan naar de troon van de genade - naar God zelf - opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
Wanneer we bij God komen en door Jezus Christus genade ontvangen, dan is God het die ons de hulp wil geven - voor welk terrein van ons leven dan ook.

Bestaat er een beter en krachtiger oproep om elkaar aan te sporen als deze?

Ds. M.L.W. Karels, Rijswijk NBr.

Naar boven

Verslag van de Provinciale ledenvergadering.

Het Provinciaal bestuur organiseerde voor de 2e maal  dit jaar een ledenvergadering en wel op 25 oktober  in " Zidewinde" te Sprang Capelle.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om de onderlinge contacten te bevorderen, ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat we zoal gezamenlijk kunnen doen. Eerst werden er een paar huishoudelijke zaken besproken en er werd een nieuw bestuurslid gepresenteerd.Ons statenlid, Herman Vreugdenhil, praat ons op deze ledenvergaderingen  bij over wat er zoal in de provincie speelt. Er is dan ook alle gelegenheid om met hem in discussie te treden. Bij de Tweede kamerverkiezingen werden er op een aantal plaatsen in de provincie zoveel stemmen  behaald dat overwogen moet worden om in die plaatsen mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Hiertoe werden in Breda en in Tilburg bijeenkomsten gehouden om dit met elkaar te bespreken en er werd geoefend in het na denken over de doelstellingen. Van deze bijeenkomsten werd verslag gedaan door Jacob v.d.Ploeg . Omdat het ontslagrecht momenteel hoog op de politieke agenda staat was Roel van Dijk uitgenodigd om hierover te komen spreken. Roel van Dijk is districtsbestuurder van het CNV en ook voorzitter van de kiesvereniging Aalburg. Hij maakte op boeiende wijze het verschil duidelijk die er bestaat tussen het CDA standpunt en het standpunt van de PvdA en ChristenUnie. Hij is tegen de versoepeling van het ontslagrecht en maakte dat ook duidelijk waarom. Van Dijk weet uit ervaring hoe schrijnend ontslag kan zijn. Preventieve toetsing geeft meer rust dan de mogelijkheid om achteraf bezwaar te maken. Onze maatschappij is gericht op mensen met vaste dienstverbanden. Hierbij moeten we ook denken aan hypotheken en consumptieve leningen.

Participeren in de samenleving moet voor jong en oud mogelijk zijn en blijven.

Hij is het eens met het huidige ChristenUnie standpunt dat in lijn is met het verkiezingsprogramma. Hij is dan ook van mening dat bij de waarschijnlijke moeilijke onderhandelingen  CU aan dit standpunt moet blijven vast houden. Over het onderwerp ontstond een levendige discussie.

Naar boven


HET GEDROOMDE BRABANT

Enkele maanden geleden kreeg ik één van de eerste exemplaren uitgereikt van een prachtig boek getiteld ‘Het gedroomde Brabant‘. Dit boek van Hans Horsten, met prachtige foto's van Joep Lennarts, laat zien hoe het stadse ideaalbeeld van een pittoresk en diervriendelijk vakantieplatteland in conflict komt met de boerendroom van een mooi en rendabel familiebedrijf.

Dit boek geeft haarscherp de ontwikkelingen op het platteland weer. Als je dit boek goed doorleest krijg je een beeld van de ontwikkeling van Brabant van de laatste jaren. De gevolgen die politieke keuzes en dierziekte hebben (gehad) op het Brabants buitengebied krijgen met het portret van acht ondernemers, acht agrarische gezinnen een gezicht. Je ruikt als het ware de ontwikkeling van Brabant als agrarische provincie naar één van de snelst groeiende economische regio's van ons land. Van giergeur naar fijnstof problematiek.

Van mestoverschot naar een overschot van (vracht)auto's op de Brabantse wegen. Van de stedeling die geniet van kievit, grutto en patrijs naar een stedelijke consument die vermaakt moet worden met boerengolf en forellenvijver.

Evenwichtige koers bepalen
En binnen die ontwikkelingen zoeken wij als provinciale Statenfractie de juiste koers. Een evenwicht tussen economie en ecologie. Een evenwicht tussen eerlijk ondernemerschap en verantwoord rentmeesterschap.

Met het verkiezingsprogramma hebben we als fractie een heldere koers van u meegekregen om hierin de juiste keuzes te maken. Een koers waar ruim 20.000 kiezers in Brabant zich achter hebben geschaard. In het programma is mooi beschreven hoe we als fractie mogen werken met de rijke mogelijkheden die aan de Brabanders geboden worden om te leven en te werken. Rijk aan economische kansen, rijk aan financiële middelen. Maar wij zullen de kwetsbaarheid van Brabant en de Brabanders niet uit het oog verliezen. Waar mogelijk komen we op voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wij komen op voor jongeren die nauwelijks een geschikte woning kunnen kopen waar zij een gezin kunnen starten. Wij komen op voor de ouderen die geen gebruik (meer) kunnen maken van de bus, maar ook voor jongeren die van de bus afhankelijk zijn om op school te komen. Wij komen op voor het behoud van de soortenrijkdom die in de schepping is gelegd. Wij moeten een goed vangnet bieden voor kinderen en gezinnen die het zonder extra (jeugd)zorg niet redden. Wij komen op voor het agrarisch gezinsbedrijf en het behoud van ons religieus erfgoed. Ons gedroomde Brabant is er niet alleen één van een idyllisch platteland maar ook van een waarde(n)vol Brabant.

Resultaten in de Staten
Politiek is niet alleen iets uitdragen maar ook resultaten boeken. De mooie woorden uit het verkiezingsprogramma omzetten naar concrete voorstellen en hier steun voor verwerven. En dan is het toch verrassend dat we, ondanks dat we geen zitting hebben in het college en slechts één van de 55 zetels in mogen vullen toch mooie resultaten kunnen boeken. Enkele voorbeelden.Regeling starterswoningen
Steeds vaker zie je dat het met één of anderhalf salaris niet meer mogelijk is om een huis te kopen. Dat je als jonge ouders haast gedwongen wordt om beiden fulltime te werken voor de hypotheek waardoor de zorg voor het gezin in de knel kan komen. De provincie zal 4 miljoen euro beschikbaar stellen voor jongeren die met een groep zelf een woning willen (laten) bouwen om met name de organisatiekosten te dekken. 16 miljoen stelt de provincie beschikbaar als subsidie aan gemeenten om de kostprijs van de starterswoning te verlagen. Hiermee willen we in eerste instantie 4000 extra starterswoningen gerealiseerd hebben in Brabant. Eén van de speerpunten uit onze campagne.

Aanpak kwaliteit OV landelijk gebied
De buskaartjes in Brabant worden fors goedkoper. Maar omdat je aan goedkoop OV op het platteland niets hebt als er geen bus rijdt hebben we bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om voor de zomer van 2008 een plan van aanpak klaar te hebben om de kwaliteit van het openbaar vervoer in het landelijk gebied te verbeteren. Met een verrassende gelegenheidscoalitie van VVD, SP, Groenlinks, D66 en PvdD is deze motie aangenomen. We hebben zo dus een belangrijke stap gezet naar een betaalbaar OV en een bereikbaar platteland!

Aandacht voor Wmo reizigers in het OV
In het debat over goedkoop of gratis OV heeft de ChristenUnie-SGP fractie zich sterk gemaakt voor de Wmo reizigers. In het debat heb ik gewezen op de positieve resultaten die in proeven elders in het land worden gehaald om meer Wmo-geïndiceerde reizigers in het gewone openbaar vervoer te krijgen. Dit is mogelijk mits de kwaliteit van het OV op orde is. Op ons voorstel zal in april een rondetafelgesprek plaatsvinden waarin we als statenleden zicht willen krijgen op de succesvolle aanpak elders in het land. Zodat we de Wmo reiziger niet meer als een probleem gaan zien maar samen werken aan een écht sociaal OV stelsel. Als het aan onze fractie ligt willen we hier fors in investeren.

Aandacht voor kinderen in gebroken gezinnen
Ieder jaar krijgen in Brabant 10.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Ongeveer 2000 kinderen per jaar verliezen het contact met hun uitwonende ouder (meestal de vader). Ongeveer 1000 kinderen per jaar komen door scheiding in ernstige problemen. Deskundigheid gericht op de omgangsregeling voor het kind is al aanwezig bij diverse zorginstellingen in Brabant. Zij zouden binnen de provincie als expertisecentrum kunnen fungeren. Om de problematiek én de aanpak op de provinciale kaart te zetten organiseert de ChristenUnie-SGP fractie in samenwerking met de zorgaanbieders Maashorst, Combinatie en Tender Jeugdzorg een expertmeeting voor de Brabantse Statenfracties. Het vraagstuk ‘Hoe de schade bij kinderen na een echtscheiding te beperken' zal dan centraal staan. Deze expertmeeting zal de basis zijn voor een bespreking in Provinciale Staten.

Beleef het mee
Maar er gebeurt veel meer. Op de website www.noordbrabant.christenunie.nl vindt u al het actuele nieuws van de fractie. Eigenlijk zou u het Statenwerk eens moeten beleven. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt dus zonder aankondiging vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Leuker is het als u zich van te voren aanmeldt bij de fractie. Dan ontvangen wij u voorafgaand aan de vergadering graag in onze fractiekamer. U kunt hiervoor contact opnemen met onze fractiemedewerker Esther Luttik, eluttik@brabant.nl.

Gebed
We mogen het werk in de Provinciale Staten in Brabant doen in het besef dat we afhankelijk zijn van de zegen van onze Heer en God. Wij willen u vragen te bidden voor kracht, en een zegen op het werk van de fractie. Wat zou ons werk immers betekenen zonder de zegen van onze God?

Hermen Vreugdenhil
Statetenlid ChristenUnie SGP NoordBrabant

Naar boven

 

 

 

VOOR U GELEZEN

"Taliban dreigen met aanvallen om film." Kop uit het Nederlands Dagblad van 29 februari.

Geert Wilders heeft het wederom voor elkaar. Hij is dagenlang in het nieuws en iedereen praat over hem en zijn film. Niet alleen in de krant, maar ook op tv en radio wordt Geert Wilders en zijn film uitgebreid besproken. Het CDA roept Wilders op om de film niet uitzenden. De werkgevers hebben zich bij deze oproep aangesloten, omdat ze grote ongeregeldheden en een verstoorde relatie met moslimlanden verwachten. De Deense cartoonist zorgde immers ook voor veel commotie en dit was alleen maar een spotprent.
Geert verwijt het kabinet en iedereen die hem oproept de film niet uit te zenden lafaards en mensen die een knieval maken voor de islam. Hij sms't zelfs naar het NOS journaal die hem vroeg een reactie te geven op de oproep van minister Maxime Verhagen om de film niet uit te zenden: "Hij kan de pot op". Niet bepaald parlementair taalgebruik.

Op de radio gaf minister president Balkende aan nog nooit eerder een dergelijk lastige situatie te hebben gehad. Mark Rutte is een liberaal dus zegt in Nova dat het onzin is om Geert te verzoeken de film niet uitzenden, maar zelf zou hij nooit zo'n kwetsende draak van een film willen maken. Is dit niet een beetje dubbel?
Nu dreigt de Taliban dus om de Nederlandse troepen in Afghanistan als doelwit te kiezen als de film door gaat. Wat een toestand in ons tolerante landje.
Even een aantal dingen op een rij zetten. Heeft Geert Wilders gelijk als hij de Islam een bedreigende godsdienst vindt voor ons land? De koran kent voldoende teksten waarin opgeroepen wordt tot geweld en iedereen die geen moslim is als vijand beschouwd.

Een aantal weken geleden sprak een oudere man mij aan in de kerk. Hij had een artikel bij zich uit het Zoeklicht over de Islam en zei er meteen bij dat hij vond dat Geert Wilders het tenminste wel durfde te zeggen. Wat durfde hij te zeggen? Dat de Islam een gevaarlijke godsdienst was en dat ze maar op 1 ding uit zijn: Europa tot Eurabia maken. Oftewel een islamitisch Europa. Waarom durft de ChristenUnie niet zulke duidelijke taal uit te spreken?
Ik heb hem geprobeerd uit te leggen dat een islamfobie bewerkstelligen en zich zo fel afzetten tegen moslims het tegenovergestelde uitwerkt.
In hetzelfde Zoeklicht van een aantal jaar geleden stond een schitterende vergelijking: Als je een klein kind dat met een levensgevaarlijk groot scherp mes zit te spelen, wilt beschermen voor gevaar, moet je niet aan het mes gaan trekken. Het kind zal zich onherroepelijk snijden. Probeer het kind het mes vrijwillig te laten geven door er iets veel mooiers en beters voor in de plaats te geven. Veel moslims kennen niet de echte boodschap van de Bijbel en het verlossingswerk van Jezus Christus. Zien ze aan mij en u dat God hen lief heeft, of zien ze angst en vreemdelingenhaat?

Hennie Schermers.

Naar boven


NIEUW IN DE GEMEENTERAAD VAN WAALWIJK

Leo van Helden, tweeënvijftig jaar, geboren en getogen in Sprang-Capelle, getrouwd met Ankie Spuijbroek en vader van drie dochters. Van jongs af aan geïnteresseerd in de  gemeente politiek en vanaf april 2006 actief als raadslid voor de CU in de Waalwijkse gemeenteraad.
Het is volgens mij belangrijk om als christen je stem te laten horen in de politiek en je christelijke visie te geven over het te voeren beleid. Dat dit een goede uitgangspositie is, ervaar ik binnen onze fractie. Drie raadsleden en een wethouder met verschillende achtergronden geeft het geloof een bindende factor.

Als bestuurslid van ondernemersvereniging Sprang-Capelle weet ik meestal wel wat er leeft onder de ondernemers. Ik zal mij dan ook bijzonder inzetten voor deze groep binnen de gemeente Waalwijk en, waar mogelijk is, een goede balans zoeken tussen de belangen van de ondernemers, de gemeente en de burgers.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als manager van een werkervaringsbedrijf bij St. De Hoop te Dordrecht. Het coachen van mensen, om die na een probleemsituatie weer een plaatsje te laten vinden in het reguliere arbeidscircuit, is een dankbare bezigheid.
Kerkelijk behoren wij tot de Hervormde gemeente van Sprang, alwaar ik wijkouderling ben voor de nieuwe wijk „Landgoed Driessen."

In het verleden heb ik bestuurservaring opgedaan als algemeen adjunct bij een Christelijke basisschool (8 jr.), bestuurslid van Rabobank Midden-Langstraat (12 jr.) en als voorzitter van een dealerorganisatie (5 jr.)
Last but not least in de schaarse tijd, die er dan nog overschiet toer ik graag op mijn motor.

Leo van Helden

Naar boven

 


ROOSENDAAL

Roosendaal is één van de grotere plaatsen in West-Brabant. Samen, met de tot deze gemeente behorende dorpen Wouw, Wouwse-Plantage, Moerstraten, Heerle en Nispen, een plaats met 77.000 inwoners.
Een plaats ook met veel drugs toerisme uit België en Frankrijk. Wekelijks komen hier zo'n 13000 mensen uit die landen, die op zoek zijn naar drugs. De bevolking ondervindt veel overlast hiervan. Dit trekt dan ook weer veel criminaliteit aan en ontstaan er jeugdproblemen. Jeugdbenden blijken er ook al te zijn.
Toch is Roosendaal een gezellige stad, met een bijna gereed zijnd mooi winkelcentrum. Ook vind je hier het nieuwste Out-let centrum.
Het is een typisch Brabantse plaats en dus overwegend Rooms-Katholiek.. Toch zijn er van oudsher ook Protestante kerken, en na de oorlog zijn er Evangelische gemeenten ontstaan.
Roosendaal behoort binnen de ChristenUnie tot de kiesvereniging Moerdijk Tot voor kort waren dat meestal leden die uit de vroegere RPF en GPV kwamen Om een eigen kiesvereniging op te richten waren er tot nu toe te weinig leden. Echter, ruim een jaar geleden bemerkten we ineens een aanwas van leden. Wij hebben toen vanuit Moerdijk contact gezocht met de nieuwe leden. De nieuwe leden komen voornamelijk vanuit de Evangelische gemeenten. Een aantal van deze leden is zeer enthousiast en zou graag zien dat de ChristenUnie een rol gaat spelen in de Roosendaalse politiek. Gods Woord is helend voor stad en land, dat is wat deze mensen zo aanspreekt in de ChristenUnie, dat is hun overtuiging. Daarom willen ze ook politiek gaan bedrijven om daar gestalte aan te kunnen geven. We zien dan ook hier de tendens dat de Evangelische beweging naar buiten komt en maatschappelijke verantwoording wil gaan dragen. En waar kunnen ze beter terecht dan bij de ChristenUnie. Gelukkig is er geen aparte Evangelische politieke beweging opgericht, maar zoeken ze aansluiting bij de ChristenUnie.
We zijn dan ook gestart om met de provinciale verkiezingen het één en ander in Roosendaal te gaan doen. Posters zijn geplakt, met een kraam hebben we op een zaterdag in het centrum gestaan. Bovendien is er een politieke avond belegd waar Hermen Vreugdenhil zijn boodschap kwijt kon. Dit alles resulteerde toch tot een aanzienlijke aanwas in stemmen voor de ChristenUnie.
Vorige zomer is er een comité van oprichting ingesteld, die de boordschap meekreeg; probeer eerst meer draagvlak, meer leden te krijgen zodat een eigen kiesvereniging kan worden opgericht. Inmiddels zijn er ca 30 leden.

Om de naam van de ChristenUnie meer bekendheid te geven, ook buiten de verkiezingen, is er op 28 februari j.l. een politieke avond georganiseerd in Roosendaal. Als thema is voor "Kind en gezin" gekozen. Joël Voordewind, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, was uitgenodigd om de avond te verzorgen. We hebben al de politieke partijen, kerken, buurt platforms en andere groepen uitgenodigd voor deze avond. Helaas moest Joël op het laatst moment verstek laten gaan, omdat er ineens een politieke discussie was met minister Donner. Hermen Vreugdenhil heeft samen met onze voorzitter Pieter van Veelen, de avond toch kunnen invullen. We hadden gehoopt op meer belangstelling, maar met ca 25 personen is het toch een zinvolle en goede avond geworden. Joël heeft beloofd op een ander moment te willen komen. Een afspraak moet echter nog worden gemaakt.

We hebben zowel van het provinciale als het landelijk bestuur ondersteuning gevraagd voor de activiteiten in Roosendaal. Van het provinciale bestuur mochten we een subsidie van € 250,-- ontvangen. Van het landelijk bestuur is nog geen reactie ontvangen.

Veel steun ondervinden we vanuit de actie: ; "Het witte vlekken plan". Er zijn al een drietal ontmoetingen geweest met anderen en dat doet goed. Dit wordt verder opgevolgd met ontmoetingen en cursussen.

Het doel is voor Roosendaal om mee te kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Dat is al over 2 jaar. Daarvoor moet er wel een kiesvereniging met een bestuur worden opgericht. Of we dat kunnen realiseren weten we nog niet, maar we zullen wel ons uiterste best doen.

Jan Oskam
P.S. U kunt ons ook vinden op onze website www.moerdijk.chrstenunie.nl

Naar boven


CURSUSSEN

Vanuit de kiesverenigingen is de vraag gesteld om eens te inventariseren of er belangstelling is voor cursussen en die zo mogelijk bij voldoende belangstelling gezamenlijk te organiseren in Brabant.

Er is behoefte aan een cursus snel lezen.
Is er bij andere kiesverenigingen ook belangstelling voor deze cursus???
Tot nu toe hebben zich 8 mensen gemeld die de cursus willen volgen.
Wie volgt?

Verder is er belangstelling voor de introductiecursus.
Als we er minimaal 12 mensen voor kunnen vinden dan kan ook deze cursus in de regio worden gehouden. Hiervoor hebben zich 5 belangstellenden gemeld.
Wie volgt?

Graag uw reactie.

Aanmelden bij:
Rinus van Langevelde
Tel. 0162 427700, e mail: Rinus@vanlangevelde.nl

Naar boven


ChristenUnie 's Hertogenbosch rukt op!
Nieuwe start kiesvereniging, kersvers bestuur, splinternieuwe voorzitter:

Het was de zoektocht naar woonruimte die deze consultant brandveiligheid van Safe Building Bas Wolse (31) - geboren in Haarlem en getogen in Heemstede - zo'n vijf jaar terug naar Brabant bracht. Hij liep stage bij een bedrijf in Culemborg voor zijn Hbo-opleiding Facility Management in Heerlen. Vanwege zijn ervaring als tolk engels in de Bereagemeente in Haarlem, dacht Wolse aanvankelijk over de opleiding tolk/vertaler Arabisch na zijn MTS Bouwkunde. De ideale combinatie om in het middenoosten aan de slag te kunnen. Maar die studie in Maastricht beviel niet. De stad echter wel en vanuit deze Limburgse hoofdstad was de overstap naar een hbo-opleiding in Heerlen goed te doen. In Maastricht was hij lid van de Ichthus studentenvereniging. Eenmaal in 's-Hertogenbosch sloot hij zich aan bij de Alpha studentenvereniging waar hij zijn echtgenote Liesbeth ontmoet. Een getogen Brabantse, die in 's-Hertogenbosch studeerde voor docent Voedingsmiddelentechnologie, en hem graag plaagt met zijn ‘bekakte rrr'. Inmiddels zijn ze de trotse ouders van zoon Joachim (9 maanden) en lid van de pinkstergemeente De Toevlucht in 's-Hertogenbosch waar Wolse meewerkt als tienerleiding, bij de techniek en in het bouwteam: "Een nieuwe zondagsschoolruimte is gerealiseerd."

Zoals een Heemstedenaar betaamt was Wolse lange tijd aanhanger van het liberale gedachtegoed. "Ik geloof in een maakbare samenleving. Weliswaar tot op zeker hoogte, maar ik ben ervan overtuigd dat je zélf je best moet doen. Dat je zelf dingen moet aanpakken en ook verantwoordelijk bent voor je eigen daden. Bij de ChristenUnie was het naar mijn mening toch nog niets iets te veel geiten-wollen-sokken." Weliswaar was hij de enige liberaal in een CDA-nest. Wolse had ook een zwak voor de CU, maar de opmerking van een debat in Maastricht van de kersverse ChristenUnie fractievoorzitter destijds, Kars Veling, dreef hem weer regelrecht in de armen van de VVD: "Recht op de man werd Veling de vraag gesteld: als je nu gevraagd voor het kabinet? Toen kwam er veel ach, wee en ja maar, en daar moesten we nog maar eens over nadenken. Nee, dus."

Maar met de komst van Andre Rouvoet zag Wolse een andere koers: "Op teevee zag ik ergens dezelfde vraag die Rouvoet werd gesteld. ‘Natuurlijk! Dan gaan we er helemaal voor.', zo was zijn antwoord. En op dat moment had hij me voor de CU gewonnen!" Wolse werd lid van de ChristenUnie, nu twee jaar geleden. Na diverse mailtjes dat hij actief wilde worden, kwam uiteindelijk de klik met Gerard Niezink, secretaris van de slapende kiesvereniging uit Den Bosch. "Gerard komt uit de accountancy en is van de procedures, en ik ben afgestudeerd op marketing en meer van het ‘let's go for it'. We zijn een prima team samen met Annelies van Weel, die niet veel later volgde." Met dit driemanschap werd afgelopen december een bijeenkomst belegd, waarvoor de 66 Bossche CU-leden werden uitgenodigd. Een twintigtal was uiteindelijk getuige van de eerste oprichtingsvergadering. Compleet met statuten. Van Weel behartigt de pr, Wolse is voorzitter tot aan de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Want hij zal in 2010 zelf de lijst gaan trekken, zo heeft hij aangegeven.

Met deze basale startactiviteiten volgt 's-Hertogenbosch enigszins op afstand de voetsporen van Tilburg. Dezelfde plannen leven in Best. In het Brabantse Stedenoverleg is veelvuldig onderling overleg en contact. "Dat is echt geweldig. Breda is er vertegenwoordigd met echt superactieve mensen, waar weliswaar nog geen zetel is behaald. Wijk en Aalburg is er met een wethouder. Waalwijk doet mee, met de zege van ineens drie raadsleden plus wethouder. Daar kunnen wij ontzettend veel van leren! Wij gaan voor één zetel. Dat is reëel. Maar meer is natuurlijk altijd welkom. En het ledental in de Brabantse hoofdstad moet gaan groeien." Hoe en wat, daarop gaat het kersverse bestuur de komende periode broeden. Doel is om als bestuur en of kiesvereniging maandelijks bij elkaar te komen, al moet de structuur daarvoor nog gevonden worden. Concrete projecten en actiepunten staan nog niet op de agenda. Op korte termijn wordt onder leiding van het landelijk bureau begonnen met diverse cursussen voor de Brabanders. "Soort oriëntatiecursussen in de sfeer van ‘Is politiek iets voor mij?' Voor we ons naar buiten gaan presenteren is het eerst tijd om te werken aan de basis. Dat we een club, een team vormen waarmee we in 's-Hertogenbosch aan de slag gaan. Eerst bouwen aan onszelf als team, als kiesvereniging. Pas daarna gaan we kijken naar onze speerpunten. En naar wat 's-Hertogenbosch nodig heeft. Wat goed is, is goed. Voor ons zal de uitdaging gaan worden: ontdekken hoe we een meerwaarde voor de stad kunnen vormen. Ik denk dat het voor Brabant heel goed is als ook in de hoofdstad een ChristenUnie vertegenwoordiging mag zijn. In 's-Hertogenbosch weten ze inmiddels dat we er zijn. Via mail hebben we de gemeentesecretaris verslag gedaan van de oprichtingsvergadering. We komen er aan!"

Bonnie Okkema

Naar boven


DE HERBERGBUS

Omdat ieder mens telt

Initiatiefnemer van Stichting De Herberg is Wim Kant  Het helpen van mensen is zijn missie, zijn opdracht van God. Eerst bezocht hij daklozen op straat, bracht ze wat eten en sprak met hen. Hij zocht naar een gebouw om deze mensen een vast onderkomen te bieden. Dat bleek echter niet haalbaar, het stuitte steeds op verzet van omwonenden. Wat wel haalbaar was , is de bus die sinds 2002 drie maal per week op een vaste plaats aan de Slingerweg in Breda staat. Het is een inloopcentrum waar mensen terecht kunnen voor een praatje, een kop koffie of een kom soep en warme schone kleding als dat nodig is. In 95% van de gevallen gaat het om drugs-,alcohol- gokverslaafden of straatprostituees, veelal verstoten door de maatschappij.

Vanmiddag brengen we een bezoek aan de Herbergbus om zelf eens te proeven hoe hier hulp wordt geboden.  We praten vandaag met Ad, Piet en Joke. Zij bemannen bij toerbeurt met een aantal andere vrijwilligers de Herbergbus. Terwijl ons een kopje koffie wordt aangeboden komen regelmatig "klanten" de bus binnen voor een kopje koffie of een kom soep. "We willen dat de mensen zich hier veilig voelen en tot rust komen legt Joke uit. Buiten gebeuren nare dingen en er wordt ook regelmatig gevochten. Als we betrouwbaar zijn en ze zich hier veilig voelen dan komt het ook tot vertrouwelijke gesprekken, ze willen hun verhaal doen. Je kunt dan ook gemakkelijker over geloofszaken spreken, niet voor niets staat er op de bus "Jez us maakt vrij" Soms nemen we ze zondags mee naar de kerkdienst.
Velen willen ook blijvend van de drugs af. Als ze te kennen geven dat ze dat serieus willen kunnen we ze vaak snel plaatsen bij o.a. "Horeb" in Beekbergen wat weer gelieerd is aan "Stichting De Hoop" in Dordrecht. Vaak kunnen ze daar snel helpen. We weten dat in de afgelopen jaren zeker 5 mensen op die manier blijvend van de drugs zijn afgekomen.

De gemeente Breda staat weliswaar achter Stichting De Herberg, maar zet dat helaas niet om in een subsidie. Enerzijds jammer natuurlijk maar anderzijds zou subsidie aan een aantal voorwaarden worden gekoppeld waarbij aan de christelijke principes beperkingen zouden worden opgelegd. Wel een beetje zuur want de gemeente Breda besteedt veel geld aan het opvangcentrum voor zwervers en drugsverslaafden, aan opvang en verdere uitkeringen, op zichzelf goed natuurlijk. Tegelijk wordt verder geen hulp geboden, " er is toch niets aan te doen".
Daartegenover wordt vanuit de Herbergbus juist ingezet op verder hulp, ieder mens is uniek, niemand is voor de duisternis op deze wereld gezet.

De Herbergbus staat iedere maandag, woensdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur aan de Slingerweg in Breda.
Belangstellenden zijn van harte welkom om eens kennis te maken met de andere kant van de samenleving

De stichting "De Herberg" is afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven en instellingen als kerken.

Uw bijdrage is welkom. Postbank: 9314007

Voor meer info:

Stichting De Herberg
Beeksestraat 80
4841 GD Prinsenbeek
tel. 076 5439531

www.stichtingdeherberg.nl

email:info@stichtingdeherberg.nl

Naar boven

« Terug

Archief > 2008 > april

Geen berichten gevonden