Moeizame invoering nWro in Brabant: schaakspel tussen PS en GS

kaart brabant28-06-2008 12:16 28-06-2008 12:16

Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie-SGP heeft zich vanaf het begin hard gemaakt voor het toepassen van de verordening als middel om de ruimtelijke ordening voldoende te kunnen sturen vanuit de provincie. Juist als je de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ontwikkeling zoveel als mogelijk bij de gemeenten wilt leggen, zoals de fractie van ChristenUnie-SGP voorstaat, is het van belang om de zaken die de provincie van essentieel belang vindt om te beschermen, zoals bescherming van natuur, te kunnen waarborgen. De verordening biedt die mogelijkheid.

Hoewel de argumentatie van de ChristenUnie-SGP fractie breed door provinciale staten werd gedragen, bleef CDA-gedeputeerde Rüpp volhouden dat dit middel niet nodig is. De behandeling in de Eerste Kamer, waar de conclusie was dat de minister de provincie zou dwingen te werken met een verordening, dwong hem uiteindelijk tot een ommezwaai. Dit heeft wel tot gevolg dat de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in de provincie Brabant laat op gang komt. Provinciale staten hebben nu het heft in handen genomen en zullen in de verdere behandeling het voortouw nemen. Hermen Vreugdenhil zal in deze behandeling blijven inzetten op het uitgangspunt om waar mogelijk verantwoordelijkheden lokaal, dus bij de gemeenten, neer te leggen. Maar waar bescherming noodzakelijk is moet de provincie haar verantwoordelijkheid nemen. Bouwen en bewaren, rentmeesterschap ten voeten uit. Duidelijk is dat provinciale staten nu de regie in eigen handen hebben genomen.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht