Brabants Geluid september 2008

dinsdag 14 oktober 2008 21:07

Provinciaal Contactorgaan van de ChristenUnie in Brabant

Inhoud:

 1. Meditatie
 2. Waterschapverkiezingen
 3. Even voorstellen
 4. Uitnodiging ledenvergadering
 5. Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst
 6. Een fractielid uit  Waalwijk
 7. Kiesvereniging Breda
 8. Kiesvereniging Bergen op Zoom
 9. Braderie Sleeuwijk
 10. PersfectieF


Meditatie:  De gezindheid van Christus: leven in ootmoed!

Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was (n.a.v. Filip. 2:5; lezen Filip. 1:27-2:18)

Danken.
Een woord van zes letters. Is er reden om te danken? Is er in uw/jouw leven reden toe? Voor Paulus wel, ondanks zijn gevangenschap! Hij dankt God voor de gemeente van Filippi die gemeenschap aan het Evangelie heeft (Filip. 1:5). Er is nog meer reden om voor te danken. Paulus hoort van een ontluikende liefde als een bloem in de knop die opengaat. Er is onderlinge liefde. En waar liefde is, daar geeft God Zijn zegen (Ps. 133).

Er is veel goeds te zeggen van de gemeente van Filippi. Filippi was de eerste stad van Macedonië op het Europese vasteland, waar Paulus een christelijke kerk heeft gesticht. Naast al het goede in deze christelijke gemeente valt er op haar ook wel wat af te dingen. Paulus heeft ook zijn zorgen. En daarom schrijft de apostel vanuit de gevangenis een apostolisch vermaan. Een apostolisch vermaan is niet hetzelfde als de botte bijlmethode; vermaningen zijn gestoeld op de wortel van de liefde. Vanuit deze houding, liefdevol en betrokken, maar tegelijk kritisch waarschuwt hij. Want wat is er aan de hand? En wat is hem dan ter ore gekomen dat hij schrijft aan zijn geliefde gemeente? Er is sprake van onderlinge verdeeldheid. En hoe komt dat dan? Omdat de gemeente weg groeit van haar kern: Jezus Christus.

En waar Christus niet het middelpunt vormt, daar krijgen andere zaken een hogere plaats. Paulus noemt voorbeelden: het ontbreekt aan eensgezindheid, men is niet langer een van hart en ziel, ware nederigheid wordt gemist, eigen belang en egoïsme vieren hoogtij en de ander krijgt een lagere plaats toebedeeld (Filip. 2:2b-4). Deze houding getuigt niet van het voorbeeld van Jezus Christus. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Paulus zegt: let op Christus Jezus. Zijn leven beschrijft Paulus in de verzen 6 tot en met 9. De Heere Jezus verliet als de Zoon Zijn heilige troon om mens te worden. Hij heeft Zich niet laten voorstaan op Zijn Goddelijke afkomst. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is gekomen om Zijn Vader te eren. En de mensen hebben Hem niet begrepen, maar gegrepen.

En ondanks alle spot, hoon en smaad heeft Hij niet teruggeslagen, maar heeft aldoor dieper gebogen. Zijn leven was ootmoed, ootmoed en ootmoed. Een leven dat iedere volgeling van Christus volgens Augustinus dient te leren. Niet je rug stijf houden. Niet je zin door willen drijven. De ander hoger aanslaan dan jezelf. Liefhebben ten koste van haat. Eendracht zoeken.

Op alle terreinen van het leven is dat nodig. Onze agenda dient gevuld te zijn met de geest van Christus, Die Zichzelf vernederd heeft tot op het kruis van Golgotha. Dat komt ten goede aan mens, dier en milieu. Maar hoe doe je dat? Dat lukt niet vanzelf. Paulus wijst ons op Christus. En hijzelf heeft het van Hém geleerd. Waar? Op de weg naar Damascus (Hand. 9). Daar is hij bekeerd tot de Herder en Opziener van zijn leven. En wij kunnen niet met minder toe. Wie wil leven in overeenstemming met het Evangelie, die moet wederom geboren worden (Joh. 3). Want zonder vernieuwing van ons hart is er geen toekomst met God. Werkelijk danken leer je aan de voet van het kruis. En wie daar is geweest, verlangt er steeds naar terug.

Want alleen in het kruis zal ik eeuwig roemen (Da Costa). Door Christus Jezus, Die Zichzelf vernederd heeft, leer ik de geest van ootmoed liefhebben en omhelzen. En weet dan... wie zichzelf vernederd, zal door Hem opgericht, ja verhoogd worden (vgl. Filip. 2:6-9). Jezus' geluid is een ander geluid dan wij mensen voortbrengen. Zijn gezindheid was dan ook: leven in ootmoed. En daarvan zegt Paulus een en andermaal:

Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.

Wie dat leven leeft, wordt mededeelzaam, door reden tot verwondering: ik dank U mijn God!

Ds. E. Gouda, hervormd predikant Oude Pekela

 


Waterschapsverkiezingen

Van 13 tot 25 november worden bij de waterschappen in Nederland de waterschapsverkiezingen gehouden. Iedere stemgerechtigde ontvangt per post een stembiljet en kan hiermede schriftelijk zijn/haar stem uitbrengen.

Voor het eerst vinden de verkiezingen plaats via lijsten. Het lijstenstelsel houdt in dat iedere geregistreerde belangengroepering(partij) een lijst met kandidaten indient.
In Brabant doet de ChristenUnie mee in het waterschap "Brabantse Delta" (een gebied tussen Bergen op Zoom en Tilburg) en in het waterschap "Rivierenland". Het Land van Heusden en Altena behoort tot dit waterschap, dat zijn hoofdkantoor in Tiel heeft.
In de andere Brabantse waterschappen konden we helaas geen kandidaten vinden en doen we dus niet mee.

Onderstaand de kandidatenlijst voor het waterschap " Brabantse Delta"

 Waterschap Brabantse Delta

1.  J.C. Dorr   (Hans)                        Sprang-Capelle
2.  J. Oskam  (Jan)                           Zevenbergen
3.  A.B.J. Blommerde (Arno)           Bergen op Zoom
4.  L. Klop    (Lysette)                        Tilburg
5.  R.L. Riley (Remsy)                       Breda
6.  P.W. Boelhouwers  (Peter)         Dinteloord
7.  J. Vreugdenhil  (Joost)                    Sprang-Capelle
8.  M. van Langevelde (Rinus)              Oosterhout
9   J.S. van der Ploeg (Jacob)              Dinteloord

Waterschap Rivierenland
Op de lijst van het waterschap "Rivierenland" staan een 3 tal "Brabanders"

4.   G.J. Noeverman (Gerrit)     Almkerk
10  F. van Kalkeren (Folkert)    Woudrichem
15  M. Verdoorn (Machiel)        WerkendamEven voorstellen: Hans Dorr

Nu ik gekozen ben als lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen is het goed om mezelf wat nader te introduceren. Mijn naam is Hans Dorr, geboren in Eindhoven, 59 jaar, getrouwd en vader van drie dochters en grootvader van met elkaar 8 kleinkinderen.

Mijn opleiding vond plaats in Eindhoven en op de HTS in 's Hertogenbosch. Richting Weg-en waterbouw. Na mijn studie heb ik steeds mijn werk gevonden langs de waterkant in dienst van een tweetal aannemingsbedrijven. Mijn praktische opleiding kreeg ik in de Oosterschelde bij de bouw van de stormvloedkering, waaraan ik 11 jaar heb meegewerkt.

In diverse functies kwam ik later steeds in aanraking met de uitvoerende organisaties van de waterschappen. Meestal in de verhouding opdrachtnemer-opdrachtgever. Laatstelijk als directeur van een specialistisch aannemersbedrijf op het gebied van kust- en oeverwerken. In die functie heb ik ook ervaring opgedaan met financiën, algemeen management en sociale aspecten van het bedrijfsleven. Mijn werkzaamheden beperkten zich geografisch niet tot Nederland, maar hadden plaats op veel locaties in en buiten Europa.

Sinds 2004 ben ik als zelfstandig adviseur werkzaam. Drie jaar was ik als interim- en crisismanager werkzaam op Curaçao, daarna als waterbouwer voor de dijkverzwaringen in Zeeland.
Waterbouw is mijn vak en mijn hobby. Steeds heb ik meegewerkt aan innovaties, heb ik in allerlei werkgroepen mijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de waterbouw en aan de activiteiten om de waterbouw in binnen en buitenland op de kaart te zetten. Allerlei bestuurlijke aspecten kwamen daarbij ook aan de orde.

De ervaring die ik heb opgedaan kan goed ingezet worden in een functie in het bestuur van het waterschap. Met de brede ervaring op technisch, organisatorisch, financieel en bestuurlijk gebied verwacht ik een goede, positieve en praktische inbreng te kunnen hebben in het bestuur van het waterschap.

Zeker in deze tijd, waarin grote keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot veiligheid, beheer en inrichting van het water zie ik mezelf als de praktijkman, die op basis van de beginselen van de ChristenUnie een waardevolle bijdrage kan leveren.

Als actief belijdend Christen ben ik voorzitter van de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van 's Gravenmoer. Daarnaast ben ik voorzitter van de christelijke muziekvereniging Crescendo te 's Gravenmoer. Beide nevenfuncties geven veel voldoening en veel contacten buiten de wereld van het water

Hans Dorr, lijsttrekker Waterschapsverkiezingen Brabantse Delta


UITNODIGING Provinciale ledenvergadering

Aan alle leden van de ChristenUnie in Noord-Brabant.

Hierbij nodigen wij u uit voor een Provinciale ledenvergadering die op D. V woensdag 22 oktober 2008 wordt gehouden in "Zidewinde" Julianalaan 1 te Sprang Capelle. Tel. 0416-273421

Aanvang 19.45 uur Zaal open en koffie 19.30 uur

Voorlopige agenda

 1. Opening/welkom
 2. Mededelingen
 3. Notulen provinciale ledenvergadering van 15 april 2008
 4. Voorstellen kandidaat bestuurslid Arno Blommerde
  Arno Blommerde heeft zich beschikbaar gesteld toe te treden tot het provinciaal bestuur. Hij is initiatiefnemer van de kiesvereniging Bergen op Zoom.
 5. Bestuursverkiezing
 6. PerspectieF aan het woord
  Voorzitter Gerben van Helden wil dat de kiesverenigingen meer aandacht besteden aan de jeugd en zal wat vertellen over de plannen van PespectieF
 7. Uit de Provinciale Staten
  Hermen Vreugdenhil praat ons bij over zijn ervaringen in de Provinciale staten
 8. Pauze
 9. Waterschapsverkiezingen Waterschap Brabantse Delta in november 2008
  Voorstellen lijsttrekker Hans Dorr  Hans Dorr te Sprang-Capelle is gekozen als lijsttrekker, hij zal zich voorstellen en vooruitblikken op zijn mogelijk lidmaatschap van het bestuur van de Brabantse Delta
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 
EEN LAND DAT LEEFT, BOUWT AAN ZIJN TOEKOMST.

Vol belangstelling, en eigenlijk ook wel vol verwachting zat ik voor de buis. De presentatie van de Deltacommissie die zich gebogen had over de bescherming van Nederland op de lange termijn wilde ik toch niet missen. Voor de zomer werd ik ook zelf ‘gehoord' door de commissie. Ik had niet de illusie dat ik zou worden geciteerd maar je bent wel benieuwd of je je eigen ideeën terugvindt in het advies. En de impact van zo'n commissie is ook niet niks. De eerste Deltacommissie werd ingesteld na de watersnoodramp van 1953 en het advies van deze commissie heeft het zuidwesten van Nederland ingrijpend veranderd.

Maar mijn blik werd bij de presentatie gevangen door de ondertitel van het rapport: "Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst." Eigenlijk wel een logische titel bij een bijzonder advies. Een advies dat niet ontstaan is omdat er een ramp gebeurd is, maar om te vermijden dat we ooit en een bedreigende situatie terechtkomen. Dat zie je toch niet vaak in de politiek.
Wat dan ook gelijk opvalt is hoe verfrissend de daaropvolgende politieke discussie kan verlopen. Geen hoogdravende retoriek vol elkaar verwijten makende politici. Geen ‘stoere' maatregelen, de één nog inefficiënter dan de ander. Nee, een debat gevoerd vanuit de inhoud en met visie.

Als ik terugkijk op anderhalf jaar Statenlidmaatschap dan zouden dergelijke debatten in Den Bosch ook vaker gevoerd moeten worden. Maar in het komende politieke seizoen krijgen we weer volop kansen om belangrijke onderwerpen vanuit de inhoud en met visie te bespreken. Om te bouwen aan onze toekomst. Kansen die deels door de Statenfractie in het afgelopen jaar zelf zijn gecreëerd en waar we nu concreet op door kunnen pakken.

Zo zullen we in de komende maanden de discussie aangaan over het nieuwe provinciaal ruimtelijk beleid voor Brabant. Dat moet resulteren in een nieuwe structuurvisie. Deze discussie is een vervolg op het debat over de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In dit debat heeft de Statenfractie het voortouw genomen om gemeenten een sterker rol toe te delen in de ruimtelijke besluitvorming. Zo kunnen zij samen met haar burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerlijke afweging van belangen maken binnen de kaders die wij als provincie stellen. Daarnaast lopen we er niet voor weg om als provincie de regie te nemen als het belang erom vraagt. En u kunt ervan op aan dat wij de bescherming van de grondgebonden landbouw, de omslag van een eenzijdige groei en consumptie naar een eerlijk ondernemerschap en de bescherming van natuurwaarden hoog op de provinciale ruimtelijke agenda zullen houden.

We zullen in de komende maand ook de discussie voeren over de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer op het platteland. De CU-SGP fractie heeft samen met een aantal lokale kiesverenigingen met de actie ‘OV landelijk gebied' dit onderwerp stevig in de Staten geagendeerd. De geluiden die je van reizigers tijdens zo'n actie hoort zijn ook niet mals. Van een adequaat basisvoorzieningen niveau is door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren geen sprake meer. Terwijl doelgerichte mobiliteit essentieel is voor de leefbaarheid van de kernen. Voor de bereikbaarheid van scholen en de keus van jongeren om te kiezen voor de opleiding van hun keuze in plaats van de nog net bereikbare. De bus op het platteland waar ouderen van afhankelijk zijn om de winkel te bereiken of op de verjaardag van hun kleinkind te komen.

We zullen ook de discussie gaan voeren over de besteding van de vele miljoenen Essent gelden die vrijkomen bij de verkoop van de aandelen. Een motie die we voor de zomer hebben ingediend om eerst te kijken waar je het geld aan wilt besteden en dan pas te beslissen of je de aandelen al dan niet wilt verkopen en het geld voor die doelen wilt gebruiken heeft het net niet gehaald. Het is wel de aanzet geweest voor een investeringsagenda die na de zomer door de Staten wordt opgesteld. We zullen ons er hard voor maken dat het geld ook aan de juiste zaken besteed wordt.

Zo maar een aantal onderwerpen die vragen om een bredere scoop. Die vragen om politieke moed om soms tegen de wil van de meerderheid in vast te houden aan een oplossingsrichting die misschien pas op de langere termijn van grote maatschapplijke waarde blijkt.

De presentatie van de Deltacommissie is voorbij en ik werd niet geciteerd. Maar ik werd wel bevestigd in de juistheid van de politieke koers die wij als ChristenUnie bestuurders varen. Wij mogen politiek bedrijven vanuit de langetermijn visie zoals ons in de Bijbel is geopenbaard. Bij ons staat de ramp van de zondeval nog vers in het geheugen. En daarom is het onze belangrijkste taak om publieke en sociale gerechtigheid na te streven. Met de boodschap van Micha 6:8 "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." Om niet enkel economisch gewin na te streven en oog te hebben voor consumptieve behoeften. Zowel in de politiek als ons dagelijks leven. Ik moest weer denken aan de ondertitel van de Deltacommissie: een land dat leeft bouwt aan zijn toekomst. En aan díe toekomst bouw ik in het komend seizoen vanuit de Staten van Brabant ook weer graag praktisch mee.

Hermen Vreugdenhil
Statenlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

 


Een fractielid uit Waalwijk

Beste mensen,

Ook van mij als derde en laatste lid van de fractie in Waalwijk een paar regels om mezelf voor te stellen. Bij mijn geboorte in Rotterdam op 25 mei 1967 kreeg ik de naam Willem van Veelen mee. Naamgenoot van mijn grootvader die ook een tijdje raadslid geweest is voor toen de RPF in Heerjansdam. Beide zijn we op dezelfde manier in de politiek verzeild geraakt. Niet omdat daar onze ambities lagen maar omdat er behoefte was aan mensen en we een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelden.

Ik ben alleenstaande en werkzaam als docent biologie aan het Willem van Oranje College te Waalwijk. Mijn huis lijkt een beetje een dierentuin, want de biologie is niet alleen mijn vak maar ook mijn hobby. Ook het politieke werk doe ik met plezier, hoewel het wel meer tijd kost dan ik in het begin dacht. Doordat Jan van Groos als wethouder plaats nam in het Waalwijkse college kwam er een plaats vrij voor mij. En die taak vervul ik nu sinds juni 2006. Ik heb daarvoor een dag vrij genomen van mijn werk en dat kon ook door de vergoeding die je voor het raadswerk krijgt.

Graag wil ik iedereen oproepen het politieke werk van de CristenUnie in gebed te dragen. Want als er geen gebed achter zit kan ons werk geen goede vruchten dragen.
Met vriendelijke groet,

Willem van Veelen


Kiesvereniging Breda

Beste lezer,

Sinds de laatste Tweede Kamer verkiezingen is er aardig wat veranderd voor de ChristenUnie. De partij maakt inmiddels deel uit van het kabinet en maakt een landelijke groei door. Ook in het zuiden van het land zien steeds meer mensen de noodzaak in van Christelijke politiek

De gemeenteraads-verkiezingen laten nog even op zich wachten maar de voorbereidingen zijn al volop in gang en nu voor het eerst ook voor ChristenUnie Breda. Er is inmiddels een werkgroep opgezet die onder andere het verkiezingsprogramma zal opstellen.

Bij het voorbereiden van de verkiezingen is heel wat werk gemoeid. Zowel de prestaties van het huidige ‘kabinet' van Breda alsmede de programma's van de andere politieke partijen moeten geanalyseerd worden. Het belangrijkste is natuurlijk het formuleren van onze speerpunten bij de volgende verkiezingen. Hoe kan de ChristenUnie Breda zich onderscheiden van de andere partijen?

Gelukkig staan we hier niet alleen in. Het partijbureau van de ChristenUnie is ook al hard bezig met het schrijven van een concept verkiezingsprogramma en biedt tal van cursussen aan door middel de kaderschool.

We hebben er in ieder geval veel zin in. Wilt u ons werk in gebed dragen? Wij willen namelijk niet zomaar met de verkiezingen meedoen. In alles wat we doen willen we Hem dienen

Hartelijke groet,

Shamir Ceuleers

Heeft u ideeën of wilt u een van onze vergaderingen bijwonen dan kunt u mij bereiken op dit e-mail adres: shamir@europe.com


Kiesvereniging ChristenUnie Bergen Op Zoom

Een niet alledaagse partij in een niet alledaagse stad.

Alweer bijna 2 jaar geleden zijn de plannen ontstaan om een afdeling van de CU in Bergen op Zoom op te zetten. Een bijzondere stap in het overwegende katholieke zuidwesten van Brabant. Ik ben initiatiefnemer Arno Blommerde (43), 20 jaar getrouwd met mijn lieve vrouw Helene, vader van 2 pubers Tamara en Nathan.
Daarnaast ben ik het trotse baasje van 2 lieve Cocker Spaniels Kaya en Babs. In het dagelijkse leven help ik startende ondernemers of help bedrijven in nood om de weg naar boven weer te vinden. Dit doe ik naast mijn fulltime baan als sales manager.

Ik was een aantal jaar politiek actief binnen onze gemeente. Niet als bestuurder, wel als fractieassistent en adviseur. Vanuit die rol heb ik de politiek in al zijn facetten mogen beleven. Vaak ben ik met mijn ziel onder de arm huiswaarts gekeerd. Is dat nu wat ze noemen "lokale" politiek? Die hardheid, die koudheid, dat steeds weer elkaar aftroeven op kleine onbelangrijke zaken???.
Ik heb altijd gedacht dat de lokale bestuurder er voor ons zat. Uiteindelijk blijkt een groot deel van de bestuurders er vooral voor zichzelf te zitten. De mensen en dieren achter de voordeuren komen vaak op een 2e plaats. Partijbelangen nemen vaak de overhand op menselijke en christelijke belangen.

Voor mij was het duidelijk, In onze stad is ruimte en behoefte aan een christelijke partij als de ChrstenUnie, een partij die de stad en zijn bewoners weer voorop stelt. Een partij die voor menselijke normen en waarden staat. Een partij waar ieder mens een warm plekje kan vinden. Een partij die de bijbel als leidraad hoog in het vaandel heeft

Ondanks het feit dat ik vanuit huis katholiek opgevoed ben, voel ik me enorm thuis en verbonden bij de warme mensen van de ChrstenUnie.

Vanaf het voorjaar van 2008 is de oprichting van de kiesvereniging een feit.. Er moesten een aantal zaken op de rit worden gezet. Die zaken van voornamelijk huishoudelijke aard staan nu als een huis.

Inmiddels is de zomerperiode weer achter de rug. Dit is eigenlijk ook het moment voor de officiële start van onze afdeling. Er zijn inmiddels veel gesprekken geweest met geïnteresseerde. Nu wordt het tijd om te gaan bouwen, bouwen aan de afdeling. We willen de stad in, we bezoeken de kerken en de verschillende geloofgemeentes, we zoeken de mensen thuis op.

De afdeling is dringend op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de vereniging. Politieke ervaring is niet noodzakelijk. Binnen de club is voldoende kennis en kunde aanwezig om deze mensen te introduceren in de wereld van lokale politiek. Harde voorwaarden zijn er niet, wel moet je het hart op de juiste plaats hebben. Je moet je willen inzetten voor de medemens en de zwakkere onder ons. Want dat wordt uiteindelijk het thema van onze afdeling. We zijn op zoek naar mensen die met 2 benen in het maatschappelijke leven staan. Mensen die bruggen kunnen slaan, mensen die kunnen luisteren!

Uiteindelijk is het de bedoeling om met een sterke en gevarieerde kieslijst mee te doen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Mocht dit berichtje u op een of andere manier aanspreken. Laat dan snel wat van u horen zodat we samen eens rond de tafel kunnen gaan om onder het genot van een Bergs bakkie koffie.

Kiesvereniging CristenUnie Bergen op Zoom is te bereiken via e-mail : blommerde@home.nl

of stuurt u gewoon een briefje naar Postbus 100, 4600 AC Bergen op Zoom.

 


Verslag braderie Sleeuwijk 
zaterdag 21 juni 2008

Rond half tien vanmorgen kwamen we met een volgepakte caravan vol ballonnen, koffiepads, flyers en stickers aan in Sleeuwijk. Onze eerste indruk van de braderie was de volgende: rook: sirenes en een auto tegen een paaltje stond "geparkeerd" brandweermannen die heen en weer liepen en een grote bluswagen. Niet bepaald een bemoedigende start van je dag... zou je zeggen. Natuurlijk ging het hier om een presentatie van het Sleeuwijkse brandweerkorps dat ook de hele dag op de braderie aanwezig was.

Wij hadden vandaag de eer om naast deze mannen te mogen staan met ons caravannetje. Net als de vorige keer waren we weer aanwezig om te luisteren naar de opmerkingen, vragen en ideeën van de Sleeuwijkers en waar antwoorden gegeven moesten worden deden we dat ook!
De vragen en opmerkingen waren weer zeer divers, van zeer plaatselijke tot landelijke items. Verschillende mensen in Sleeuwijk maken zich zorgen over het voortbestaan van het zwembad, zowel tieners, jongeren als volwassenen gaven aan dat het zwembad in Sleeuwijk moet blijven en dat de gemeente goed moet zorgen voor deze voorziening. De ChristenUnie staat hier van harte achter.

Van het zwembad gaan we naar het (toekomstig) winkelcentrum. Zorg voor een ruim aanbod van winkels, ruime parkeergelegenheid en garantie van een betere verkeersveiligheid rond dit nieuwe centrum worden gevraagd. natuurlijk geld dit laatste niet alleen voor het nieuwe centrum maar de gemeente moet ook de verkeersveiligheid in het huidige centrum goed in de gaten houden.

We blijven even bij verkeersveiligheid: we kijken met elkaar naar de Rijksstraatweg. De snelheid op deze weg is gevaarlijk hoog. Verschillende mensen geven aan dat deze levensgevaarlijke situatie niet langer door de vingers kan worden gezien. Voornamelijk het laatste gedeelte (bocht naar 't zand) werd een aantal keer genoemd. Twee personen noemden het slechte wegdek van de wegen in en rond Sleeuwijk. Ook "de rotzooi in de haven" wachttijden bij een aanvraag op het gemeentehuis, terugkeer van de muziek- school, een geschikt gebouw voor de VEG De Burcht, het hondenpoep probleem in het dorp en de hoge grondwaterstand bij de tuindersvereniging werden genoemd.

Ook werd er nog even teruggegrepen op de laatste ChristenUnie actie voor een beter openbaarvervoer, duidelijk werd dat we door moeten gaan met deze actie want er valt nog veel te verbeteren aan het OV in en rond Sleeuwijk.
De vaste hangplaats van veel tieners en jongeren rond het skatepark en 't Honk is regelmatig een puinhoop. Glas, papier maar ook andere zaken worden regelmatig achtergelaten door de jongeren. De gemeente moet aan dit probleem aanpakken. Zeker omdat deze locatie dicht bij één van de basisscholen van Sleeuwijk is (de Morgenster) maakt deze mevrouw zich zorgen.
Ga zo door... dat is de opmerking van één van voorbijgangers. Zorg dat de ChristenUnie blijft wat het is: een partij met een duidelijke christelijke identiteit en heldere standpunten. Hier gaan wij natuurlijk voor!

Heeft u ook een vraag, opmerking of een idee voor onze fractie neem contact met ons op.
Wij kijken terug op een geslaagde dag... iedereen bedankt!!!


PERSPECTIEF voor Brabant

Zoals u wellicht weet is PerspectieF de naam van de jongerenvereniging van de ChristenUnie. Naast het landelijke bestuur zijn er ook verschillende lokale afdelingen actief. Sinds 2004 bestaat PerspectieF Brabant, dit met wisselend succes. Op dit moment is de afdeling vooral actief in het Land van Heusden en Altena (Werkendam / Aalburg). Dat willen we uitbreiden. Afgelopen zomer zijn er doelen en plannen opgesteld om PerspectieF weer actief en zichtbaar te maken door héél de provincie Noord-Brabant.

Politiek is relevant voor oud én jong. Heel veel onderwerpen zijn ook en misschien wel juist voor jongeren erg belangrijk. Denk eens aan het OV, sportvoorzieningen in de gemeente, jeugdwerk en woningbouw voor starters. Wij denken dat het daarom is goed is als jongeren hier over mee kunnen praten. Voor de jongeren betekent het dat ze bij kunnen dragen aan de eigen omgeving en invulling van de maatschappij.

Wij zijn er van overtuigd dat kiesverenigingen door de inzet van jongeren sterker komen te staan en nog geloofwaardiger zijn omdat jongeren meer en meer een wezenlijk onderdeel uitmaken van de kiesverenigingen. Denk bijvoorbeeld aan het meedraaien in de fractie, het bestuur en in commissies. Daarnaast zijn jongeren vaak erg enthousiast om allerlei acties op te zetten en uit te voeren.

Als jongerenorganisatie van een politieke partij willen wij niet alleen met ons zelf bezig zijn, maar op een actieve wijze betrokken zijn bij de plaatselijke en provinciale politiek in Brabant. We staan niet alleen met een (waar nodig kritische) boodschap aan de zijlijn, maar we willen ook op een actieve wijze betrokken zijn bij kiesverenigingen en de Statenfractie van de ChristenUnie. Dit doen we op de volgende wijzen:

 • PerspectieF-leden uit Brabant betrekken bij lokale kiesverenigingen.
 • Ondersteuning bieden aan perspectiefleden
 • Acties (helpen) organiseren in Brabant
 • PerspectieF-leden met elkaar in contact brengen
 • Nieuwe PerspectieF-leden werven
 • Zoveel mogelijk decentraal werken (is er een debat in Tilburg, dan neemt ook een Tilburgse Perspectiever daar aan deel)

Het bestuur moet gezien worden als projectteam dat initieert, ontwikkelt en ondersteunt. Eenmaal per jaar organiseren wij een jongerenavond op deze avond wordt ook "De held van Brabant" uitgereikt. PerspectieF Brabant verstuurt regelmatig (ongeveer om de twee maanden) een digitale mailing met daarin allerlei informatie over actieve PerspectieF-leden, acties, nieuws, evenementen en nog veel meer. Verder houden we de leden van de Brabantse ChristenUnie voortaan ook op de hoogte via dit blad: Het Brabants geluid.

Dit najaar zijn er de volgende acties: zaterdag 13 september is Perspectief Brabant aanwezig op het Fast Forward Festival (programma o.a. met Gerard Troost, Vision en Selected) In Bergen op Zoom. Op de provinciale ChristenUnie ledenvergadering van 22 oktober zal Perspectief aanwezig zijn en een korte presentatie geven. Op 15 november zal er een jongerenavond zijn in De Pomp in Almkerk. Daarnaast zullen de verschillende Perspectievers actief blijven in eigen kiesvereniging.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze nieuwe website: www.brabant.perspectief.nu

 

 

« Terug

Archief > 2008 > oktober

Geen berichten gevonden