Een Brabant dat leeft bouwt aan zijn toekomst!

begrotingmaandag 27 oktober 2008 16:45

Dit is kort en krachtig de inzet van de ChristenUnie-SGP Statenfractie bij de begrotingsbehandeling. Een toekomst waarin er geïnvesteerd wordt in natuur, in de bescherming van ons cultuurhistorisch erfgoed, in een beter busvervoer, in een tegemoetkoming in de reiskosten van MBO-scholieren en in hulp aan jongeren in echtscheidingssituaties.

Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie-SGP Statenfractie bij de algemene beschouwing 2008

Mevrouw de voorzitter,
"Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst." Dit was eigenlijk wel de logische ondertitel bij het bijzondere advies van de Deltacommissie. Een advies dat niet ontstaan is omdat er een ramp gebeurd is, reactief, maar om te vermijden dat we ooit en een bedreigende situatie terechtkomen. Dat zie je toch niet vaak in de politiek.

Dat zouden we in Brabant ook vaker moeten doen. Ook in Brabant valt er nog veel te bouwen aan de toekomst. Juist in Brabant, rijk aan financiële middelen, rijk aan economische kansen én rijk aan ecologische waarden wordt van ons inhoud en visie gevraagd. Visie om problemen aan te pakken, om onze verantwoordelijkheid als rentmeesters van de schepping waar te maken. Om te werken aan een samenleving die daadwerkelijk opkomt voor de zwakkeren.

De ChristenUnie-SGP fractie ziet de mooie kansen die Brabant op tal van terreinen biedt, maar verliest het kwetsbare niet uit het oog. De fractie ziet de kansen van een sterk merk Brabant echt wel maar weegt ze af tegen de leefbaarheidsproblemen in de kernen. De fractie erkent de noodzaak om economisch te kunnen groeien, maar wel in een evenwicht tussen economie en ecologie. Onze fractie ziet de kansen om Brabant cultureel op de kaart te zetten maar tegelijk ook dat molens en kerken letterlijk wegrotten

Anderhalf jaar geleden is door de huidige coalitie de koers ingezet vanuit de analyse dat er meer is dan economie alleen. Dat onderlinge zorg en vertrouwen in elkaar mogen weer als basiswaarde worden gezien voor een gezonde Brabantse samenleving. Zeg maar de Brabantse vertaling van het regeringsprogramma: samen werken, samen leven.

Een Brabant dat leeft zorgt dan ook goed voor zijn ecologische waarden. Het jaarverslag ecologie laat zien dat de doelen voor biodiversiteit in 2010 in vrijwel elk gebied niet zullen worden gehaald. De EHS doelstellingen worden fors naar beneden bijgesteld. Wij verwachten van dit college écht meer daadkracht op dit dossier. Op dit dossier zal het college toch echt een ander spoor moeten volgen.

Een Brabant dat leeft voert een helder en eerlijk ruimtelijk beleid. De diepste ambitie van mijn fractie is om bij ruimtelijke vraagstukken de aandacht verleggen van een eenzijdige nadruk op groei en consumptie naar een leven in verbondenheid met Gods schepping.

Een Brabant dat leeft doet er alles aan om het cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. We horen nog dikwijls uit het veld hoe moeizaam het voor maatschappelijke organisaties is om aanvullende financiering te krijgen voor goede projecten. Wij vragen het college om versnelling, concretisering en intensivering van het monumentenbeleid.

Een Brabant dat leeft heeft oog voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Onze fractie maakt zich al geruime tijd hard voor een heel redelijk openbaar vervoer voor onze burgers in het landelijk gebied. Burgers die vaak afhankelijk zijn van de bus voor hun bezoek aan de winkel, ziekenhuis, kleinkinderen, school of werk. Dat hier een belangrijk vraagstuk ligt is nog maar eens onderstreept door het onderzoek dat de VVD en ChristenUnie-SGP fractie hebben uitgevoerd naar de knelpunten OV landelijk gebied. Om die resultaten kunnen we niet heen. Om de burgers die afhankelijk zijn van busvervoer in het landelijk gebied kunnen we ook niet meer heen! De ChristenUnie-SGP fractie verwacht dat de gedane aanbevelingen een concrete uitwerking vinden in het voorstel basisvoorzieningenniveau.

Een Brabant dat leeft zorgt voor goede bereikbaarheid van scholen. U weet dat de onze fractie sterk hecht aan vrijheid van schoolkeuze. Het volgen van een MBO-opleiding van inhoud en identiteit naar eigen keuze, kan zwaar ontmoedigd worden door de hoge reiskosten. Onze fractie is bereid om de kosten van het busvervoer voor MBO-leerlingen onder de 18 jaar fors omlaag te brengen. We zullen daartoe samen met de Brabantse Partij een concreet voorstel te doen.

Een Brabant dat leeft heeft zorg voor jongeren in problemen. De praktijk in de jeugdzorg is weerbarstig, maar we lopen niet voor de problematiek weg! De ChristenUnie-SGP fractie wil dat de provincie steviger dan tot nu inzet op preventie. Ongeveer 1.000 kinderen per jaar verliezen door echtscheidingsproblematiek in Brabant het contact met hun uitwonende ouder (meestal de vader). In februari heeft de onze fractie een expertmeeting omgangsbegeleiding georganiseerd. In deze bijeenkomst werd duidelijk welke desastreuze uitwerking dit op kinderen heeft. Wij zullen dan ook een voorstel indienen om ten behoeve van deze kinderen.

Zo maar een aantal thema's die vragen om politieke moed en daadkracht. Onderwerpen die het hart van de fractie hebben.

Een land dat leeft bouwt aan zijn toekomst. En aan díe toekomst bouwt de ChristenUnie-SGP fractie het komende begrotingsjaar ook weer graag praktisch mee.
Namens de fractie wens ik alle leden van het college veel wijsheid, doorzettingsvermogen, gedrevenheid en boven alles Gods nabijheid en zegen toe bij de uitoefening van uw verantwoordelijk ambt.

Hermen Vreugdenhil
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Statenfractie Noord-Brabant

« Terug

Archief > 2008 > oktober

Geen berichten gevonden