Commissievergaderingen 6 maart - (verslag)

10-03-2009 22:06 10-03-2009 22:06

Overzicht verschillende commissies:

Commissievergadering BM
Commissievergadering RM
Commissievergadering ZWC
Commissievergadering EMG


Commissievergadering
BM

Rapport Zuidelijke Rekenkamer leverde geen schokken op. De meeste fracties blijven van mening dat er binnen de organisatie te lang op echte verbeteringen moet worden gewacht. Er is meer centrale sturing gewenst en beheersing/verantwoording van alle kosten. Op verzoek van GL en mij komt er een MvA met mogelijk een scherper PS besluit. Naar mijn mening moet PS concreter met GS afspreken waarop zij wil sturen en hoe.

De zaak rondom de Commissie Beleidsevaluatie is niet opgelost. De voorzitter, prof Hoetjes was in ons midden. De meeste fracties willen nu de verordening niet wijzigen. D66, GL en SP wel. Niet wijzigen betekent dat PS over de onderzoeken het laatste woord houdt. Wel is het CDA aangesproken om zorgvuldiger te opereren. De leden van de Cie BE zitten er zonder last en ruggespraak!

Er komt deze periode een onderzoek naar de verschillende PS instrumenten. Als dan zou overwogen kunnen worden wijzigingen aan te brengen. Nu dit nog niet gebeurt is de kans heel groot dat de leden van D66 en PS uit de commissie treden.

Het crisesplan. Veel waardering voor snelheid en aanpak, niet voor te laat communiceren met PS!

De meeste fracties zijn het minst enthousiast (net als wij) over het MKB kredietfonds. GS zal dit uiterst voorzichtig aanpakken; begrijpt ons signaal!

Tav het woningfonds zal GS naast betaalbaar bouwen ook volop aandacht besteden aan maatregelen om doorstromers te faciliteren (bv. met achtervanggaranties).

Bij verduurzaming heb ik extra gepleit voor inzet op schoolklassen. Gezondheid, leren, milieu en portemonnee gaan hier samen op en er is een groot probleem.

Naast VVD heb ik ook gepleit voor subsidies bij restauratie impuls ipv leningen.

GS zal het pakket verfijnen en ook laten zien wat echt versnelling is en wat al eerder in de pijplijn zat. Ik heb nog gepleit om tav dekking ook in de lopende begroting te bezien welke zaken we mogelijk naar achter kunnen schuiven om de versnellingen te kunnen betalen.

(Jan Luteijn) -top-Commissievergadering RM

Opiniërende bespreking Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant

GS wil een ontwikkelbedrijf oprichten om de ontwikkelende rol van de provincies in ruimtelijke opgaven vorm te geven. Dit is in lijn met de gewijzigde provinciale planologische bevoegdheden door de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening. De insteek zoals GS die kiest voor opzet en inzet van het onwikkelbedrijf wordt breed ondersteunt door de commissie. De ChristenUnie-SGP fractie verlangt van GS wel een stevigere borging van projecten in het beleidskader. Wat ons betreft zijn de ontwikkelprojecten gekoppeld aan de uitvoeringsagenda, en daarmee aan de beleidskeuzen van PS, van de ruimtelijke structuurvisie van de provincie. Onze fractie heeft GS gevraagd die borging nader uit te werken. Ook moet de samenwerking met gemeenten vooraf helder in beeld zijn gebracht.

Bespreking doorwerking reconstructiebeleid

Voor het slagen van de reconstructie landelijk gebied in Brabant is het belangrijk dat gemeenten de afspraken nakomen om ‘lege' milieuvergunningen in te trekken en de bestemmingsplannen buitengebied vóór 2010 aan te passen. Wij hebben al eerder onze zorg uitgesproken over de voortgang hiervan en de gedeputeerde aangesproken op zijn regierol hierin. Nu blijkt, de provincie heeft het totaalbeeld nooit gehad en heeft nu na een onderzoek(je) een rapport gepresenteerd hoe de gemeenten hierop scoren. Prima om hier helderheid in te krijgen, maar door slechte communicatie en slechte gegevens van de provincie zelf worden sommige gemeenten (deels) ten onrechte beschuldigd van het niet nakomen van afspraken. Ook zijn er op zeker een aantal gemeenten die in dit rapport, waarvoor de zélf de gegevens moesten aanleveren, er goed uitkomen maar waar de provincie er toch (vrijwel) zeker van is dat zij
hun afspraken niet nakomen. Ik heb hier een fel debat met de gedeputeerde over gevoerd omdat het naar buiten brengen van deze gegevens op deze manier het draagvlak voor de reconstructie niet ten goede komt én omdat de omvang van het probleem een eerder ingrijpen van de provincie, waar wij toe opgeroepen hadden, noodzakelijk had gemaakt. Er is in de commissie breed draagvlak om de uitwerking van de regelingbeeindiging veehouderijbedrijven nu op te nemen in de verordening ruimte. Overigens ook een punt waar wij al voor hadden gepleit bij de discussie over de inzet van en verordening.
Het doet je wel goed als na afloop de ambtenaren aangeven dat ze het debat als een steun in hun rug zien en nu voortvarend met dit onderwerp aan de slag kunnen en willen gaan.

Evaluatie grondverwerving Ecologische Hoofdstructuur

De verwerving van grond voor de EHS loopt achter. De commissie hecht eraan dat de datum van 2016 voor het volledig verwerven van de grond ook écht gehaald gaat worden. Al eerder hebben wij een aantal voorstellen
gedaan om die versnelling ook daadwerkelijk te bereiken. Er ligt nu een maatregelenpakket waar die voorstellen in zijn verwerkt én verder zijn aangevuld. Ook heeft gedeputeerde Hoes aangegeven het volledige Wro
instrumentarium in te willen zetten, inclusief het gebruik maken van inpassingsplan en minnelijke verwerving (verwerving op basis van onteigeningstitel).

(Hermen Vreugdenhil) -top-Commissievergadering ZWC (op locatie in Rijsbergen)

Eerst een toelichting op familiezorg (betere naam voor mantelzorg) in De Boshoeve. De moeite waard, PS kan hierop inspelen bij ondersteuning gemeenten.

Kunstplan van SP. Alle fracties wilden het initiatief een kans geven, ik ben uit solidariteit niet achtergebleven! Wel gepleit voor regiospreiding, budgetbewaking, vrijwilligheid voor scholen en als optie eerst één keer uitproberen. SP gaat het nog concreter maken.

Bij het NB museum staan we helaas alleen. Enkele fracties VVD en PvdA hebben nog wat vragen, maar de koek is gewoon al gebakken. Tav de sprinkler komt er hoogstwaarschijnlijk wettelijke verplichting. Om die reden heb ik dit open gelaten, kan me voorstellen dat we op dit onderdeel het voorstel wel volgen.

Zorgcategorieën monumenten is geheel overgenomen zoals GS het voorstelt. Wel was er nog een vinnig debatje over kerken tussen VVD en CDA. Ik heb een compromis voorgesteld waar iedereen en ook GS prima mee uit de voeten kan.

D66 en SP hadden vragen gesteld over de malversaties van bestuurders bij de huisvesting van Bureau Jeugdzorg. GS heeft voorzover mogelijk (de zaak is immers onder de rechter) geantwoord. In het algemeen was men hier tot nu tevreden mee. Ook het optreden van Raad van Bestuur van BJZ heeft kordaat gehandeld. Vervolgens ontstond er een debat over antecedentenonderzoeken bij alle aan de provincie verbonden partijen, zoals steunfuncties etc. IK vond dat erg ver gaan. De competentie ligt niet bij PS of GS. Als later meer duidelijk zal zijn over deze casus kunnen we mogelijk verder spreken. Nu lijkt het erop alsof niemand deugt die niet is gescreend. Ik heb dat als laatste spreker nogal beklemtoont en kennelijk viel dat toch goed. Vooralsnog wachten we eerst de feiten af.

(Jan Luteijn) -top-
Commissievergadering EMG

Bespreking notitie Handhaving en toezicht buitengebied: Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren naar de organisatie en uitvoering van de handhaving bij landinrichtingsprojecten heeft GS haar beleid aangescherpt voor toezicht in het buitengebied. Hier is brede steun voor in de commissie. Twee punten heb ik er nog nader uitgelicht. Ik heb de gedeputeerde opgeroepen om ook naast het opnemen van een handhavingsparagraaf ook ‘slim' te handhaven. Dit kan door goed gebruik te maken van zowel het strafrechtelijk als bestuursrechtelijk instrumentarium. De gedeputeerde heeft toegezegd dit punt nader met de servicepunten handhaving in Brabant te zullen uitwerken en de kennis hierover breedOok heb ik de gedeputeerde opgeroepen om tot een Brabant breed meldpunt te komen waar overtredingen en misdrijven in het buitengebied gemeld worden. We worden hier op onze wenken bediend en op korte termijn komt de provincie met een dergelijke meldkamer. Ik blijf benieuwd naar de uitwerking hiervan.

De herschikking van middelen voor station Maarheeze valt binnen bevoegdheid GS.

Start notitie Fiets in versnelling is nu enkel nog proces notitie, volgende commissie zullen we inhoudelijk kaderstellend hierover spreken.

In de notitie luchtvaart heb ik nog eens aandacht gevraagd om de uitgangspunten ten aanzien van de discussie over Eindhoven airport: selectief, gericht op kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid, aan de tafel van Alders stevig overeind te houden. Wat ons betreft vallen de low-budget vakantievluchten hier niet onder. De discussie zal aan de tafel van Alders verder gevoerd worden en voor de zomervakantie verwachten we de resultaten te kunnen bespreken. Pas dan kunnen we ook een totaalbeoordeling geven over de volledige notitie luchtvaart.

Aanpak kredietcrisis

Ik heb in de commissie ingestoken op een provinciale aanpak die sociaal en duurzaam is voor de toekomst van Brabant. Dit moet verder gaan dan een korte termijn aanpak. Ik heb hierbij de visie verwoord zoals ook op de site is aangegeven en heb GS opgeroepen om dit appel te volgen. Gedeputeerde Moons heeft aangegeven dat er voor 3 april een essay van GS ligt waarin de visie wordt verwoord en waar zij verwacht dat de elementen zoals door onze fractie aangegeven herkenbaar in zullen zijn.
Ik wacht af. Na uitleg van de gedeputeerden Rupp en Moons wordt de doorwerking van de maatregelen in ieder geval een stuk helderder al moet er nog veel uitgewerkt worden om tot een finaal oordeel te komen over de effectiviteit van de inzet van de 400 miljoen. Ook hier ligt er nog veel huiswerk voor GS.

(Hermen Vreugdenhil) -top-

« Terug

Reacties op 'Commissievergaderingen 6 maart - (verslag)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.