Brabants Geluid maart 2009

maandag 16 maart 2009 04:48

Provinciaal contactorgaan van de ChristenUnie in Noord-Brabant

 1. Meditatie
 2. Energiek in de Politiek
 3. Kandidaat Europese verkiezingen 4 juni 2009
 4. Impressie van de bijeenkomst van 19 januari jl.
 5. PerspectieF
 6. Voor u gelezen
 7. Waterschapsnieuws uit Rivierenland
 8. Waterschapsverkiezingen "De Brabantse Delta"

======================================================================================== 

MEDITATIE: ONBERISPELIJK...

‘En ze waren beiden rechtvaardig voor God, en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk...(Lukas 1:6)'

Weet u al over wie het gaat, in bovenstaande tekst?
Het is zomaar een zinnetje uit het levensverhaal van de vader en moeder van de grote ‘voorloper' en ‘aankondiger' van onze Heer, Jezus Christus, Johannes de Doper.
Het is een stukje uit het verhaal van Zacharias en Elisabeth, twee heel (on)gewone mensen tussen alle anderen om hen heen.

En het is nogal wat, wat er over hen geschreven wordt door de evangelist Lukas.
‘En ze waren beiden rechtvaardig voor God, en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk...'
Een tekst die tot nadenken stemt. Een tekst ook die je even stil doet staan, als je bedenkt wat een geweldige rol ook zij in de heils-geschiedenis van Jezus Christus mogen spelen.
Een tekst ook die je doet afvragen of er een verband bestaat tussen je levensheiliging én de manier waarop je door God gebruikt kunt worden...

Als er iets is in het nieuws van de afgelopen tijd wat me in mijn denken geraakt heeft, dan is het wel het steeds meer (lijkt het wel) ‘boven water komen' van allerlei vormen van fraude, en misbruik van andermans gelden, door allerlei mensen in leidinggevende functies!
Witteboordencriminaliteit, heet dat in de volksmond, en Jan-van-de-straat weet uitstekend wat daarmee bedoeld wordt!
Allerlei managers in allerlei functies (in de zorg, in de bouw, in de politiek, in het bankwezen, bij woningcorporaties, burgermeesters, nationaal en internationaal) rotzooien en rommelen met financiën met als enige doel ‘eigenbelang'! En wég is het vertrouwen, in wat voor overheden en/of gezag dan ook!

En wat voor een contrast vinden we dan in Lukas 1 vers 6...
Weet u, persoonlijk denk ik niet dat deze beide mensen, Zacharias en Elisabeth, ‘foutloos' zullen zijn geweest. Wie Romeinen hoofdstuk 3 leest, weet dat de bijbel zegt dat ‘er niet één rechtvaardig is, maar dat allen gezondigd hebben.' En de vraag komt vervolgens dus naar boven, wat deze tekst ons wél wil zeggen.
In dit geval kan misschien het zondebegrip van de 18e eeuwse opwekkingsprediker John Wesley ons een eind op weg helpen.
Zonde is bij Wesley niet louter een juridisch begrip (een kant en klare, keiharde wetsovertreding, elke afwijking van het volmaakte), maar bovenal een relationeel begrip: Echt zóndigen is het opzettelijk overtreden van een bekende wet van God. Het is een bewuste schending van de liefde! Handelen, met als enige oogmerk ‘eigenbelang'!

En hoe anders wordt er dan gesproken over de ouders van Johannes de Doper.
Van Zacharias en Elisabeth wordt dus op deze manier gezegd dat zij onberispelijk waren!
Niet volmaakt, in de zin van ‘zonder fouten', maar mensen met een hart gericht op God.
Mensen die niet tegen God wilden rebelleren, maar Hem juist wilden liefhebben, met alles wat zij met zich mee droegen...

Wat de wereld van vandaag nodig heeft, zijn mensen die in het spoor van Zacharias en Elisabeth onberispelijk hun leven leven.
Vol van liefde, voor God en voor mensen. Vol van genade, voor vriend en vijand. Vol van Gods waarheid, om genezing en bevrijding aan te brengen in een lijdende wereld.
Mensen die niet hun eigenbelang, maar Gods belang voor ogen hebben.
Die daarin willen investeren, en misschien soms wel tot bloedens toe (Hebr.12:4) tegen de zonde in hun eigen leven willen strijden. Om onberispelijk te zijn, en onberispelijk te leven.
Want alleen daar komt vertrouwen uit voort, en zicht op God. In de politiek, op het werk, in de familie en bij de buren. Mag Gods Heilige Geest ons er daartoe telkens weer bij trekken!

Wát een voorbeelden om na te volgen, deze Zacharias en Elisabeth. Wat een Godsman en wat een Godsvrouw! Niet foutloos (zie ook hoe het verhaal verder gaat), maar wél onberispelijk!
Zoekend naar echte heiliging, die tot Godsvrucht leidt...

Voor wie het na wil lezen: Lukas 1:5-25.

Ds. Frank van den Akker
Predikant Kerk van de Nazarener Breda

========================================================================================

 ENERGIEK IN DE POLITIEK


Hermen bij een (oude)vorm van duurzame energielevering

Politiek kost energie, gaat over energie en levert ook veel energie op. De afgelopen weken ging het in het provinciehuis dan ook vaak over energie. Over heel veel energie en heel veel geld. En dat roept veel vragen op heb ik gemerkt. Ik heb de afgelopen tijd veel reacties en vragen gekregen over de verkoop van Essent in de trant van "Jullie zullen wel voor het snelle geld gaan".

Laat ik voorop stellen, de Brabantse ChristenUnie-SGP statenfractie is niet blij met de verkoop van de aandelen Essent. Hiermee verdwijnt alweer een groot nutsbedrijf in buitenlandse handen. Maar door de splitsingswet, waartegen de ChristenUnie en SGP tweedekamerfracties zich hebben verzet, moet Essent noodzakelijkerwijs opgedeeld worden in een productie- en leveringsbedrijf en een bedrijf dat het netwerk bezit (Enexis). Hierdoor is Essent te klein om in de grote Europese energiemarkt zelfstandig verder te gaan.

Wij hebben ons dan ook altijd hard gemaakt voor een fusie Essent-NUON met behoud van ons publiek aandeelhouderschap. Nadat die mogelijkheid definitief was afgeketst moesten ook wij constateren dat het zoeken van een buitenlandse partner voor Essent onafwendbaar geworden was.

Voor ons is de verkoop nog geen gelopen koers. Wij zullen alleen instemmen met de verkoop van Essent als er een solide en duurzaam investeringsprogramma ligt voor het geld wat met de verkoop naar de provincie toekomt. Zestig procent van de opbrengst is te beschouwen als compensatie voor het jaarlijkse dividend en zal wat ons betreft duurzaam moeten worden belegd, willen we de jaarlijkse begroting op peil houden. De overige veertig procent willen wij investeren in het versterken van het Brabantse OV infrastructuur en het energieneutraal maken van de Brabantse woningvoorraad. De aanleg van de spoorverbinding Breda -Utrecht staat hierbij bovenaan ons prioriteitenlijstje.

Maar naast veel vragen levert politiek ook ongelofelijk veel energie op. Zeker als er ook concreet resultaat geboekt mag worden zoals op het openbaar vervoer dossier. Wij hebben hier als fractie de afgelopen jaren hard aan getrokken. Met de uitvoering van onze motie om het busvervoer in het landelijk gebied sterk te verbeteren hebben we nu een eerste grote stap vooruit gemaakt voor busreizigers in het landelijk gebied. Alle kernen met meer dan 2000 inwoners krijgen minimaal één bus in het uur.
Er zal een betere bediening komen van scholen en ziekenhuizen. De dienstregeling wordt opgerekt tot minimaal zeven uur in de avond en voor de regiotaxi in de kleinste kernen zal een verlaagd tarief gelden.

En soms vraagt het politieke werk ook de noodzakelijke energie om op te komen voor de eerbiediging van Gods naam. Om kwetsen te voorkomen en de cohesie in de samenleving te bewaren. Zo hebben we het college opgeroepen om te voorkomen dat op de Brabantse bussen provocerende politieke en/of religieuze teksten komen. Aanleiding voor ons pleidooi is het plan van de humanistische denktank CFI om bussen te gaan voorzien van expliciet atheïstische teksten die het bestaan van God in twijfel trekken.

Wij willen voorkomen dat er teksten op de Brabantse bussen komen die krenkend zijn voor gelovigen. De provincie is concessiehouder van de bussen in Brabant en moet daarom wat ons betreft richtlijnen opstellen over de aard van reclameboodschappen op de Brabantse bussen. Ook willen we de (rechts)positie van buschauffeurs beschermen die op deze manier mogelijk ongevraagd moeten meewerken aan een campagne waar ze niets voor voelen.

Zo mag ik in de Provinciale Staten van Noord-Brabant bezig zijn met financieel zeer omvangrijke vraagstukken, met voor de sociale samenhang heel belangrijke bereikbaarheidsvraagstukken en heel principiële zaken waar we ons voor gesteld zien. Ik ben nog elke dag dankbaar dat ik dit mooie werk mag doen samen met Jan Luteijn als burgerlid en ondersteund door een goede steunfractie. Ik ben vooral dankbaar dat wij dit werk mogen doen onder de zegen van God. Wilt u het werk van de Statenfractie opdragen in uw gebed?


Hermen Vreugdenhil

========================================================================================

 Peter van Dalen: Eurokandidaat ChristenUnie :  ‘Europa moet anders. Europa moet eerlijk'


Peter van Dalen werd op 31 januari door het congres in Haarlem gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen worden in juni dit jaar gehouden. In de speech na zijn verkiezing presenteerde Van Dalen het motto voor de campagne: ,,Europa moet anders. Europa moet eerlijk. Samenwerking waar het moet. Geen Europese superstaat.''

Van Dalen, hoofdinspecteur-directeur bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, is al twintig jaar betrokken bij het Europees beleid van de ChristenUnie en haar voorgangers. Van Dalen (50) is de beoogde opvolger van Hans Blokland, die sinds 1994 lid is van het Europees Parlement. Blokland (65) had al eerder laten weten geen kandidaat meer te zijn voor een nieuwe termijn.

Nieuw geluid
Tijdens het congres zei Van Dalen in zijn speech: ,,Aan de vooravond van het referendum over de Europese grondwet in 2005 kregen we een stevige waarschuwing vanuit het toenmalige kabinet: ‘Bij een nee-stem gaat het licht in Europa uit en komt de vrede in gevaar', kregen wij te horen. Maar wat een mooie dag werd die eerste juni 2005. Bijna twee derde van alle Nederlanders zei met ons: géén Europese superstaat. En we kregen nog een extra bonus. Het licht ging niet uit, de vrede bleef bewaard. Het braafste jongetje uit de klas liet een nieuw geluid horen. De invloed van Nederland in Brussel nam toé."

Van Dalen ziet dat juist door die ontwikkeling steeds meer steun voor het ChristenUnie standpunt kwam. ,,Wat zien we nu? Ons Eurorealisme is de norm geworden. Onze lijn heeft veel bijval gekregen. Zelfs het CDA lijkt het nu te begrijpen. Lijsttrekker Wim van de Camp verklaarde op hun najaarscongres, dat de blauwe Europese vlag best een oranje wimpel mag hebben. Wij zeggen: wat Nederland zelf kan doen, dat doen we zelf. Grensoverschrijdende vraagstukken pakken we samen in Europa aan. De Nederlandse vlag wappert. Die mag als het nodig is best een Europese wimpel hebben."

Zorg, duurzaamheid en crisis
Volgens Van Dalen wordt het verkiezingsprogramma van ChristenUnie-SGP gekenmerkt door een drietal thema's:
,,Ten eerste: zorg voor de kwetsbaren. Onze verre naaste juist nu niet vergeten. Europa moet eerlijke kansen bieden aan boeren uit de Derde Wereld.
Ten tweede: Duurzaamheid. Europa staat voor een grote uitdaging. We weten dat gas en olie gaan opraken. Mensen, geld en denkkracht bundelen. Met als doel: duurzame energie oplossingen. Ten derde: de financieel-economische crisis. Die raakt iedereen. De bedrijfsberichten van de afgelopen weken en dagen zijn dramatisch. De werkeloosheid loopt helaas op. De tijd van het graai-kapitalisme is voorbij. Nu breekt de tijd aan om tot ons zelf te komen.

 ========================================================================================

IMPRESSIE
van de bijeenkomst van maandagavond 19 januari 2009 in het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch.

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 naderen met rasse schreden.
In een aantal gemeenten in Noord-Brabant zoals Waalwijk, Moerdijk, Eindhoven, Steenbergen en de 3 gemeenten in het Land van Heusden en Altena is de ChristenUnie al geruime tijd vertegenwoordigd in de gemeenteraad, men is daar dus al aardig ervaren.
In diverse plaatsen zoals 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom wordt serieus overwogen in 2010 voor het eerst met een ChristenUnie-lijst deel te nemen.

Om elkaar onderling te helpen en aan te moedigen is door het Provinciaal Bestuur op maandagavond 19 januari j.l. een bijeenkomst georganiseerd in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch. De opkomst was goed, er waren ongeveer 30 mensen aanwezig.
Namens de Kaderschool is Ron de Rover, gemeenteraadslid in Middelharnis aanwezig, hij geeft ons een korte samenvatting van de cursus "Iedereen van de partij" In aanloop naar de verkiezingen is er nog een hoop te doen. Uiteraard hopen we op succes, wat willen we bereiken, waar staan we en wat moet er nog gebeuren. Het doel van deze avond is: hoe kunnen we elkaar helpen in Brabant.

Een rondgang langs de diverse kiesverenigingen levert vaak dezelfde geluiden op:

 • we zoeken dringend mensen voor het bestuur en de kandidatenlijst
 • welke tips zijn er om mensen voor de kandidatenlijst te vragen?
 • hoe kunnen we jonge mensen motiveren mee te doen?
 • wie heeft er goede tips voor campagnevoeren?

Er wordt ook hulp aangeboden door Wijk en Aalburg
Wijnand v.d.Hoeven, wethouder in Aalburg: vanuit onze ervaring die er is en de mogelijkheden omdat we een ChristenUnie wethouder hebben kunnen we wellicht anderen helpen en adviseren. Vanuit de Permanente Campagne wil ik wijzen op mogelijkheden met het onderwerp "Duurzaamheid, een echt onderscheiden ChristenUnie-geluid.
Voor meer info: zoek me op: Wijnand v.d.Hoeven email:wij.hoeven@planet.nl

Ron de Rover geeft nog een aantal tips:

 • Geef mensen taken die bij ze passen.
 • Weet wanneer je als vertegenwoordiger wel of niet je mond open doet
 • Een motiverend geloof, een persoonlijke overtuiging
 • Ga uit van een flexibele organisatie, betrek zoveel mogelijk mensen ook al is het soms voor korte projecten.
 • Organiseer inspirerende zinvolle bijeenkomsten, zoek waar mensen echt belangstelling voor hebben.
 • Sluit in je promotie aan bij vragen die leven en breng zo de politiek dicht bij de burger.
 • Zorg voor goede onderlinge relaties, positief en respectvol.


Er volgt nog een geanimeerde discussie waarbij diverse vragen aan de orde komen.
Al met al, een leerzame en inspirerende bijeenkomst.

We besluiten een vervolg te geven aan deze avond op maandag 6 april weer in het Provinciehuis
Waar we iedereen van harte voor uitnodigen.

========================================================================================

 Geslaagde Jongerenavond

Zaterdag 15 november 2008 23:49
De avond in de Pomp met als gast Rob Favier was een succes. Leuke discussies, nieuwe leden en het was gezellig!
Het was een leuke en ontspannende en informele avond met als hoogtepunt het optreden van Rob Favier.

De rode draad van deze avond was: Staan wij als christenen dienend in de samenleving!?

De avond begon met een inspirerende opening van Hermen Vreugdenhil over liefde zoals die in Korinthe beschreven staat.
Daarna werd de Held van Brabant 2008 prijs uitgereikt aan de Voedselbank Altena met de volgende toelichting:

De stichting Voedselbank Altena bestaat uit een groep vrijwilligers die belangeloos een uitzettend belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede in de regio. De stichting verstrekt kosteloos levensmiddelen aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Hiernaast gaan zij samen met de sponsoren van voedsel de onnodige verspilling van kostbaar voedsel tegen. Deze vrijwilligers en sponsoren verdienen waardering voor het werk dat ze doen.

PerspectieF, de ChristenUnie jongeren vinden het erg belangrijk dat dit belangrijke werk onder de aandacht wordt gebracht. Daarom is de Voedselbank Altena uitgeroepen tot "Held van Brabant 2008". De stichting was erg blij met de erkenning en Ad Bor, bestuurslid zei dat eigenlijk dat niet alleen hij maar juist alle vrijwilligers applaus mochten krijgen die zich bezig hielden met de voedselbank.

Na de uitreiking kwamen de waterschapsverkiezingen aan bod. Niemand van de aanwezigen bleek al gestemd te hebben! (de webmaster trouwens ook niet). Na een kort betoog van Hermen bleek dat ruim de helft van de aanwezigen wel zou gaan stemmen, en dat ze zouden stemmen op de ChristenUnie.

IJmert Muilwijk zorgde voor het volgende stuk van het programma. Na een lange reis (want hij was verdwaald geraakt in Uppel, wat best knap is....) was hij toch nog mooi op tijd. Hij vertelde waarom hij de politiek in is gegaan en waar PerspectieF voor staat. Vervolgens leidde hij een debat over de stellingen: Moeten MBO studenten ook een OV-jaarkaart krijgen" en "Zouden jullie in Amerika op Barack Obama gestemd hebben". Beiden stellingen leverden een leuke discussie op.

Na de pauze volgde het optreden van Rob Favier. Het werd een afwisselend, interactief optreden met veel aandacht voor hoe je als Christen in de samenleving moet staan. Ook werd regelmatig de koppeling met de ChristenUnie gelegd. Het was een leuk en inspirerend optreden. Kijk voor meer informatie over Rob Favier én luister zijn liedjes op www.robfavier.nl

Foto's zijn op de homepage van www.brabant.perspectief.nu  te bekijken. Komende week zullen er nog meer foto's geplaatst worden.

Wat feitjes:
Ongeveer 40 bezoekers, vijf nieuwe leden tijdens de avond, 25 (nieuwe) stemmen voor de waterschapsverkiezingen en een tevreden organisatie!!

 

========================================================================================

 VOOR U GELEZEN:

ChristenUnie is niet modern en links geworden. (Artikel uit het ND van febr 2009)

Bart Jan Spruyt stelt dat dat de ChristenUnie het herkersteningsideaal van de oude Abraham Kuyper heeft ingeruild voor een modern links beleid ( Nederlands Dagblad 6 februari). ,,Dit is een groot misverstand'', zegt Wim Rietkerk, CU-raadslid in Utrecht. De visie van de partij is volgens hem hooguit bescheidener geworden.

Dat de ChristenUnie het herkersteningsideaal van de oude Abraham Kuyper heeft ingeruild voor een modern links beleid waarin de overheid als laatste redmiddel orde in de chaos van de secularisering moet scheppen, is een groot misverstand. De eerste helft van de zin is waar. Abraham Kuyper zag het als zijn doel Nederland weer terug te winnen voor de waarden van het christendom. Dit herkersteningsideaal heeft de uit Kuyper voortgekomen Anti-Revolutionaire Partij en later de ChristenUnie zeker beïnvloed. Dat is juist. Ook is juist dat dit bij de ChristenUnie van vandaag niet meer speelt.

Alleen dat wij - ik spreek nu vanuit mijn eigen verbondenheid met de partij - dat zouden hebben ingeruild voor een modern links beleid is echt een misverstand dat ik wil tegenspreken.
Wat is er veranderd? Kuyper is losgelaten. Dat is waar. Wij willen onze christelijke waarden niet via politieke machtsmiddelen 'den volke' opleggen. Onder invloed van een geestelijke vernieuwingsbeweging is er een nieuw zicht ontstaan op wat naar het getuigenis van het Nieuwe Testament onze eerste roeping is, juist ook in de politiek. Ik vat dit samen als een wending, weg van de architectonische, grootse visie van de klassieke antirevolutionairen als een soort wereldveroveraars, naar de visie van lichtbaken en 'pilot plants'.
Schaeffer

Terugdenkend is dat bij mij begonnen met het boekje 'Milieuhygiëne en de dood van de mens' van Francis Schaeffer. Daarin legt hij uit welke beloften het Nieuwe Testament geeft aan de gelovigen bij hun inzet voor de wereld. Geen total healing, maar substantial healing. Aanknopend bij het pinksterfeest: daar wordt ons de Heilige Geest beloofd als eersteling van de komende oogst. Ook wel de eerste aanbetaling of voorschot genoemd. Een voorproefje is niet niets en het is ook niet alles. Er zit iets bescheidens in. Maar het is wel fascinerend. Dat wij hier en nu al iets mogen laten zien van wat straks gaat komen bij de komst van de Koning.

Deze bescheiden visie is een heel andere dan de grootse greep van de oude Abraham Kuyper. Die is echter niet ingegeven door teleurstelling, zo van: we hebben knarsetandend ingezien dat wij dit in een seculariserende wereld niet en nooit meer kunnen realiseren. Nee, het is wat mij betreft voortgekomen uit een nieuw inzicht in het werk van de Heilige Geest.

De ChristenUnie is ondenkbaar zonder de invloed van de evangelische en charismatische beweging. Gebed, leiding, bevestiging, lofprijzing en langs die weg je laten vervullen en gebruikt worden door de Geest van God, dat zijn de ingrediënten geworden van een evangelische beweging die de ChristenUnie geïnspireerd heeft tot een ander soort politiek. Zie de open deur die God geeft, zoek naar een nieuwe inzet, laat iets zien in de praktijk van het dagelijks leven dat je leeft vanuit een andere hoop, bid voor de mogelijkheden die je krijgt, plant een zaadje. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

Het enige wat wij hebben, is de belofte van de Heilige Geest dat Hij overal lichtbakens wil ontsteken onder een vaak somber wolkendek. Daar gaan we dan ook voor. Met veel plezier en optimisme. Tegelijk zonder verborgen agenda alsof wij het zijn die de wereld komen redden.
Modder

Deze houding ligt ten grondslag aan de wending naar het volgens Spruyt 'links en sociaal' beleid. Wij hebben vanuit deze houding onze voeten in de modder van onze samenleving gezet en (naar de oudtestamentische Psalm 72) gemerkt dat God in de koning, in de overheid een vangnet biedt voor de armen.

Wij blijven met Kuyper geloven in de eigen verantwoordelijkheid van de diverse levensverbanden, maar waar die falen geloven wij niet in apartheid maar in de overheid als een vangnet. Brengt ons dat in de buurt van de 'linksen', het zij zo. En als er iets rechts mag heten, is het toch wel ons vasthouden aan het man-vrouw-huwelijk, het opkomen voor de bescherming van het leven en de waarden van het gezin. Wij nemen uit ieder 'potje' een aantal motieven over die diep Bijbels geworteld zijn en ons om hun Bijbelse verworteling nog dieper motiveren!

Wim Rietkerk is raadslid voor de ChristenUnie in Utrecht.

========================================================================================

NIEUWS UIT RIVIERENLAND

Waterschap Rivierenland is een waterschap waar we 4 provincie-grenzen overschrijden. Gelderland. Zuid-Holland, Noord Brabant en een heel klein deel van de provincie Utrecht, n.l. de gemeente Vianen. Voor die 4 provincies is het bestuur van de provincie Gelderland het bestuurlijke aanspreekpunt.

Maar om het niet al te gemakkelijk te maken, iedere provincie heeft voor zijn grondgebied zijn eigen taken. Zo kan het gebeuren dat een peilbesluit in het Zuid-Hollandse deel door den Haag wordt vastgesteld, en voor het Land van Heusden en Altena in den Bosch.
Zo zijn er ook verschillen in de bestrijding van de muskusratten.

Waterschap Rivierenland heeft een grote organisatie daarvoor opgezet, die overschrijdt in het Gelderse deel verschillende waterschappen.
Zuid-Holland en Noord Brabant hebben ieder een eigen organisatie. U begrijpt dat een dergelijke organisatie veel tijd moet investeren in diverse overleggen.

Vandaar ook dat er door het A.B.Bestuur voor gekozen is om naast de Dijkgraaf dhr. G. Kok nog 6 dagelijks bestuurders te benoemen. Iedere heemraad heeft een deel van het gebied als aandachtsgebied.
Dan zijn we gelijk bij de vraag van de redactie van uw blad om iets te vertellen over de gehouden verkiezingen in het najaar van 2008.
Helaas moeten we vaststellen dat de opkomst net boven de 25 % lag.

Een dergelijke lage opkomst geeft voor de gekozen bestuursleden nu niet direct een goed gevoel. Deze verkiezingen waren o.a. ook opgezet om het waterschap een meer democratische basis te geven. Het nieuw ingevoerde partijenstelsel heeft onvoldoende bijgedragen aan een grotere opkomst. 

Als ChristenUnie en SGP zijn we toch wel blij met de uitslag. Beide deelnemers hebben ieder 2 zetels behaald in het A.B.bestuur.
Daar zijn we onze trouwe God heel dankbaar voor.  Van de 10 partijen die mee dongen naar de gunst van de kiezers, hebben er 9 partijen tenminste één tot 4 zetels behaald. Daarmee zijn er 22 bestuursleden verkozen.  8 bestuursleden zijn benoemd door de landbouworganisaties en de Kamers van Koophandel in ons gebied. Deze noemen we de geborgde zetels.

Direct na de verkiezingen, moest er gesproken worden over de vorming van een dagelijks bestuur.
Dat dit een zaak was van enig getouwtrek zult u waarschijnlijk niet verbazen. De details laat ik graag voor wat ze zijn. Maar men is er uitgekomen.

Op donderdag 8 januari zijn door alle leden van het A.B.bestuur de eed of de belofte afgelegd. Daarna zijn er verkiezingen geweest voor de 6 heemraden. Deze heemraden zijn afkomstig uit het CDA, SGP-ChristenUnie, Water Natuurlijk en de VVD-Algemene Waterschapspartij, Kamer van Koophandel en de Landbouw.

Onze fractie heeft Teus Kool uit Waardenburg voorgedragen, hij is gekozen met haast alle stemmen van de vergadering. U hebt het goed gelezen, de SGP en de ChristenUnie vormen één fractie, terwijl ze afzonderlijk de verkiezingen zijn in gegaan. Natuurlijk komt dan de vraag op, welke reden heeft u om deze combinatie te vormen.

Dat hoop ik kort te kunnen uitleggen.
3 van 4 gekozen leden kende elkaar al langer vanuit de vorige bestuursperiode. De verkiezingsprogramma's vertoonden geen principiële verschillen als uitgangspunten. Wel staan de beide partijen voor het gegeven dat we rentmeester zijn van deze aarde.
We moeten aan onze kiezers niet alleen uit kunnen leggen wat we doen, maar ook waarom we kiezen voor een bepaald beleid. Dit vanuit onze uitgangspunten als christelijke partijen. We zijn ten alle tijde aan te spreken op onze uitgangspunten.

Maar er zijn ook praktische zaken.
Het aantal commissies was voor een tweemansfractie niet in te vullen. Voor de SGP was het dan de vraag, als onze kandidaat voor het dagelijks bestuur gekozen zal worden, hoe red je het dan als éénmansfractie. De uitkomst van het overleg tussen SGP en ChristenUnie was dat één fractie grote voordelen heeft. Inhoudelijk hebben we elkaar bevraagd, en zijn we allen tevreden over deze uitkomst.
De partijen die nu deelnemen aan het dagelijks bestuur hebben de hoofdlijnen aangereikt voor een uit te werken bestuursakkoord.
Dat bestuursakkoord is de basis voor het beleid van de komende 4 jaar. Op 13 februari a.s. komt dat in bespreking in de A.B.vergadering.
We zijn ons als fractie aan het voorbereiden voor een reactie in deze vergadering, noem het maar een stukje algemene beschouwingen.

Ik kan u in iedere geval wel zeggen, dit stukje komt toch pas openbaar na 13 februari, we zijn positief, met een kritische blik voor dit document.  In grote lijnen is dit beleid al voorbereid in de vorige bestuursperiode. Maar nu leggen we het officieel vast.

Ik hoop met dit bericht u als kiezers een kleine blik in de keuken van het waterschap te hebben gegeven.
Wij wensen u veel leesplezier.

 Jan Buchner fractievoorzitter SGP-ChristenUniefractie Rivierenland

 ========================================================================================

 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN IN DE BRABANTSE DELTA

In het waterschap "Brabantse Delta" zijn de waterschapsverkiezingen minder succesvol verlopen dan in"Rivierenland".
Totaal behaalde de ChristenUnie 3137 stemmen. Voor het behalen van een zetel was ongeveer het dubbele aantal stemmen nodig.
Alles overziende was de uitslag toch nog vrij goed.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006 behaalde de ChristenUnie in dit gebied ca 7000 stemmen en de SGP ca 1000 stemmen, samen dus 8000 stemmen bij een opkomst van 80%. Rekenen we dat om naar de uitslag voor de waterschapsverkiezingen bij een opkomst van ca 20% dan zouden we maximaal ongeveer 2000 stemmen behaald hebben.

Voor degenen die er direct bij betrokken zijn en met name voor de lijsttrekker Hans Dorr blijft het uiteraard teleurstellend dat je niet gekozen bent. De verkiezingscampagne, voorzover je van een campagne kunt spreken, is enigszins vreemd verlopen. De eerste berichten waren dat er weinig campagne gevoerd zou worden, er zouden door de gemeenten geen borden worden geplaatst om posters te "plakken".
We hadden ook geen posters laten drukken, ook landelijk is vanuit het partijbureau hierop niet ingezet. Van lieverlee kwamen er van een aantal gemeenten berichten dat er alsnog borden geplaatst werden, elke week kwamen er wel een paar gemeenten bij. Tot in de laatste week voor de verkiezingen meldden zich nog gemeente die alsnog borden plaatsten.

We hadden een aantal folder/posters die eigenlijk qua formaat en lettergrootte hiervoor niet geschikt waren die we zoveel mogelijk nog "geplakt" hebben. De zaterdag voor de verkiezingen was er door het waterschap een tournee georganiseerd langs 7 West-Brabantse steden.
Een Volendamse band zorgde er met veel lawaai voor dat nog eens de aandacht op de Waterschapsverkiezingen werd gevestigd.
Behalve in Roosendaal waar we ons vast reden in de Sinterklaasdrukte hebben we (Hans Dorr en ik) samen met een aantal vertegenwoordigers van de plaatselijke kiesverenigingen rondom de optredens van de band flyers uitgedeeld.
Helaas was het niet voldoende om een zetel te bemachtigen.

Rinus van Langevelde

 ========================================================================================

 

« Terug

Archief > 2009 > maart

Geen berichten gevonden