Commissievergaderingen 3 april - (verslag)

08-04-2009 09:04 08-04-2009 09:04

Overzicht verschillende commissies:

Commissievergadering BM
Commissievergadering RM
Commissievergadering ZWC
Commissievergadering EMG

 

Commissievergadering BM

In het algemeen veel lof en instemming. Kritiek was er op de aanbeveling dat de provincie "'warme" contacten met subsidie ontvangers moet onderhouden. Reden is dat daarmee de resultaten/doelstellingen eerder behaald worden. Het woordje warm werd naar mijn gevoelen verkeerd uitgelegd. CDA opperde giften te overwegen ipv subsidie en ik heb nog de suggestie gedaan om ipv geld ambtelijke capaciteit in te zetten. Dat werd echter niet omarmd.

Ook hier veel instemming. In Brabant blijken geen overschrijdingen te zijn boven de zgn Balkenende norm. In de toekomst wordt in de subsidievoorwaarden dit opgenomen als voorwaarde. GS zal toezien dat interimmanagers niet worden ingezet om de norm te omzeilen.

Het CDA stelde de 400 miljoen euro ter bestrijding van de crisis nog aan de orde. Men wilde een voortgangsrapportage, wat echter pas voor de vlg commissie is voorzien. Er worden al wel onderdelen uitgevoerd. Alle fracties drongen aan op snel handelen waar mogelijk, maar wel alert op rechtmatig handelen van GS. Indien nodig worden commissies op de hoogte gebracht en kan het achteraf bestuurlijk in PS worden gesanctioneerd.

(Jan Luteijn) -top-Commissievergadering RM

De commissie startte met een besloten gedeelte. Daarin werd de grondwaterwinning in de Brabantse Wal besproken en de fraude bij bodemonderzoek. Helaas kan ik geen inhoudelijke mededelingen doen maar de gedeputeerde heeft wel op voorstel van onze fractie een constructieve opdracht van meegekregen.

Mall Tilburg
In het openbare gedeelte hebben we allereerste de discussie over de mega-Mall in Tilburg opengebroken. Al eerder heeft onze fractie zich tegen de plannen verzet omdat de Mall midden in de ecologische hoofdstructuur komt te liggen, veel verkeer aantrekt en slecht ontsloten door openbaar vervoer is. Bovendien zal de regionale middenstand zwaar te lijden hebben onder een Mall die zeven dagen per week geopend is. Principieel tegen dus. Het CDA en de VVD doen echter alle moeite om zich maar niet te hoeven uitspreken over de wenselijkheid van de Mall terwijl van de Staten met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening juist een standpunt op voorhand gevraagd wordt. Gebruik makend van het nieuwe commissiereglement waarbij voortaan in de commissie hoofdelijk gestemd wordt hebben we het onderwerp weten te agenderen voor de komende commissievergadering. Ik heb Paul Rupp gehouden aan zijn toezegging om ook voor die commissievergadering met de uitwerking van de detailhandelsvisie te komen.

Herstructurering van het landelijk gebied
Om de voortgang van de herstructurering van het landelijk gebied op koers te houden heeft GS 53 gebieden aangewezen die prioriteit krijgen. Groen Links en D66 vinden dat over de criteria van te voren overleg had moeten plaatsvinden met de Staten. Uit het debat kwam niet veel concreets. Het gesprek met de reconstructievoorzitters aanstaande vrijdag is een veel geschikter moment om te kunnen bepalen of de koers die GS nu inzet de juiste is. Aan de hand van die bijeenkomst zal de ChristenUnie-SGP Statenfractie dan ook komen met een voorstel hoe de totale doenstellingen van de reconstructie op koers gehouden kunnen worden.

Robuuste Verbinding De Beerze
De concept structuurvisie Robuuste Verbinding De Beerze moest door Rupp hernomen worden en zal aangepast moeten worden voordat die de inspraak in gaat. Het college had in de structuurvisie een aantal beleidswijzigingen stiekem doorgevoerd om het project toch uitvoerbaar te maken. Net het punt waar we als fractie altijd op hebben gehamerd en nu ook weer naar voren hebben gebracht: denk zorgvuldig na welk beleid je uit het oude regime van ruimtelijke ordening wilt invoeren in het nieuwe regime. Zet niet al het beleid zonder zorgvuldige voorbereiding één op één over. Voor de gedeputeerde een pijnlijke les. Tegelijk een goede casus om eens goed te kijken naar overbodig beleid.

(Hermen Vreugdenhil) -top-Commissievergadering
ZWC

Evaluatie terugblik eigen functioneren. Dit leverde geen nieuws op. Werkbezoeken wel graag bij voorkeur koppelen aan commissievergaderingen.

Uitvoering Leefbare Wijken. In het algemeen tevreden fracties. Vragen over onderbesteding, M7 gemeenten en leereffecten zijn beantwoord.

Commissie is geïnformeerd over de landelijke evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg. Onze provincie is gekozen als onderdeel van de evaluatie. Om als Commissie eind dit jaar voldoende bagage te hebben om een en ander te kunnen bespreken organiseren we nog een expertmeeting. Bovendien ontvangen we van GS nog feitenoverzichten en zo mogelijk een weergave van de brabantse inbreng in de evaluatie.

Programma Brabantstad Culturele Hoofdstad. VVD wilde dit nu in een openbare commissie bespreken. Alle fracties steunen de inzet, maar maken zich zorgen over de financiële mogelijkheden van de provincie in het licht van mogelijk korting op het Provinciefonds. Onze fractie blijft wat terughoudend.

(Jan Luteijn) -top-Commissievergadering EMG

Eén belangrijk punt op de agenda, de voortgang van het nachtnet. De commissie heeft ingestemd met verlenging van de proef met nog een jaar. Wij konden ons niet vinden in dit standpunt. De proef heeft aangetoond dat NS zonder provinciale subsidie de nachttrein op vrijdag en zaterdag kostendekkend kan rijden. Dat was ook het doel van de proef. Het is nu aan NS om dit structureel te borgen in de dienstregeling. Laat de gedeputeerde zich daar nu hard voor gaan maken! De provincie kan zich dan richten op haar werkelijke taak, heb toeleidend en aansluitende
(bus)vervoer.

(Hermen Vreugdenhil) -top-

« Terug

Reacties op 'Commissievergaderingen 3 april - (verslag)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.