Verkoop van Essent nu niet forceren

essent1vrijdag 08 mei 2009 23:11

De ChristenUnie-SGP Statenfractie Noord-Brabant heeft bij de stemming over de vervreemding van de aandelen Essent aangegeven dat wij - alles overwegende - de verkoop op dit moment niet wenselijk te vinden. Een meerderheid van de Staten steunt die wens. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om toch de statenmotie te trotseren en te besluiten tot verkoop. Hierover zal 12 mei een besluit in GS moeten vallen. Naar onze stellige overtuiging is het niet verstandig om nu een definitief standpunt over de verkoop te forceren. De afgelopen maanden hebben zich rond de vraagstelling 'verkoop of niet' onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan. Het is daarom niet verstandig, gezien ook de reikwijdte van het besluit met nationale dimensies, om nu de definitieve keuze te maken om al of niet te verkopen.

Afgelopen week ontvingen wij naar aanleiding van het Statendebat een advies van de Brabantse en Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) om het besluit op te schorten om vervolgens tot een breed gedragen keuze te komen. Dit advies kunnen wij volledig omarmen en brengen wij graag onder de aandacht van de Statenfracties van aandeelhoudende provincies en de tweede kamerfracties van ChristenUnie en SGP.

In die herbezinning zou, zo adviseert het BZW, het volgende moeten worden meegewogen:

  • De huidige financiële- annex economische crisis heeft geleerd dat we in Nederland heel voorzichtig moeten omspringen met de economische ankers van onze economie, waaronder nutsvoorzieningen. Water en energie behoren daartoe. Zeker in de wetenschap dat zowel water als energie in de toekomst steeds schaarsere middelen zullen worden, is het van groot belang dat we onze verworvenheden op dat vlak koesteren. Besluiten tot vervreemding van dergelijke bedrijven moeten afgewogen worden tegen de risico's die een te grote afhankelijkheid van buitenlandse spelers voor de huidige en toekomstige generaties kunnen opleveren.
  • Wij zijn van mening dat het nu goed zou zijn eerst (opnieuw) te bevorderen dat er een stevige marktleider in Nederland op energiegebied ontstaat. Essent zou die rol in combinatie met een of meer andere energiemaatschappijen op zich moeten nemen. Een dergelijke zware speler kan op termijn, mits dan in Europa sprake is van een level playing field, vanuit een krachtige positie een relatie aangaan met een grote buitenlandse speler. Dit voorkomt dat de Nederlandse energiemarkt op korte termijn in handen komt van een buitenlandse partij, die vervolgens de betaalde prijs zal willen terugverdienen via een hogere energieprijs voor burgers en bedrijven. Dat risico is reëel gezien de onvolkomen marktwerking op de Europese energiemarkt, zie hierover het volgende punt.
  • In de discussie over verkoop of niet is de scheiding van energiebedrijven in een netbedrijf en een leveringsbedrijf een essentieel punt. Nederlandse energiebedrijven hebben die scheiding al doorgevoerd, en daarmee hun netwerken toegankelijk gemaakt voor andere leveranciers. Dat was een prima ontwikkeling, die marktwerking bevordert. Aangezien elders in Europa de splitsing niet algemeen is doorgevoerd, zou Nederland een probleem kunnen krijgen. Een buitenlands energiebedrijf dat niet gesplitst is, kan via het eigen netbedrijf het transport van concurrerende goedkopere stroom - uit het buitenland - tegenhouden. Marktwerking neemt daardoor af. In het geval van overname van Essent door RWE kan hier sprake van zijn. Voor burgers en bedrijven levert de overname door RWE daardoor ongewenste risico's op.
  • Cruciaal is dus het Europese splitsingsbeleid inzake energiebedrijven. Wij dringen er bij de minister van Economische Zaken en de tweede kamerfracties van ChristenUnie en SGP op aan om het Nederlandse splitsingsbeleid op te schorten, zolang elders in Europa op dat punt geen soortgelijk beleid wordt gevoerd. Hierbij moet worden meegewogen dat ‘Brussel' meer ruimte laat dan aanvankelijk gedacht.
  • Hoe dan ook kan geen besluit tot verkoop worden genomen als niet eerst de positie van de kerncentrale Borssele, die het gemeenschappelijk eigendom is van Delta en Essent, goed is geregeld.

Het zeer weloverwogen besluit van de Staten van Noord-Brabant om niet te verkopen vraagt nu om een zorgvuldige heroriëntatie en niet om een ramkoers van GS. De ChristenUnie-SGP Statenfractie zal zich er dan ook voor inzetten om tot een breed gedragen toekomstvisie van ons energiebedrijf te komen.

Hermen Vreugdenhil, Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Statenfractie Noord-Brabant

 

 

« Terug

Archief > 2009 > mei

Geen berichten gevonden