Megastallen Brabant voorlopig in omvang beperkt - verslag Statenvergadering 02/10/'09

provinciehuis305-10-2009 20:03 05-10-2009 20:03

De pilot om het provinciale openbaar vervoer voor jongeren tot 12 jaar en reizigers van 65 jaar en ouder zal worden verlengd tot 1 juli 2010. Voorlopig worden de megastallen beperkt tot 1,5 ha per bedrijf. En pas in december zal er meer gedetailleerd gesproken worden over de investeringen die mogelijk zijn met geld dat de provincie ontving bij de verkoop van de aandelen Essent. Deze besluiten namen Provinciale Staten vrijdag 2 oktober onder leiding van onze nieuwe voorzitter Wim van de Donk, die donderdagavond werd geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de koningin in Noord-Brabant.

Verlenging proef goedkoop busvervoer

Tijdens de vergadering besloten Provinciale Staten om de prijs voor het Brabantse openbaar vervoer voor volwassenen van 65 jaar en ouder, en kinderen van 4 tot 12 jaar, tot 1 juli 2010 vast te stellen op € 0,30 per uur. Aanleiding voor deze beslissing waren uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van het goedkope tarief. Daaruit bleek dat het aantal reizen in de doelgroep met 38 % is toegenomen. De ChristenUnie-SGP fractie vroeg in het debat aandacht voor de relatief lage bekendheid van het goedkope kaartje. “Bij een proef in Tilburg vorig jaar was de bekendheid 97%. In Brabant zie je de bekendheid slechts langzaam oplopen tot nu 81%. De keuze van GS om zelf de marketing te doen heeft niet goed uitgepakt. Wij verwachten dan ook een gedegen plan om de bekendheid van de proeven fors op te voeren” aldus Hermen Vreugdenhil. Een brede meerderheid steunde het voorstel van de ChristenUnie-SGP fractie om al in maart 2010 een breed debat te starten over de toekomstige prijs en kwaliteit van het busvervoer. “Hierin moeten we een goede afweging maken tussen prijs en kwaliteit. Ouderen en scholieren moeten we blijven steunen met een scherp geprijsd buskaartje. Een forens heeft er echter meer aan dat de bus snel en op tijd rijdt en niet om zes uur stopt. Daar heeft hij een redelijke prijs voor over. Wat ons betreft blijft de maandkaart van € 27,00 voor MBO-scholieren van 16 en 17 jaar in ieder geval gehandhaafd totdat er een landelijke oplossing voor deze doelgroep is,“ aldus Hermen Vreugdenhil

Met het debat in maart kunnen de uitkomsten hiervan doorgevoerd worden per 1 juli wanneer de proeven voor goedkoop OV aflopen en de chipkaart ingevoerd gaat worden.

Megastallen

Uitvoerig werd stil gestaan bij de procedure rond het burgerinitiatief/petitie ‘megastallen-nee’. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Milieu op 9 oktober zal verder worden gesproken over de invulling van de werkgroep die deze procedure verder gaat voorbereiden. Uitgangspunten bij deze procedure zijn dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid, en dat daarmee de behandeling van het burgerinitiatief in Provinciale Staten is voorzien op 20 maart 2010. De ChristenUnie-SGP fractie is blij met de toezegging van het college om megastallen in Brabant lopende de discussie te beperken tot 1,5 hectare per bedrijf.

 Investeringsprogramma Essent

Het investeringsprogramma Essent dat GS in het voorjaar aan Provinciale Staten voorstelde, is aanvaard als koersdocument. Daarbij werd ook afgesproken dat de Staten in december zullen spreken over de nadere uitwerking. Speerpunten in die uitwerking zullen zijn:

-         sterke inzet op kennis en innovatie, en duurzaamheid

-         transitie naar een duurzame energievoorziening

-         waar nodig erkenning houden met verslechterende financiële ontwikkelingen.

 De ChristenUnie-SGP fractie heeft de spoorlijn Breda-Utrecht ingebracht als een van de infra projecten die in het kader van de transitie naar duurzame mobiliteit prioriteit verdienen. “Wij hadden graag gezien dat de opbrengsten van Essent volledig zouden worden gestoken in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelen. Als het aan ons ligt bereiken we dat met een stevig energiebezuinigingsprogramma, investeringen in OV infrastructuur en het stimuleren van het OV gebruik in plaats van de auto. Nu komt er toch weer een breed pakket dat vooral economisch ingestoken wordt. De PvdA zal zich nog wel eens achter de oren krabben omdat die instemden met de verkoop van Essent als de opbrengst dan maar voor het overgrote deel naar energietransitie zou gaan. Nu VVD en CDA dat blokkeren wordt wel heel pijnlijk duidelijk dat de PvdA niet nodig is in dit college en als het moet gemangeld wordt”, aldus Vreugdenhil

 Aviolanda

Na ampele overwegingen besloten Provinciale Staten het voorstel van GS voor een joint venture die het bedrijventerrein De Kooi in Woensdrecht verder gaat ontwikkelen voor de luchtvaartindustrie aan te houden tot de volgende vergadering op 23 oktober. Tijdens het debat bleek cruciale informatie over het belang van de provincie in de joint venture (49% in plaats van 60%) foutief aan de Staten te zijn gepresenteerd. Ook kon het college geen duidelijkheid geven over de mogelijke toename van geluidhinder. Deze kan door de zeer ruime (militaire)geluidmogelijkheden oplopen tot zeven maal de huidige hinder. Gedeputeerde Staten zullen in de volgende Statenvergadering een aangepast voorstel met actuele gegevens voorleggen. “Wij zullen dit voorstel kritisch bezien op de overlast voor omwonenden en natuur. In ieder geval zal op voorhand scherp vastgelegd moeten binnen welke milieukaders het project gerealiseerd moet worden. Wij stemmen niet in met een joint venture als voor omwonenden onduidelijk is wat de overlast wordt. Een verzevenvoudiging van geluid is voor ons onaanvaardbaar. Wij zullen hiertoe dan ook een motie indienen”, aldus Vreugdenhil

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht