Dienend leiderschap gevraagd

hermen 127-10-2009 19:01 27-10-2009 19:01

“De crisis slaat diepe gaten in economie én samenleving. Met de begroting 2010 toont het college niet het gevoel van urgentie. Het bestaand beleid, afgesproken in financieel rijke jaren wordt grotendeels doorgetrokken ten koste van een aantal essentiële pijlers voor de toekomst: jeugdbeleid, ecologie en water.” Deze kritische noot plaatste de ChristenUnie-SGP fractie bij de algemene beschouwing 2010. “De provincie moet nu laten zien dat zij in staat is om een beleidsomslag te maken. Juist in moeilijke jaren bouwen aan een sociale en duurzame economie en een stabiele en betrokken samenleving. Niet door de rijkdom voor onszelf op te eisen maar door te geven te delen en dienend leiderschap te tonen”, aldus Vreugdenhil

De ChristenUnie-SGP motie om het college op te dragen om nog voor de begrotingsbehandeling te komen met een visie op de toekomst kon op brede steun in de Staten rekenen. Voor het college bleek die onuitvoerbaar. Hiermee werd pijnlijk duidelijk dat het college daarmee het statenbesluit van voor de zomervakantie niet kon of wilde nakomen. Het leverde wel de toezegging op dat GS nog voor de begrotingsbehandeling met een lijst komt met potentiële bezuinigingsmogelijkheden.

Door alle partijen werd gedeputeerde Hoes nogmaals te kennen gegeven dat de voorgestelde bezuinigingen op het Waterplan onacceptabel zijn. Nu de VVD zich hierbij aangesloten heeft is er inmiddels een Statenbrede steun hiervoor.

In het voorjaar van 2010 zullen Provinciale en Gedeputeerde Staten een gezamenlijke bijeenkomst houden waarin concrete voorstellen voor bezuinigingen en ombuigingen aan de orde komen. Dit gebeurt in relatie tot de kerntaken van de provincie en de uitgangspunten ‘Sturen met Kaders’ die eerder zijn vastgesteld.

PS zullen zich dan uitspreken over welk provinciaal middenbestuur zij willen zijn, welke taken zij willen oppakken en de wijze waarop die uitgevoerd moeten worden. In het voorjaar 2010 zal duidelijk zijn hoe de financiële positie van de provincie zal worden vanwege de rijksbezuinigingen op het Provinciefonds.

Voor de volledige tekst van de algemene beschouwing zie het onderstaand nieuwsbericht (hier).

« Terug

Reacties op 'Dienend leiderschap gevraagd'

Brabants Dagblad 24 oktober
Geplaatst op: 27-10-2009 19:07 Quote
Provinciale Staten hebben gisteren de druk op het provinciebestuur (GS) opgevoerd om de afspraken met de waterschappen over de financiering van het Brabantse waterplan na te komen. Ook de VVD schaarde zich achter deze thans statenbrede opvatting.

Dat leidde gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen tot een felle woordenwisseling met gedeputeerde Onno Hoes die bleef weigeren op de proppen te komen met 40 miljoen euro die GS heeft bezuinigd op het provinciaal waterplan dat projecten bevat als het weer kronkelend maken van gekanaliseerde beken en aanleg van ecologische verbindingszones langs waterlopen. Hoes hield staande dat de staten zelf de ontbrekende 40 miljoen uit de begroting moeten opdiepen. "U moet als volksvertegenwoordiger keuzes maken. U geeft uzelf een brevet van onvermogen door dat niet te doen", blafte hij tegen de Partij voor de Dieren en de SP die vinden dat GS hiervoor opdracht moet geven. "Wij kennen de finesses van de geldstromen niet."
VVD en ChristenUnie/SGP vinden dat GS verzuimen maatregelen te treffen om het snel oplopende begrotingstekort het hoofd te bieden. Volgens gedeputeerde Paul Rüpp kan dat pas als in 2010 duidelijk is hoe groot de tekorten worden. Er komt al wél een lijstje met potentiële bezuinigingsruimte.
for
Geplaatst op: 06-09-2015 15:34 Quote
Nieuw bericht