Begroting in positieve richting bijgesteld

Begrotingmaandag 23 november 2009 13:57

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2010 unaniem besloten extra geld vrij te maken voor de jeugdzorg in Brabant, voor de uitvoering van de integrale dorpsontwikkelingsplannen, de uitvoering van het waterplan en het fietsbeleid. “Een mooi resultaat gezien onze inzet bij de algemene beschouwing. Ook een helder signaal naar het college dat ze niet altijd met de juiste prioriteiten bezig zijn”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Naast deze ombuigingen is er ook besloten om meer geld in te zetten voor het streven om in 2018 van BrabantStad de Culturele Hoofdstad van Europa te maken. Het amendement over BrabantStad Culturele Hoofdstad kreeg enkel de tegenstem van ChristenUnie/SGP. Als we in het voorjaar pijnlijke bezuinigingen moeten nemen dan past het niet om nu nog eens 3,5 miljoen extra uit te geven aan een poging om culturele hoofdstad te worden. Het is overigens nog maar de vraag of de B5 gemeenten hier in hun volgende collegeperiode mee verder willen gaan. Ook zij staan voor gigantische bezuinigingen.

Daarnaast werden twee moties aangenomen. Daarbij werd commissaris van de koningin Wim van de Donk benoemd tot Vaandeldrager Brabant Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Ook werd vastgelegd een Revolving Fund op te nemen in het Masterplan Energie dat binnenkort aan de orde komt. De overige 19 moties werden verworpen.

De begrotingsvergadering kenden een bizar begin toen de coalitiepartijen bij aanvang van de vergadering een procesvoorstel voor de kerntakendiscussie aangrepen om hun eigen college een draai om de oren te geven. Zij verworpen nog voordat de begrotingsbehandeling begonnen was bij amendement de meerjarenbegroting en de bezuinigingsvoorstellen van het college en wensten enkel te spreken over de begroting 2010.

Ook in de inhoudelijke bespreking bleek dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten elkaar uit het oog zijn verloren. Op liefst vier belangrijke thema’s werd het college teruggefloten en werden wijzigingsvoorstellen unaniem door de Staten aanvaard.

Het college probeerde ondanks een Statenbreed gesteunde motie de middelen voor de uitvoering van het waterplan met 40 miljoen te verlagen. Provinciale Staten hielden gelukkig voet bij stuk en waren van mening dat daarmee de ambities uit het waterplan in gevaar komen. Er was unanieme steun voor het amendement om nu al  27,5 miljoen extra te reserveren voor uitvoering van het waterplan. De coalitiepartijen wilden het resterende bedrag van 13 miljoen niet nu al vrijmaken, maar kwamen met een oude truc. Het bedrag werd geclaimd om met voorrang in te brengen in het nieuwe bestuursakkoord van 2011. Nota bene dezelfde drie coalitiepartijen die nog geen twee uur daarvoor een amendement indienden om geen voorstellen voor 2011 en verder te zullen bespreken. Inconsequentie van de bovenste plank.

Op het terrein van Jeugdzorg kiest de ChristenUnie-SGP fractie ervoor garant te staan voor de kosten van de jeugdzorg in 2010. De bezuiniging van 6 miljoen die het college voorstelde werd unaniem door de Staten afgewezen. Wij kiezen er liever voor om met het huidige geld meer prestaties af te spreken, dan voor minder geld minder prestaties en alle onrust in de sector vandien. Zolang wij verantwoordelijkheid hebben voor dit beleidsterrein dan moeten wij ook tonen die verantwoordelijkheid waard te zijn.

Bij de dorpsontwikkelingsplannen (idops) heeft het college de gemeenten de worst voorgehouden dat zij een forse aanspraak mochten doen op provinciale gelden voor de uitvoering. Nu het op de uitvoering aankomt, laat het college weten dat er geen extra idops gefinancierd kunnen worden. Door de budgetten van de gedeputeerde nog maar eens flink tegen het licht te houden hebben de Staten er nog bijna 8 miljoen uit kunnen wringen die nu specifiek voor de uitvoering van de idops bestemd worden.

Nog maar een maand geleden is het Brabantse fietsbeleid besproken. Eén van de speerpunten van het ChristenUnie-SGP verkiezingsprogramma. Het college liet de commissie kiezen uit drie scenario’s. Ondanks dat een commissiemeerderheid voor het meest ambitieuze scenario koos, kosten 6 miljoen, wilde het college maximaal 4 miljoen in de begroting vrijmaken. Ook op dit punt is het college teruggefloten door een unanieme Staten die nog een kleine 2 miljoen vrijmaakte om de ambities waar te maken.

Al met al was het een bijzondere begrotingsbehandeling waarin we toch op een aantal terreinen getoond hebben écht onze verantwoordelijkheid te willen nemen. Op andere terreinen hebben we de accenten kunnen verleggen. Toch zijn wij er ons zeer bewust van dat we in het voorjaar bij de bespreking van de kerntaken voor fundamentele en pijnlijke keuzes komen te staan. Dan zal er een bezuiniging van 200 miljoen en meer op tafel liggen. Dan kunnen keuzes niet meer doorgeschoven worden. We komen hier enkel goed uit  als we dit op een constructieve wijze doen in een juiste samenwerking tussen provinciale en gedeputeerde Staten. Waarin GS signalen uit de Staten niet negeert en PS ook échte keuzes wil maken. Eerst zullen er nog wel wat kopjes koffie gedronken moeten worden om her en der wat plooien glad te strijken. Daar hebben we dan ook even de tijd voor. Ik stel voor, een gezellige Brabantse koffietafel. Brabant is het waard!

« Terug

Archief > 2009 > november

Geen berichten gevonden