Terugblik Statenvergadering 4 en 5 februari

statenzaalmaandag 08 februari 2010 20:22

De Statenvergadering van 4 en 5 februari kende een overvol programma. Een palet aan onderwerpen kwam langs waar zowel de kaderstellende, de controlerende als de volksvertegenwoordigende rol van Provinciale Staten aan bod kwam. Hierbij een impressie van het resultaat van 11 uur debatteren.

Q-koorts debat: “niet in emotie besluiten nemen”

Tijdens de eerste Statenvergadering van het jaar werd nog eens indringend met elkaar gesproken over de q-koorts. Toch moeten we voorzichtig zijn om de bestrijding en terugdringing van de q-koorts nu niet onzorgvuldig te mengen met een ruimtelijk debat en het debat over de megastallen. De maatregelen die nu getroffen zijn zijn erop gericht zijn om de uitbraak vanaf nu fors in te dammen.

“We moeten oppassen dat we nu in de emotie besluiten nemen. Wat de ChristenUnie-SGP fractie betreft heeft Provinciale Staten dan ook adequaat gehandeld door in december een bouwstop af te kondigen voor geiten- en schapenhouderijen. We zullen nu eerst het effect van ruimingen en de genomen maatregelen moeten afwachten”, aldus Hermen Vreugdenhil

Dat op basis van volksgezondheidsrisico’s er in het toekomstige beleid eisen gesteld moeten worden aan zowel de locatie als concentratie van veebedrijven staat voor de ChristenUnie-SGP fractie vast. “De volksgezondheid zal vanaf nu een belangrijk uitgangspunt worden bij de ruimtelijke ordening. Ik denk dat de sector hier ook geen andere mening over heeft”, aldus Vreugdenhil. Tot daadwerkelijke richtinggevende uitspraken of toezeggingen leidde het debat niet.

Beleidsevaluatie jeugdzorg: conclusies bouwsteen voor koerswijziging

De beleidsevaluatie jeugdzorg maakte duidelijk dat de provincie in haar ondersteuning van de ketenaanpak teveel heeft gestuurd op proces en te weinig op inhoud. De aanbevelingen van de commissie beleidsevaluatie om als provincie nog dichter op de problematiek in gemeenten kruipen neemt de ChristenUnie-SGP fractie niet over.

“Wij pleiten ervoor om het rapport te zien als een bouwsteen voor een koerswijziging. Het middenbestuur staat in deze taak te ver af van de dagelijkse problematiek. Wat ons betreft kan de provincie deze ‘taak’ beter overdragen aan de gemeenten. Dan kan de provincie zich focussen op het voeren van regie en bundeling van kennis”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Deze lijn werd in het debat enkel ondersteund door het CDA. Toch bleek de gedeputeerde wel gevoelig voor deze oproep. Zij gaf aan dat de provincie zich vooral regionaal en niet vooral lokaal zal toeleggen op de regiefunctie. “Er moet een kanteling naar regionaal plaatsvinden”, aldus gedeputeerde van Haaften.

Provinciale milieuverordening: vertrouwen in gemeenten?!

Het voorstel van het college om in de provinciale milieuverordening voor grondwaterbescherming doelbepalingen in plaats van voorschriften te hanteren kon op steun van de ChristenUnie-SGP fractie rekenen. Een motie van PvdA, SP en CDA om de handhaafbaarheid na invoering nog eens goed te onderzoeken en de gemeenten hierover nader te laten rapporteren kon op tegenstand van de ChristenUnie-SGP fractie rekenen. “We voeren hier een hybride discussie. Enerzijds willen we verantwoordelijkheden bij gemeenten neerleggen, anderzijds vertrouwen we niet dat ze het kunnen en dragen wij ze op om meer dan voorheen verantwoording af te laten leggen en extra rapportages in te dienen. We zouden ons er juist voor moeten inzetten om de kennis bij gemeenten te versterken”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Gedeputeerde Hoes (Milieu) kon zich hier bij aansluiten. “De woorden van de ChristenUnie-SGP fractie zijn mij uit het hart gegrepen”, aldus Hoes. Gedeputeerde van Nieuwenhuizen (handhaving) zegde toe dat de provincie zich ervoor gaat inzetten om de juiste kennis over te dragen aan gemeenten. “Ik zal hiervoor het gesprek aangaan met de servicepunten handhaving”, aldus van Nieuwenhuizen.

Hierop werd de motie van PvdA, SP en CDA ingetrokken.

Debat grondbeleid: “provinciaal grondbedrijf geen moneymaker” 

Voor een provinciaal grondbedrijf is transparantie essentieel, controleerbaarheid door de Staten een absolute voorwaarde en de realisatie van door de Staten vastgestelde provinciale doelen fundamenteel. “Het rekenkamerrapport maakt duidelijk dat de provincie zich steeds vaker buiten politieke controle om manifesteert als grondspeculant. Tot nu toe speculeert de provincie meer dan dat het realiseert. Het Brabantse grondbeleid moet dan ook fundamenteel op de schop”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Te gemakkelijk wordt er in de provincie vanuit gegaan dat de provincie een grondbedrijf nodig heeft die lijkt op het traditionele grondbedrijf van een gemeente. “Vergeten wordt daarbij een gemeentelijk grondbedrijf tamelijk zelfstandig projecten tot uitvoering brengt met als nevendoel het maken van winst; dat moet bij de provincie geen doel op zichzelf zijn. Het grondbedrijf moet niet gezien worden als moneymaker”, aldus Vreugdenhil.

De gemeentendringen al lange tijd aan op een discussie over het toekomstig provinciaal grondbeleid. “Een fundamentele discussie is dan ook noodzakelijk over de vraag of en hoe het provinciaal ontwikkelbedrijf in deze vorm moet worden gecontinueerd. Die discussie willen wij graag samen met het college en de gemeenten voeren”, aldus Vreudenhil.

De coalitie hield zich echter als een oester gesloten. Hoewel zij wel de aanbevelingen aanvaarde van de rekenkamer voor herziening van het beleid weigerde ze richtinggevende moties ten aanzien van transparantie en doel van het grondbedrijf te steunen.

Debat natuurcompensatie: “Als een speer aan de slag!”

De ChristenUnie-SGP fractie is geschrokken van het rekenkamerrapport naar het nakomen van afspraken ten aanzien van de natuurcompensatie. “De provincie heeft een zeer verantwoordelijke taak heeft gekregen in de bescherming van natuur, landschap en biodiversiteit. Ze heeft de verantwoordelijkheid om zowel flexibiliteit in de ruimtelijke ordening te combineren met behoud van natuurkwaliteit. Voor ons een forse schok om te constateren dat die provincie niet goed zorgt voor het compenseren van beschermde natuur. Haar rentmeesterschap verwaarloost”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Toch is wat de ChristenUnie-SGP fractie betreft niet zozeer deze uitkomst het schokkendst. In 2004 zijn al afspraken gemaakt zijn om de natuurcompensatie te waarborgen en transparant te maken en diezelfde constatering met vrijwel identieke aanbevelingen heeft in 2006 de VROM inspectie na een onderzoek nogmaals getrokken. “Dat het college meermaals belooft om de aanbevelingen op te volgen en dit nog steeds niet heeft gedaan geeft eerder blijk van een hardleerse overheid die onvoldoende oog heeft voor de kwaliteit en kwantiteit van natuur. Het heeft niet zozeer zin om nu met elkaar weer afspraken te maken over wijziging van uitvoering die al eerder zijn gemaakt. Dan is het devies als een speer aan de slag!”, aldus Vreugdenhil. De Staten namen onverkort de aanbevelingen van de rekenkamer over. Het college zal die aanbevelingen in een plan van aanpak voorleggen aan de Staten.

Debat spoorlijn Breda Utrecht
De provincie gaat een regionaal overlegorgaan instellen om te verankeren dat aanleg van de spoorlijn Breda-Utrecht langs de A27 in de toekomst mogelijk blijft. Ook wordt het tracé van de toekomstige spoorlijn opgenomen in de provinciale structuurvisie en in de Gebiedsagenda Brabant. De motie van de ChristenUnie-SGP fractie die hiertoe opriep werd unaniem ondersteunt. “Een belangrijke formele stap om te komen tot daadwerkelijke realisatie van de spoorlijn. De vrijblijvendheid van de gesprekken is er nu wel vanaf. Nu wordt het doorpakken. Wij verwachten dan ook dat in de komende collegeprogramma’s van de A27 gemeenten de spoorlijn een prominente plaats krijgt”, aldus Hermen Vreugdenhil.
Met de motie wordt geborgd dat bij de de verbreding van de A27 de toekomstige aanleg van de spoorlijn langs de A27 zeker wordt gesteld.
Om te voorkomen dat er in de tussentijd belemmeringen ontstaan voor de aanleg van de gewenste spoorlijn, is met de instelling van het regionaal overlegorgaan geborgd dat de spoorlijn later kan worden aangelegd. Bij het overlegorgaan worden ook de andere provincies en gemeenten betrokken die in het betreffende gebied liggen. Gedeputeerde Van Nieuwenhuizen wordt voorzitter.

Een mooie afsluiting van een lange maar goede Statenvergadering.

« Terug

Archief > 2010 > februari

Geen berichten gevonden