Provincie wil afspraken over extra bussen nakomen

busreiziger in de koudinsdag 09 februari 2010 12:39

De ChristenUnie-SGP fractie is blij dat de provincie de gemaakte afspraken over de inzet van extra bussen bij capaciteitsproblemen bij de vervoerder nog eens stevig zal benadrukken. Ook is de Statenfractie tevreden met de toezegging dat de provincie de klachtenafhandeling van Veolia nog eens kritisch tegen het licht houdt. Dit antwoord het college op Statenvragen gesteld door de ChristenUnie-SGP Statenfractie.

“Blijkbaar was het nodig om nog eens stevig aan de bel te trekken. Voor iedereen zijn de afspraken nu weer helder. Wij vertrouwen erop dat die nu ook nagekomen worden zodat we de busreiziger niet in de kou laten staan. Als de uitvoering net zo constructief is als het antwoord gaat het busvervoer in Altena een mooie toekomst tegemoet. Wij zullen er bovenop blijven zitten”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Geachte heer Vreugdenhil,

Bij brief van 12 januari 2010 heeft u namens de ChristenUnie SGP-fractie ingevolge artikel 3.2 van het Reglement van Orde vragen gesteld over de buurtbussen in West-Brabant.

De vragen luiden als volgt:

“Steeds vaker en indringender bereikt ons het bericht dat buurtbusreizigers door capaciteitsgebrek in de acht-persoonsbusjes bij de haltes worden achtergelaten. Met het huidige winterse weer is de situatie nog nijpender omdat veel reizigers gebruik willen of moeten maken van de buurtbus. Op dit moment is de situatie zo dat chauffeurs reizigers geregeld letterlijk in de kou moeten laten staan, de ChristenUnie-SGP Statenfractie vindt dit een zeer ongewenste situatie voor zowel reiziger als chauffeur”

“Diverse buurtbusverenigingen (maar ook reizigers) hebben het capaciteitsprobleem (met name in het landelijk gebied) aangekaart bij het verantwoordelijke vervoersbedrijf Veolia Transport. Chauffeurs en reizigers lopen bij het melden van hun klachten op tegen een muur van onbegrip van de zijde van Veolia. Veolia Transport laat als reactie op de klachten van de buurtbusverenigingen weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor de problematiek en geeft aan dat chauffeurs de reiziger ‘gewoon’ moet laten staan als er geen plaats is en maakt ondanks beloften aan reizigers om dit wel te doen duidelijk geen aanstalten de problemen aan te pakken.

 

Antwoordvan Gedeputeerde Staten d.d. 2 februari 2010

1.      Is het college op de hoogte van de problematiek?

In het nadrukkelijke belang van de veiligheid van de reizigers handhaaft Veolia het maximale aantal personen dat in een buurtbus vervoerd mag worden. Er is wettelijk bepaald dat er maximaal acht reizigers mogen plaatsnemen. Er zijn geen staanplaatsen toegestaan.

Er behoren 25 buurtbuslijnen tot de concessie van Veolia. Veolia heeft 25 klachten ontvangen over situaties dat een reiziger niet werd toegelaten tot een buurtbus, omdat de maximale capaciteit was bereikt. Eén van deze klachten is ook aan de provincie en aan het Reizigersoverleg Brabant (ROB) gestuurd.

2.      Wat heeft het college reeds ondernomen om het structurele capaciteitsgebrek op te lossen?

De provincie heeft een aantal maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de vervoerbedrijven die in opdracht van de provincie openbaar vervoer verrichten voldoende capaciteit bieden:

  • De vervoerbedrijven zijn conform het bestek verplicht een zogenaamde versterkingsrit in te zetten wanneer het reizigersaanbod daarom vraagt.
  • Conform het bestek hebben vervoerbedrijven een telefonische buurtbus-helpdesk ingesteld. Buurtbuschauffeurs kunnen hier melding maken van drukte. Deze helpdesk is operationeel op tijden dat er buurtbussen rijden. Reizigers kunnen terecht bij de klantenservice van Veolia.
  • In het kader van de GOV-pilots zijn aanvullende afspraken met de vervoerbedrijven gemaakt over de situaties waarin versterkt moet worden in aanvulling op het Programma van Eisen. Aanleiding voor deze aanvullingen waren de vooraf onduidelijke effecten van de GOV-pilots op de vraag naar openbaar vervoer.
  • Op drukke momenten rijden er reguliere bussen op buurtbusroutes. Met ingang van de nieuwe dienstregeling (13 december j.l.) is het aantal ritten van reguliere bussen uitgebreid op de buurtbuslijnen 230, 231 en 267. Er is een speciale schoolliner gestart om buurtbus 233 te ontlasten

Veolia heeft in het najaar van 2009 overleg gevoerd met alle besturen van buurtbusverenigingen, onder andere om de noodzaak van structurele versterking tijdens de nieuwe dienstregeling te bespreken. Zowel Veolia als Arriva hebben afspraken gemaakt met taxi-ondernemers voor het rijden van structurele versterkingsritten, waardoor er geen sprake is van structurele capaciteitsproblemen. Er rijden momenteel versterkingsritten op de lijnen 192, 200, 210, 218, 233, 234, 239 en 267.

Vanwege strikte handhaving van het wettelijk maximaal aantal toegestane personen, het winterse weer medio december 2009 / januari 2010 en drukte in de spits bij lokale taxi-ondernemers is het Veolia in de praktijk niet mogelijk gebleken om incidentele capaciteitsproblemen op te vangen.  De grootste verstoringen hebben plaatsgevonden in de periode vanaf 17 december 2009 tot medio januari 2010. Ook busvervoer in andere delen van het land en het treinverkeer hebben veel overlast ondervonden door de weeromstandigheden.

3.      Is het college bereid om met de buurtbusverenigingen en Veolia in gesprek te gaan om op korte termijn het capaciteitsprobleem op te lossen?

Er is sprake geweest van incidentele capaciteitsproblemen. Over incidentele en structurele capaciteitsproblemen zijn met Veolia afspraken gemaakt. Wij zullen het belang van de zorgvuldige uitvoering van deze afspraken bij Veolia nogmaals benadrukken.Veolia heeft naar aanleiding van signalen van buurtbusverenigingen structurele versterkingsritten ingezet. Het bestrijden van incidentele overbezetting is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Veolia en de buurtbusverenigingen. De provincie heeft een taak als het gaat om structurele versterkingen. Zie ook de beantwoording van vraag 2.

4.      Is het college het met ons eens dat het wel erg wrang is dat tijdens de campagne om meer reizigers in het busvervoer te krijgen met goedkope kaartjes dezelfde reiziger met hun goedkope kaartje beteuterd bij de halte wordt achtergelaten?

We betreuren elk  geval dat een reiziger bij de halte is achtergebleven.

5.      Hoe schat het college de gevolgen hiervan in voor het imago van het busvervoer en de resultaten van de pilot goedkoop openbaar vervoer?

De extreme weersomstandigheden hebben incidenteel problemen veroorzaakt. Wij verwachten dan ook geen gevolgen voor het imago van het busvervoer en de resultaten van de pilot goedkoop openbaar vervoer.

6.      Is het college van mening dat de klachtenafhandeling van Veolia zeer onwenselijk is?

Er zijn bij de provincie geen klachten bekend over onbegrip en slechte klachtenafhandeling bij Veolia. Het is begrijpelijk dat het voor buurtbuschauffeurs onaangenaam is een reiziger de toegang te moeten weigeren tot een bus die volledig bezet is (ook wanneer er een versterkingsbus op komst is). Het gaat immers om lokale vrijwilligers, die de reizigers vaak persoonlijk kennen. Voor reizigers is het wellicht moeilijk te begrijpen dat er uit wettelijke veiligheidsoverwegingen geen staanplaatsen zijn toegestaan, in tegenstelling tot reguliere bussen. Om het begrip van reizigers te vergroten zijn de buurtbussen halverwege november 2009 voorzien van stickers en posters waarin alle spelregels op een rij zijn gezet.

7.      Is het college bereid om in gesprek te gaan met Veolia over de klachtenafhandeling en te zoeken naar een structurele verbetering hiervan?

Het college is bereid om bij Veolia na te gaan wat de kwaliteit is van de klachtenafhandeling. Indien nodig zullen verbeterafspraken gemaakt worden.

« Terug

Archief > 2010 > februari

Geen berichten gevonden