GS moet Statenbesluit megastallen respecteren

megastaldinsdag 13 april 2010 19:22

“Het college van GS moet het Statenbesluit over de megastallen respecteren. Het college laat zien een eigen interpretatie van dit heldere besluit te prefereren”, aldus Hermen Vreugdenhil. In de concept verordening stelt het college voor om tot 1 januari 2011 een ontheffingsmogelijkheid op te nemen waardoor toch uitbreiding mogelijk wordt tot 2,5 en 3 hectare en nieuwvestiging in een landbouwontwikkelingsgebied.

“De ingezette lijn in het Statendebat van 19 maart is helder. Het feit dat we een voorbereidingsbesluit genomen hebben houdt in dat we per direct een aanpassing van beleid noodzakelijk achten. De wijze waarop is ook helder. Hierin past niet een zeer ruime ontheffingsregeling”,aldus Vreugdenhil.
De ChristenUnie-SGP fractie zal dan ook een amendement indienen om deze ontheffingsmogelijkheid te schrappen.

Als er een uitzondering gemaakt moet worden voor lopende gevallen kan PS als het nodig is een besluit tot uitsluiting van specifieke gevallen toevoegen (vastgelegd op kaart) aan de verordening toevoegen. De gemeenten kúnnen dan, afwegende alle belangen, gebruik maken van deze mogelijkheid of niet. Deze afweging is aan de gemeenten.  

“We zullen ook een motie indienen  om GS op te dragen criteria op te stellen ten aanzien van lopende gevallen die zij in aanmerking vinden komen voor uitsluiting van verordening. Dit moet minimaal een onderbouwing bevatten waarom GS voor deze bedrijven een bouwvlak boven 1,5 ha nodig achten en/of een nieuwvestigingslocatie nodig is” aldus Vreugdenhil.

Deze lijn doet recht aan het Statenbesluit,  ontneemt GS de ruimhartige bevoegdheid op onduidelijke gronden en brengt de regie bij Provinciale Staten, wat recht doet aan het Statenbesluit. Ook wordt hiermee de rechtsbescherming niet aangetast.

« Terug

Archief > 2010 > april

Geen berichten gevonden