Forse bezuinigingen provincie

bezuinigingen470dinsdag 27 april 2010 18:32

De provincie Brabant schrapt 390 van de 1390 banen en gaat 75 miljoen bezuinigen. Dat is meer dan een kwart van de begroting van 275 miljoen euro. “Onontkoombaar om fors te bezuinigen en échte keuzes te maken” stelt Hermen Vreugdenhil. “Wij zullen de voorstellen beoordelen langs onze visie op de kerntaken van de provincie. Dat het op tal van terreinen pijn gaat doen is onontkoombaar”.

Enerzijds krijgt de provincie 50 miljoen euro minder van het rijk. Anderzijds komt er 10 miljoen euro minder binnen aan motorrijtuigenbelasting. Oorzaak zijn de steeds meer milieuvriendelijke auto's. Ook wordt 15 miljoen gereserveerd voor nieuwe bezuiniginen. Met 25 miljoen wordt er veel bezuinigd op jeugd, cultuur en samenleving. Onder meer door 2 miljoen euro te korten op de subsidie aan Omroep Brabant.

Verkeer
Op verkeer wil de provincie 12 miljoen euro bezuinigen. Dat zal onder meer merkbaar zijn doordat er minder onderhoud gepleegd wordt aan provinciale wegen. Verder wordt er bezuinigd op milieuclubs zoals het IVN en de Brabantse Milieufederatie. De voorstellen van het provinciebestuur moeten nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Opstellen plannen
De bezuinigingsplannen zijn niet willekeurig gemaakt. Leidraad is de uitkomst van een discussie over de belangrijkste taken van de provincie, waarbij Ruimte en Economie hoog scoren. Allerlei welzijnstaken, zoals integratiebeleid, worden afgestoten. Op kerntaken wordt 15 procent bezuinigd, op taken die niet tot het takenpakket van de provincie behoren minstens 60 procent.

De provinciale begroting is in totaal ruim 1 miljard euro. Daarvan is 700 miljoen euro bestemd voor taken die door het Rijk aan de provincies opgedragen zijn, en waar de provincie nauwelijks zeggenschap over heeft. De bezuiniging van 75 miljoen euro betreft dus het vrij besteedbare deel van 275 miljoen euro.

 

Bestuur: 1 miljoen euro
-Anders invullen toezichtrelaties.
-Minder ondersteuning en advies aan gemeenten.
-Geen autonome aanvullingen op wettelijke taken en interne dienstverlening.

Verkeer en vervoer: 12,3 miljoen euro
-Stoppen pilots openbaar vervoer.
-Minder kleinschalige projecten, minder proeven voor de verkeersveiligheid, afbouwen Brabants Verkeersveiligheidslabel, versoberen onderhoud.

Water: 3 miljoen euro
-Stopzetten van bijdragen aan uitvoering lokaal agrarisch grondbeheer, actief randenbeheer en aanpak lokale bronnen verontreinigingen.
-Stopzetten ondersteuning gemeenten bij watertaken.

Milieu: 6,3 miljoen euro
-Geen bijdrage aan gemeentelijke projecten.
-Stoppen subsidie ECNC, kortingen Telos, BMF, IVN.
-Stoppen met verbreding landbouw en duurzaamheidsimpuls landbouw.
-Geen zelfstandig klimaatbeleid, geen afvalmining en geen zelfstandig afvalstoffenbeleid.
-Minder vooroverleg met bedrijven bij vergunningsverlening, schrappen toezicht provinciale landschapsverordening.

Natuur, Bos en Landschap: 1,6 miljoen euro
-Geen steun van gemeentelijke projecten.
-Accent op regionale programma’s.
-Monitoring flora en fauna anders organiseren.
-Minder subsidieregelingen, waaronder GIOS.
-Korting Brabants landschap.
-Stoppen met subsidie voor schaapskuddes.
-Geen natuur- en milieu-educatie.

Sociaal-Economische Zaken: 3,9 miljoen euro
-Stoppen met Agro&Co en groot stedenbeleid (wel voortzetting BrabantStad).
-Sterk reduceren van arbeidsmarkt- en participatieprojecten.
-Andere invulling regionale economische actieprogramma’s.

Jeugd, Cultuur en Samenleving: 25,7 miljoen euro
-Stoppen met integratiebeleid (Kleurrijk Brabant) en uitvoerende taken WMO
-Terugtrekken subsidies bij Palet, Sensoor Cubiss en Cossen.
-Verminderen subsidie bij Zet, Zorgbelang, PRVMZ, PON, K2, Vrijetijdshuis, Omroep Brabant.
-Stoppen met een subsidieregeling: sociale doeleinden, kleinschalige woonzorginitiatieven, informele zorg, palliatieve zorg. internationalisering zorg, dementie-ondersteuning en de leerstoel ouderenbeleid.

Ruimtelijke Ontwikkeling: 723.000 euro
-Minder bemoeienis met gemeenten
-Onderzoek naar regeldichtheid en procedurelast
-Beslissingen over wonen en werken liggen primair bij gemeenten
-Overleg met gemeenten verminderen
-Stopzetten subsidieregelingen voor de woningbouw met eigen middels als de regeling voor collectief particulier opdrachtgeverschap, regeling voor goedkope koopwoningen en stimuleringsregeling woningbouw (kredietcrisis).

Revitalisering Landelijk Gebied: 1,2 miljoen euro
-Geen extra inzet ten behoeve van West-Brabant/landinrichting/bijdrage aan regiebureau POP.
-Kleine projecten en sociaal-maatschappelijke items worden overgelaten aan de gebiedscommissies en gemeenten.
-Efficiëntere aansturing van de uitvoering, bijvoorbeeld door reductie van het aantal commissies, samenvoeging gebieden.
-Minder regelingen en efficiëntere procesgang.
-Monitoring richten op grote projecten en programmaniveau (niet op kleine initiatieven).

Wonen: 210.000 euro
-De sturing van de woningmarkt met elke gemeente afzonderlijk wordt opgeschaald naar regionaal niveau.

Bedrijfsvoering: 18,7 miljoen euro
-De bedrijfsvoering is faciliterend, wordt versoberd en krimpt mee met de organisatie. Er is sprake van een algemene korting met 25 procent en daarnaast wordt de jaarlijkse toevoeging aan het Fonds Brabant 2050 gestaakt.

« Terug

Archief > 2010 > april

Geen berichten gevonden