Provincie beperkt zich tot kerntaken

kerntakenmaandag 14 juni 2010 09:28

In de Statenvergadering van 11 juni hebben Provinciale Staten de ‘Agenda van Brabant’ vastgesteld. Deze agenda dient als leidraad voor duurzame investeringen in de toekomst en voor de noodzakelijke bezuinigingen van 75 miljoen euro. Deze agenda is een uitwerking van de kerntakendiscussie die twee jaar geleden door de fracties van ChristenUnie-SGP en VVD op gang is gebracht. “Het is belangrijk dat de provincie zich scherp uitspreekt over haar takenpakket. Niet overal maar in- en bijspringen maar goed doen waar je het verschil kan maken en geen hindermacht vormen waar het provinciaal belang niet in het geding is”, aldus Hermen Vreugdenhil

Met het nieuwe profiel wordt gekozen voor een forse beperking van het provinciale takenpakket. De provincie concentreert zich als modern midden-bestuur voortaan op het ruimtelijk-economisch domein. “De provincies moeten een stevige bijdrage leveren om de bestuurlijke drukte te verminderen. Wat lokaal kan ook lokaal doen en niet overdoen wat het Rijk doet. Dat betekent een eind maken aan de controle van de controle en je durven te beperken tot enkel die zaken die van bovenregionaal belang zijn. De ChristenUnie-SGP fractie staat een afgeslankte maar daadkrachtige provinciale bestuurslaag voor die ruimte biedt aan gemeenten, waar nodig ondersteunt en regie neemt op het gebied van verkeer en vervoer, landschap en natuur. We zijn tevreden dat die hoofdlijn nu is vastgesteld. Daarnaast is het collegevoorstel op een aantal punten in positieve zin bijgesteld”, aldus Vreugdenhil.

Commissie voor verduurzaming agrofood sector
In een unaniem aangenomen motie besloten Provinciale Staten op korte termijn een commissie in het leven te roepen die de  opdracht krijgt om te adviseren op welke wijze de verduurzaming van de agrofood sector versneld kan worden en op welke wijze de verantwoordelijkheid van de belanghebbenden geconcretiseerd kan worden.

Teruglevering energie naar het netwerk
Alle fracties van Provinciale Staten waren het er over eens dat het zeer gewenst is goede teruglever contracten naar het netwerk in Brabant te stimuleren voor privaat opgewekte energie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de landbouw, waar veel energie decentraal wordt opgewekt. Omdat de provincie aandeelhouder is van netwerkbeheerder Enexis, werd in een motie aangegeven dat GS (als aandeelhouder) mogelijkheden bij Enexis moet gaan bespreken over een concreet plan van aanpak om dit te regelen.

Biodiversiteit en de Brabantse leefomgeving
Ook besloot Provinciale Staten dat behoud van biodiversiteit als kerntaak in de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting moet worden toegevoegd. Daaronder verstaan we ondermeer behoud en bescherming van natuur, landschap, water-, bodem-, en luchtkwaliteit, behoud en versterking van biodiversiteit en gezonde eco-systemen, milieu en energie, plattelandsbeleid. Investeringen zullen gericht dienen te zijn op de structuurversterking en verduurzaming van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving.

Netwerkfunctie bibliotheek
Gedeputeerde Staten zijn bereid om op korte termijn in overleg te treden hoe de taken van het Brabants Netwerk Bibliotheek toch uitgevoerd kunnen worden, terwijl anderzijds de oorspronkelijke bezuinigingen op de netwerkfunctie wel gehandhaafd blijven. Gedeputeerde Staten zullen op korte termijn hierover voorstellen maken die worden besproken in de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur.

Vrijwilligers
In een mede door de ChristenUnie-SGP fractie ingediende motie pleitten Provinciale Staten voor een inventarisatie van provinciale taken en projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. Daarbij werd expliciete aandacht gevraagd voor een inventarisatie naar benodigde voorwaarden om deze vrijwilligers in staat te stellen hun taken uit te voeren. Mochten daarvoor financiële middelen nodig zijn, dan vragen PS in de begroting van de betreffende projecten expliciet deze voorwaarden op te nemen. Daardoor kan het werk van de vrijwilligers geborgd worden.

« Terug

Archief > 2010 > juni

Geen berichten gevonden